Emisje do powietrza pytania i odpowiedzi

Emisje do powietrza odpowiedzi Ekspertów CE2 na zadawane pytania.

W elektrociepłowni są dwa kotły parowe o mocy cieplnej w paliwie 140 MWt każdy wyposażone zostaną w układ oczyszczania spalin składający się z systemów odazotowania SCR (2 układy SCR) osobno dla każdego kotła i wspólny system odsiarczania spalin wraz z odpylaczem workowym. Zgodnie z zasadą łączenia źródeł zapisaną w Art. 157a ust. 2 pkt 1 jako źródło będą traktowane łącznie wszystkie kotły (K-4 i K-5 ) odprowadzające spaliny przez wspólny komin, czyli w uproszczeniu źródło = komin.

Pytanie 1:

Czy zapis w § 14 ust 2  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.03.2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, mówiący, że łączny czas pracy źródła z niesprawnymi urządzeniami ochronnymi ograniczającymi emisję do powietrza nie może przekroczyć 120 godzin w ciągu każdego okresu dwunastomiesięcznego można interpretować w ten sposób, iż każde z ww. urządzeń ochronnych może być niesprawne przez 120 godzin w okresie jednego roku?

Ad. 1

Zgodnie z § 14. ust 2 rozporządzenia ws. standardów emisyjnych łączny czas pracy źródła z niesprawnymi urządzeniami ochronnymi ograniczającymi emisję do powietrza nie może przekroczyć 120 godzin w ciągu każdego okresu dwunastomiesięcznego. Przepis dotyczy czasu pracy całego źródła i limit pracy z niesprawnymi urządzeniami nie powinien być odnoszony do każdego z urządzeń indywidualnie, ale do źródła właśnie np. na poziomie wspólnego komina.

Pytanie 2:

Czy obowiązek wykonywania pomiarów okresowych dla każdej części źródła (kotła) pracującego w danym sezonie lub okresie zapisany w § 2 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (zmienione rozp. MŚ z dnia 22.05.2018 r.) będzie dotyczył również pomiarów okresowych wykonywanych zgodnie z BAT 4 zapisanym w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31.07.2017 r. ustanawiające konkluzje BAT LCP, np. pomiarów okresowych HCl, HF oraz metali i metaloidów? Czy będzie możliwość wykonania tych pomiarów w danym okresie jednorazowo dla źródła (komina) niezależnie od tego, który kocioł pracuje?

Treść przepisu:

 8. W przypadku źródła, do którego stosuje się zasady łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy:

1) nominalnej mocy cieplnej źródła odpowiada całkowita nominalna moc cieplna tego źródła;

2) pomiary obejmują emisję ze wszystkich części źródła pracujących w danym sezonie lub okresie.”.

Ad.2

Zapis z rozporządzenia "pomiarowego" mówiący, że pomiary obejmują emisję ze wszystkich części źródła pracujących w danym sezonie lub okresie oznacza, że w danym półroczu albo roku (zależy od częstotliwości pomiarów) emisje powinny być sprawdzone dla wszystkich kotłów eksploatowanych w tym okresie. Załóżmy, że mamy źródło składające się z 3 kotłów gdzie pomiar HCl prowadzony jest raz w roku (bo są stabilne poziomy tej substancji itd.) to prowadzący instalację może do tego podejść na dwa sposoby:

- robi pomiar, gdy pracują wszystkie 3 kotły na raz

- robi pomiary osobno dla poszczególnych kotłów np. dla każdego kotła indywidualnie albo dla okresu gdzie pracuje 2 kotły, a dla 3 kotła gdy pracuje sam w innym terminie (gdy akurat zostanie uruchomimy). W tym wariancie możliwa jest pewna elastyczność dotycząca sytuacji gdy np. jeden z kotłów jest rezerwowy i musi być odpalony, bo nagle wzrasta zapotrzebowanie na ciepło i jest on eksploatowany przez bardzo krótki czas - np. krótki na tyle, że nie ma możliwości, aby zorganizować pomiar (obejmujący normalne warunki eksploatacji). W takich sytuacjach nie upierałbym się, że pomiar jest konieczny. Jest to jednak kwestia nieuregulowana przepisami i dlatego powinna być każdorazowo uzgadniania z organem właściwym do wydania pozwolenia. 2Natomiast gdy w danym roku np. jeden z tych kotłów nie pracował wcale, to nie ma obowiązku wykonywania dla niego pomiarów np. odpalania tylko po to, żeby zmierzyć.

Pytanie 3:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska pismem nr DIiO-025/27/2018/rk z dnia 08.08.2018 r. (w załączeniu) przesłanym do swoich jednostek terenowych WIOŚ przedstawił stanowisko, że aktualnie od wartości uzyskanej w czasie pomiarów i badań nie można odliczyć wyznaczonej niepewności i wynik pomiaru, który wskazuje przekroczenie może stanowić podstawę do wszczęcia postepowania przez WIOŚ w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.

W oprogramowaniu pomiaru ciągłego dla kotła biomasowego (źródło nowe) mamy wprowadzoną zasadę odejmowania przedziału ufności, o której mowa w Uwadze nr 7 do Załącznika nr 1 do rozp. MŚ z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji:

„Zatwierdzone wartości średnie jednogodzinne i średnie dobowe stężeń substancji,
w przypadku następujących źródeł spalania paliw:

1) źródeł nowych – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 2 ustawy,

2) źródeł istniejących – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 2 ustawy, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę został złożony po dniu 26 listopada 2002 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 27 listopada 2003 r.,

3) turbin gazowych, dla których pozwolenie na budowę wydano po dniu 30 czerwca 2002 r. lub które zostały oddane do użytkowania po dniu 27 listopada 2003 r.,

4) źródeł istotnie zmienionych po dniu 27 listopada 2003 r. w sposób zgodny z art. 3 pkt 7 ustawy,

5) od dnia 1 stycznia 2016 r. – pozostałych źródeł istniejących – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 pkt 2 ustawy

– określa się na podstawie ważnych pomiarowych wartości średnich jednogodzinnych po odjęciu wartości przedziału ufności określonego w pkt 6.”

Pytanie:Czy pismo GIOŚ z dnia 08.08.2018 r. cofa przywilej odejmowania przedziału ufności dla ciągłych pomiarów emisji z nowych źródeł?

Ad. 3

Zasady dotyczące 95% przedziałów ufności zapisane w rozporządzeniu "pomiarowym" nadal obowiązują i to jest sprawa podstawowa. Pismo GIOS w mojej ocenie miało służyć temu by Inspekcja podczas sowich pomiarów kontrolnych od wyników nie odejmowała niepewności pomiarowych oraz aby wyniki z pomiarów ciągłych uwzględniające już 95% przedziały ufności nie były ponownie korygowane o niepewność.

W kwestii przedziałów ufności zwracam jeszcze uwagę na fakt, że ważne średnie jednogodzinowe mogą być pomieszane o niepewność rozszerzoną związaną faktycznie z pomiarem danego zanieczyszczenia, a nie automatycznie o najwyższą dozwoloną na podstawie rozporządzenia wartość przedziału ufności. Zasada jest więc taka, że przy pomiarach ciągłych SO2, NOx i pył można odjąć faktyczną niepewność rozszerzoną, ale nie może one być większa niż wartości z rozporządzenia.

 
 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!