Zdobądź dofinansowanie na szkolenia CE2

Uzyskaj dofinansowanie na rozwój Twój i Twoich Pracowników!

Możesz uzyskać dofinansowanie na szkolenia organizowane przez CE2 Centrum Edukacji, ponieważ firma jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych.
Dofinansowanie może być przyznane mikro, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

W zależności od rozwiązań przyjętych w danym województwie, dofinansowanie może wynieść od 50% do 80% kosztów szkoleniai jest realizowane w formie bonów lub refundacji kosztów.

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Znajdź operatora w swoim regionie:

http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Zapoznaj się z ofertą szkoleń CE2 Centrum Edukacji objętych dofinansowaniem:

KLIK

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl 

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Wysokość dofinansowania w zależności od wielkości firmy wynosi: 100% dla mikroprzedsiębiorstw, 80% dla pozostałych firm (małe, średnie, duże). W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przedsiębiorca, który zawarł z marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, może wystąpić do właściwego miejscowo starosty lub prezydenta miasta (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy) z wnioskiem o dofinansowanie do szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub którym obniżono wymiar czasu pracy.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do kosztów szkoleń regulują przepisy art. 18 - 24 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2015r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 168).

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają właściwe miejscowo Powiatowe Urzędy Pracy.

Chętnie służymy pomocą w doradztwie.

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!