Baza Usług Rozwojowych

Dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców istnieje możliwość dofinansowania naszych usług szkoleniowych i doradczych w ramach Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP. Programem objęte są wszystkie województwa z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie usług z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie refundacji w wysokości nawet do 80% poniesionych kosztów.

Istotną kwestią przy uzyskaniu refundacji i zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do danej grupy (mikro, małe i średnie) jest liczba osób zatrudnionych (wielkość przedsiębiorstwa) i roczny obrót (lub całkowity bilans roczny).

 

Przedsiębiorca, który chciałby skorzystać z naszych usług rozwojowych musi skontaktować się z operatorem działającym na terenie swojego województwa skąd otrzyma komplet dokumentów, które należy wypełnić w celu podpisania umowy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu należy zgłosić się na wybraną usługę przez portal Baza Usług Rozwojowych. Wraz z dokumentami do operatora należy dołączyć kartę wybranej usługi (pobrana jako pdf. ze strony danej firmy z BUR)

Składając dokumenty, można ubiegać się o dofinansowanie jednego szkolenia, lub kilku szkoleń równocześnie.

Wnioski o dofinansowania składa się u tzw. operatorów - 1tj. instytucji wyznaczonych
w poszczególnych województwach, które zajmują się przyjmowaniem i rozliczaniem wniosków i u których dostępne są szczegółowe zasady uzyskiwania i rozliczania dofinansowania (zasady i kryteria przyznawania dofinansowania różnią się w poszczególnych województwach).

Na stronach operatorów znajdziecie Państwo dokumenty, które należy złożyć w celu uzyskania dofinansowania. W sprawie uzyskania szczegółowych wytycznych najlepiej skontaktować się z konkretnym operatorem.

Poniżej zamieszczamy linki do operatorów dla danych województw (aby wejść kliknij w województwo)

Województwo dolnośląskie
Województwo kujawsko-pomorskie
Województwo lubelskie
Województwo łódzkie
Województwo lubuskie
Województwo małopolskie
Województwo opolskie
Województwo podkarpackie
Województwo podlaskie
Województwo śląskie
Województwo świętokrzyskie
Województwo warmińsko – mazurskie
Województwo wielkopolskie
Województwo zachodniopomorskie

lub

  • wejść na stronę http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie
  • menu znajdującym się po lewej stronie najechać wskaźnikiem myszki na opcję  "Dofinansowanie" i na rozwijanej liście, która się pojawi kliknąć swoje województwo,
  • w ramce "Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. ...", na samym dole wewnątrz tej ramki, kliknąć klawisz "więcej".

W celu skorzystania z poszczególnych szkoleń zamieszczonych w BUR (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl) należy założyć profil (konto) swojej firmy jest to tzw. profil Uczestnika Instytucjonalnego

Filmy instruktażowe dostępne są w zakładce:
https://www.youtube.com/channel/UC8ljcwsRlaeGIUV0Ses65Hg

Każdy pracownik, który ma być delegowany na szkolenia, powinien zarejestrować się w Bazie Usług Rozwojowych zakładając tam swój profil uczestnika indywidualnego (utworzyć indywidualne konto imienne).

Po założeniu indywidualnych profili pracowników każdy pracownik musi zostać dołączony do profilu firmowego (Uczestnika Instytucjonalnego (pracodawcy). Umożliwi to zgłoszenie pracownika/-ów na szkolenie

Można to uczynić na dwa sposoby:

  • Pracownik, po zalogowaniu na swoje konto indywidualne, z zakładki Zaproszenia / wnioski wnioskuje do pracodawcy o dodanie go do profilu Uczestnika Instytucjonalnego jako pracownik (niezbędne jest podanie numeru NIP pracodawcy). Wniosek przesyłany jest do pracodawcy i oczekuje na jego akceptację.
  • Pracodawca po zalogowaniu na swoje konto indywidualne wybiera opcję „Chcę pracować jako uczestnik instytucjonalny”, a następnie obok nazwy firmy klika w przycisk podobny do klawisza PLAY (tj. kółko z trójkątem w środku „pracuj jako”). Następnie z zakładki „Pracownicy” wysyła do swoich pracowników zaproszenia o dołączenie pracowników do profilu Uczestnika Instytucjonalnego (konieczne jest podanie numeru PESEL pracowników). Zaproszenie przesyłane jest do pracownika i oczekuje na jego akceptację.

Po dodaniu wszystkich pracowników mających korzystać z szkolenia/szkoleń do profilu firmy pracodawca wybiera szkolenia, z których chce skorzystać i wybiera opcję „Zapisz na usługę”. W formularzu zgłoszeniowym na usługę (szkolenie) pracodawca wskazuje, którzy pracownicy będą uczestniczyli w danej usłudze. Dokonując zapisu na szkolenie, na które przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie od operatora (dopiero po weryfikacji dokumentów), przy nazwisku pracownika należy z listy rozwijanej wybrać przyznany przez operatora numer ID wsparcia. Po wypełnieniu formularza zapisu wysyła zgłoszenie i oczekuje na kontakt ze story naszego Działu Realizacji.

Jakie usługi rozwojowe mogą być objęte dofinansowaniem?

Wsparcie można uzyskać na wszelkie usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników. Wyróżnia się dwa rodzaje usług rozwojowych:

usługi szkoleniowe – szkolenia (otwarte i zamknięte), e-learning
usługi doradcze – doradztwo

Uzyskanie środków nie dotyczy szkoleń, które pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa (np. szkolenia przeciwpożarowe, BHP).

Jaki jest poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej jest zależny od wielkości przedsiębiorstw:

50% – dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
70% – dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
80% – dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Wysokość dofinansowania w zależności od wielkości firmy wynosi: 100% dla mikroprzedsiębiorstw, 80% dla pozostałych firm (małe, średnie, duże). W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dlaczego my?

 

Zawodowi trenerzy, konsultanci, eksperci

Do prowadzenia szkoleń i doradztwa zatrudniamy najlepszych Ekspertów, których wiedza i doświadczenie jest ceniona przez naszych Klientów. Nasi Eksperci odpowiedzą na Twoje pytania nawet do 14 dni po zrealizowanym szkoleniu.*

* Szczegóły w regulaminie.

 

Bogata oferta szkoleń

To dzięki naszym klientom i poznawaniu ich potrzeb, mogliśmy stworzyć najbogatszą na rynku ofertę szkoleń dla branży laboratoryjnej i ochrony środowiska. Czas i miejsce szkolenia dostosowujemy do potrzeb rynku. Jesteśmy elastyczni i jako pierwsi w branży, w czasie pandemii zaproponowaliśmy szkolenia On-line.

 

Kompleksowe usługi doradcze

Wraz ze szkoleniami, w tych samych obszarach rozwijamy również działalność doradczą. Zależy nam mając na kompleksowej obsłudze laboratoriów i przemysłu w zakresie ochrony środowiska. Dzięki takiemu działaniu, coraz lepiej poznajemy potrzeby naszych Klientów i świadczymy usługi odpowiadające ich oczekiwaniom.