Wyszukaj szkolenie

LUTY 2024
MARZEC 2024
KWIECIEń 2024
MAJ 2024
CZERWIEC 2024
WRZESIEń 2024
29
4
5
7
8
12
13
14
15
19
20
21
26
27
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
23
25
26
29
6
7
9
10
14
15
16
17
22
23
27
28
4
6
7
10
11
12
13
18
19
20
24
25
26
27
28
24
luty 2024
29 czw
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza.
Szkolenie skierowane do osób wykonujących analizy metodą chromatografii cieczowej (LCMS), HPLC lub chromatografii jonowej, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.
marzec 2024
4 pon
Szkolenie połączy przekazaną wiedzę teoretyczną z praktyczną realizacją auditów wewnętrznych działalności laboratoryjnej i da możliwość samodzielnego wykonywania zgodnych z wymaganiami normy i efektywnych auditów wewnętrznych.
5 wto
Na szkoleniu dowiesz się, w jakich sytuacjach warto posiadać akredytację w elastycznym zakresie oraz jakie są zasady jej udzielania.
7 czw
Biorąc udział w szkoleniu poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru badań monitoringu A, niezbędną do prawidłowej realizacji metodyk tych oznaczeń.
8 pią
Biorąc udział w szkoleniu poznasz aktualne wymagania i normy dotyczące pobierania próbek powietrza na stanowiskach pracy do oceny frakcji wdychalnej i respirabilnej pyłów i czynników chemicznych.
ONLINE
08.03.2024
24/03/L/O1/LM
Jeśli zajmujesz się sprzedażą usług laboratoryjnych dzięki szkoleniu nauczysz się przedstawiać oferty za pomocą języka korzyści dla klienta.
12 wto
Na szkoleniu poznasz praktyczne aspekty wybranych metod analizy ryzyka, co ułatwi Ci prowadzenie analizy w Twoim laboratorium i pozwoli uniknąć popełniania pospolitych błędów.
Jeśli zajmujesz się oceną jakości węgla kamiennego i brunatnego, na szkoleniu zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań wg norm PN i ISO.
13 śro
Zajmujesz się techniką PCR i real-time PCR? Sprawdź jakie błędy są najczęściej popełniane i jak ich uniknąć.
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Biorąc udział w szkoleniu poznasz wymagania dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w badaniach spektrofotometrycznych, pehametrycznych, konduktometrycznych oraz przy pomiarach masy (wagi oraz wzorce masy).
14 czw
Szkolenie dla analityków wprowadzającym techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) do rutynowych analiz w swoim laboratorium.
15 pią
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie w laboratorium, dzięki któremu poszerzysz wiedzę i nabędziesz praktycznych umiejętności w ww. zakresie.
Podczas szkolenia dowiesz się jakie zmiany w laboratorium wniesie nowelizacja dokumentu DA-05 zapoznasz się z aktualnymi wymaganiami jednostki akredytującej w zakresie uczestnictwa i wykorzystania wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.
Podczas szkolenia zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO 19036:2020-04 i ILAC G8:09/2019 oraz zdobędziesz praktyczne umiejętności dotyczące obliczania niepewności pomiaru i przedstawiania jej na sprawozdania z badań wraz z uwzględnieniem zasady stwierdzania zgodności.
Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za organizację badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych w laboratorium emisyjnym, na którym poznasz m.in. korzyści wynikające z uczestnictwa oraz wymagania PCA odnośnie PT/ILC.
19 wto
09:00
Szkolenie dla pracowników Laboratorium z zakresu wymagań zawartych w normie akredytacyjnej dotyczących realizacji procesu potwierdzenia ważności wyników badań w analizach instrumentalnych.
Jesteś zainteresowany warsztatami komputerowymi technik statystycznych? Chcesz nauczyć się wyznaczania krzywych kalibracyjnych? To szkolenie jest dla Ciebie.
Jeśli jesteś odpowiedzialny za monitorowanie pracy osób związanych z obszarem technicznym laboratorium po ukończeniu szkolenia dowiesz się jak przygotować wymagania dotyczące personelu zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Jeśli pełnisz funkcje kierownicze w laboratoriach, planujesz dalszy rozwój, na szkoleniu dowiesz się jakie są techniki asertywności pomocne w pracy zespołowej.
20 śro
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.
