Szkolenie Stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. Ochrony środowiska powinieneś znać:
 • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych
 • znać najważniejsze obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska wynikające z aktualnych przepisów prawnych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownictwie i pracownikach działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnikach ds. jakości,
 • radcach prawnych,
 • pracownikach administracji publicznej i samorządowej.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji i unikniesz
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska, co podwyższy Twoją pozycję eksperta w oczach kolegów i przełożonych.
 Program szkolenia
Wtorek, 05 kwietnia 2022 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników.

Środa, 06 kwietnia 2021 r., 09:00- 16:00

Ochrona powietrza – omówienie przepisów ustawy POS oraz wybranych aktów wykonawczych. P

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
  • System regulacyjny – pozwolenia zintegrowane oraz pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do
  • Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości
  • Zasady określania wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych
 • Wymagania emisyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
  • Duże obiekty spalania (LCP),
   • Zasady łączenia
   • Derogacje
   • Zasady uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane
   • Szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych
  • Termiczne przekształcanie odpadów,
  • Średnie obiekty spalania(MCP),
 • Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania
  • BAT AELs vs. standardy emisyjne
  • Monitorowanie emisji
 • Konkluzje BAT dla spalania odpadów
  • BAT AELs vs. standardy emisyjne
  • Monitorowanie emisji
 • Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 • Niepewności pomiarowe

Czwartek, 07 kwietnia 2022 r., 09:00 – 16:00

Gospodarka odpadami:

 • Podstawy gospodarki odpadami
  • Podstawy prawne
  • Pojęcie odpadu
  • Zakres stosowania ustawy o odpadach
  • Uznanie substancji za produkt uboczny – nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie
  • Reglamentacja wytwarzania odpadów: pozwolenia, pozwolenia zintegrowane (nowe wymagania dla wytwarzania odpadów)
  • Magazynowanie odpadów – istotne zmiany: operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności
  • Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za
  • Hierarchia gospodarki odpadami
  • Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów i konieczność uzupełnienia – konsekwencje dla wytwórców odpadów
  • Transport odpadów
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Ewidencja gospodarki odpadami
  • Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami
  • Zmiana ustawy o odpadach 2018 i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia
  • Zmiany ustawy o odpadach 2021 w tym rozszerzona odpowiedzialność producenta
 • Szczególne rozwiązania dotyczące gospodarki odpadami związane z regulacjami COVID-19

Prawo wodne

Omówienie nowego Prawa wodnego:

 • struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
 • zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  • pozwolenia wodnoprawne,
  • zgłoszenia wodnoprawne,
  • oceny wodnoprawne,
  • decyzje zwalniające.
 • Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
 • Usługi wodne.
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m.in.:
  • pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;
 • Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
  • rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
  • dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  • sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  • organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska i wody opadowe - opłata stała i zmienna.

 Piątek, 08 kwietnia 2022 r., 08:00 – 13:00

Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – najnowsze zmiany w powiązaniu z procedurą administracyjną

 • Kwalifikacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – w tym zmiany wynikające z rozporządzenia 2019 r.
 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzupełnianie jego braków.
 • Organy wydające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz organy współdziałające.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko – procedura – zmiany wynikające z nowelizacji 2019 r.
 • Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Czas obowiązywania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Ocena oddziaływania przedsięwzięć na obszar Natura 2000.
 • Uprawnienia kontrolne organów, w tym WIOŚ, w stosunku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Nasz Ekspert

1. Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT oraz w zakresie ochrony powietrza

3. Ekspert i trener w zakresie gospodarki odpadami, stosowania ustawy POŚ i Prawo wodne

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Cena za szkolenie 

Cena dla pierwszej osoby z firmy 2 290,00 zł + 23%VAT

Cena dla drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie 2 190,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje: 21 godzin dydaktycznych, wykłady, dyskusje w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, 3 noclegi w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata 390,00 zł netto +23%VAT do pokoju jednoosobowego.

Informacje organizacyjne 

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 06.04.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 08.04.2022 do godz. 13:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 3
Cena dla drugiej i kolejnej osoby netto: 2190,00 zł brutto: 2693,70 zł
Cena dla pierwszej osoby netto: 2290,00 zł brutto: 2816,70 zł

Odliczanie do daty rozpoczęcia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 22/04/O/Z3/POŚ
Zaczyna się:06/04/2022
Kończy się:08/04/2022
Lokalizacja:Zakopane

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!