Optyczna spektrometria emisyjna w teorii i praktyce to szkolenie skierowane dla osób wdrażających technikę ICP-OES do badań laboratoryjnych, zajmujących się tą techniką lub pragnących poszerzenia wiedzy w tym zakresie.
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod GC.
21 czw
09:00
ONLINE
21.03.2024 - 22.03.2024
24/PRZ/Walidacja/IM Poziom I
Biorąc udział w szkoleniach uzyskasz kompletną wiedzę niezbędną do prawidłowego planowania, realizowania i weryfikowania takich procesów laboratoryjnych jak walidacja/weryfikacja metod badawczych, ocena niepewności pomiaru czy potwierdzenie ważności wyników. Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 8 dni (łącznie 64 h dydaktyczne).
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się jak wykonać weryfikację i walidację metod mikrobiologicznych w badaniach wody zgodnie z PN-EN ISO 13843 oraz poznasz wymagania normy PN-ISO 29201:2022-02 w zakresie oceny niepewności ilościowych metod mikrobiologicznych próbek wody.
26 wto
Dzięki szkoleniu zapoznasz się z terminologią i definicjami z zakresu pomiarów pół elektromagnetycznych w środowisku pracy, co umożliwi Ci zrozumienie zagadnienia oraz poprawne używanie wszystkich niezbędnych terminów.
Szkolenie dla osób wykonujących pomiary poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń, na którym poznasz m.in. sposoby wykonywania obliczeń wyników końcowych wraz z niepewnością.
09:00
ONLINE
26.03.2024 - 27.03.2024
24/PRZ/Kierownik/ESI/I
Szkolenie dla osób, które rozpoczynają pracę lub posiadają krótki staż pracy w laboratorium ze wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 9 dni (łącznie 72 h dydaktyczne).
ONLINE
26.03.2024 - 27.03.2024
24/03/L/O2/JD
Biorąc udział szkoleniu usystematyzujesz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych i uzyskasz praktyczne wskazówki dotyczące wykorzystania oscylacyjnej spektroskopii w podczerwieni (FTIR) .
Jeśli pracujesz w akredytowanym laboratorium, na szkoleniu dowiesz się jak spełnić wymagania normy PN-EN ISO/IEC w codziennej pracy, aby uniknąć niezgodności.
Szkolenie dla pracowników laboratorium, które w zakresie badań posiada wyznaczanie wartości opałowej biopaliw stałych.
Szkolenie dla osób zainteresowanych tematyką nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium. Biorąc udział w szkoleniu nauczysz się projektować procedury stosowane w procesie nadzoru nad wyposażeniem i sprawdzeniami pośrednimi, co umożliwi Ci samodzielne opracowanie procedury nadzoru nad wyposażeniem oraz zaplanowanie programów wzorcowań i sprawdzeń pośrednich.
27 śro
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, personelu kierowniczego laboratorium mikrobiologicznego, zajmujących się potwierdzaniem ważności wyników metod mikrobiologicznych.
kwiecień 2024
3 śro
Biorąc udział w szkoleniu poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru spektometrii, metod elektrochemicznych i wagowych niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania CHZT, BZTn i zawiesin.
4 czw
Szkolenie dla analityków wprowadzających techniki chromatograficzne do rutynowych analiz, chcących pogłębić wiedzę na temat metod HPLC.
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, w obszarze badania środowiska pracy lub laboratorium ubiegającego się o akredytację, na którym zdobędziesz umiejętności w zakresie identyfikacji środowiska termicznego i badania parametrów środowiska termicznego zgodnie z wymaganiami norm i przepisów prawa.
Szkolenie dla osób zajmujących się emisją, przede wszystkim dla nowo zatrudnionego personelu, na którym zapoznasz się z najbardziej aktualną wiedzą z zakresu badań gazów odlotowych, omówione zostaną wszystkie niezbędne działania od planowania pomiaru i wizji lokalnej do sprawozdania z badań oraz kwestie szacowania niepewności stężenia substancji emitowanej do atmosfery.
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza.
5 pią
Szkolenie ma na celu wskazanie uczestnikom możliwości wielokierunkowego i skutecznego wykorzystania procesu monitorowania ważności wyników do wspierania innych obszarów działalności laboratoryjnej.
8 pon
09:00
ONLINE
08.04.2024 - 10.04.2024
24/PRZ/Kierownik/ESI/II
Szkolenie dla osób, które rozpoczynają pracę lub posiadają krótki staż pracy w laboratorium ze wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Kompleksowe szkolenie obejmujące 2 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 7 dni (łącznie 56 h dydaktyczne).
9 wto
Dzięki szkoleniu poznasz zasady szacowania niepewności dla przedmiotowych metod badawczych i uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach i aktach prawnych.
10 śro
Na szkoleniu dowiesz się m.in. jakie czynniki wpływają na wynik analizy sensorycznej, dzięki czemu będziesz poprawnie wykonywać badania i unikniesz powszechnych błędów.
Szkolenie dla osób, które chcą zostać audytorem technicznym lub odpowiadają za tworzenie programów audytów wewnętrznych.
11 czw
12 pią
Szkolenie dla personelu laboratorium ,na którym zapoznasz się z wymaganiami normy PN-ISO 29201:2022-02 w zakresie oceny niepewności ilościowych metod mikrobiologicznych próbek wody.
15 pon
Podczas szkolenia dowiesz się jakie wymagania należy spełnić podczas realizacji procesów związanych z przygotowaniem, badaniami i pobieraniem próbek odpadów w oparciu o normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe oraz poznasz szczegółowe informacje jakie zostały przedstawione w dokumencie sektorowym DAB-11”Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów.”
Jeśli jesteś osobą realizującą działania laboratorium po ukończeniu szkolenia dowiesz się jakie są wymagania dotyczące dokumentacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
16 wto
ONLINE
16.04.2024 - 17.04.2024
24/04/L/O2/TG
Podczas szkolenia nauczysz się sposobów zapobiegania oraz radzenia sobie z najczęstszymi problemami pojawiającymi się podczas pracy z chromatografią gazową, dzięki czemu przygotujesz się na wykrywanie i eliminowanie problemów mogących prowadzić do istotnych błędów w analizie GC.
09:00
ONLINE
16.04.2024 - 18.04.2024
24/PRZ/Walidacja/IM Poziom II
Uzyskasz kompletną wiedzę niezbędną do prawidłowego planowania, realizowania i weryfikowania takich procesów laboratoryjnych jak walidacja/weryfikacja metod badawczych, ocena niepewności pomiaru czy potwierdzenie ważności wyników. Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 8 dni (łącznie 64 h dydaktyczne).
17 śro
Szkolenie dla osób, które wykorzystują Excela jedynie w podstawowym zakresie, a chcą poznać sposoby na uproszczenie codziennej pracy dzięki wykorzystaniu tego programu w systemie zarządzania.
18 czw
Szkolenie dla pracowników laboratorium, dzięki któremu dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe.
19 pią
Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 w odniesieniu do prawidłowej realizacji procesu związanego z wyborem, weryfikacją i walidacją metod chromatograficznych
23 wto
Szkolenie dla pracowników HR, praktyczny trening umiejętności interpretacji nowych przepisów prawa pracy.
Biorąc udział w szkoleniu zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru.
25 czw
Szkolenie dla pracowników akredytowanego laboratorium badawczego, na którym poznasz zagadnienia związane z organizmami testowymi i spójnością pomiarową.
Szkolenie dla osób pracujących w laboratoriach badających hałas w środowisku, na którym dowiesz się min. jak uzyskać wiarygodny i porównywalny wynik badania hałasu.
Szkolenie dla pracowników laboratorium fizykochemicznego, na którym dowiesz się jak dobrać odpowiednią metodę badań wody i ścieków.
Szkolenie skierowane do osób zajmujących się badaniem próbek metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej XRF.
ONLINE
25.04.2024 - 26.04.2024
24/04/L/O2/IS
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się jak zbudować i utrzymać system Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w swojej jednostce organizacyjnej, co pomoże Ci poprawić efektywność pracy i zoptymalizować działania prowadzone w laboratorium.
26 pią
Na szkoleniu dowiesz się o aktualnych wymaganiach stawianych osobom wykonującym czynności pobierania próbek, co w znacznym stopniu podwyższy twoje bezpieczeństwo podczas pracy.
29 pon
Na szkoleniu uzyskasz praktyczne informacje związane z procesem akredytacji oraz nabędziesz umiejętności niezbędne do wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium.
maj 2024
6 pon
Jeśli pracujesz w laboratorium pomiarowym i badawczym, posiadającym akredytację wg. ISO 17025 i wykorzystujesz w swoich badaniach chromatografię jonową lub inne metody chromatograficzne (HPLC, GC) dowiedz się- jak rozwiązać problemy związane z analizą oraz jak prawidłowo prezentować wyniki analiz zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami.
09:00
ONLINE
06.05.2024 - 08.05.2024
24/PRZ/Walidacja/IM Poziom III
Biorąc udział w szkoleniach uzyskasz kompletną wiedzę niezbędną do prawidłowego planowania, realizowania i weryfikowania takich procesów laboratoryjnych jak walidacja/weryfikacja metod badawczych, ocena niepewności pomiaru czy potwierdzenie ważności wyników. Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 8 dni (łącznie 64 h dydaktyczne).
09:00
ONLINE
06.05.2024 - 09.05.2024
24/PRZ/Kierownik/ESI/III
Szkolenie dla osób, które rozpoczynają pracę lub posiadają krótki staż pracy w laboratorium ze wdrożoną normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Kompleksowe szkolenie obejmujące 3 poziomy zaawansowania. Czas trwania: 9 dni (łącznie 72 h dydaktyczne).
7 wto
Jeśli jesteś pracownikiem laboratoriów wykonujących badania mikrobiologiczne wody biorąc udział w szkoleniu dowiesz się jak interpretować wyniki badań w kontekście wymagań prawnych.
Jeśli jesteś zainteresowany tematyką analizy świadectw wzorcowania na szkoleniu poznasz wymagania normy PN-EN SIO/IEC 17025:2018-02 w tym zakresie i będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium.
9 czw
Szkolenie dla pracowników laboratoriów badawczych i wzorcujących, na którym dowiesz się jakie są wymagania na każdym z etapów pracy laboratorium (Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02; dokumenty Polskiego Centrum Akredytacji DA-02, DA-06, DAB-07, Wytyczne EA zawarte w dokumencie EA-04/16).
10 pią
Szkolenie dla pracowników laboratorium badawczego, w obszarze badania środowiska pracy lub laboratorium ubiegającego się o akredytację, na którym poznasz przepisy prawne dotyczące badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz substancji i mieszanin chemicznych w środowisku pracy.
14 wto
Jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym metody spektrofotometryczne do rutynowych analiz w swoim laboratorium i chcesz pogłębić swoją wiedzę w obszarze analiz metod spektrofotometrycznych.
Biorąc udział w szkoleniu poznasz wiedzę z obszaru potencjometrii i konduktometrii niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej.
Biorąc udział w szkoleniu zapoznasz się z podstawami statystycznej analizy danych doświadczalnych i nauczysz się stosować techniki statystyczne przy walidacji metod analitycznych oraz wyznaczaniu niepewności pomiaru,
15 śro
Dla pracowników odpowiedzialnych za system zarządzania i działania techniczne w jednostkach inspekcyjnych lub zamierzającym wdrożyć system zarządzania w oparciu o wymagania PN-EN ISO/IEC 17020:2012.
Szkolenie, na którym uzyskasz praktyczną wiedzę jak wykorzystać wytyczne normy ISO 19011 oraz PN-EN ISO 17025: 2018-02 na potrzeby prowadzenia audytów wewnętrznych w laboratorium.
Szkolenie skierowane do osób pracujących na co dzień z chromatografią gazową oraz wykonujących walidację metody oraz procedury oceny niepewności pomiaru.
Szkolenie dla pracowników laboratoriów emisyjnych oraz autoryzujących sprawozdania, którzy chcą zrozumieć istotę zjawiska a nie tylko ufać programom obliczeniowym.
16 czw
Szkolenie dla osób zajmujących się badaniem paliw alternatywnych ,stałych paliw wtórnych (SRF) w zakresie badań chemicznych oraz wyznaczania właściwości fizycznych , w tym także zawartości biomasy w paliwie alternatywnym.
Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy i laboratorium ubiegającym się o akredytację, na którym uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie zmian wprowadzonych w normach i aktach prawnych.
Celem warsztatów eksperckich jest doskonalenie kompetencji kierowników technicznych w zakresie ustalenia i utrzymywania zakresów akredytacji, wykorzystania wyników badań biegłości w praktyce laboratoryjnej, nadzoru nad wyposażeniem, wykorzystania danych walidacyjnych do potwierdzenia ważności wyników oraz zakupu wyrobów i usług w laboratorium.
Celem warsztatów eksperckich jest doskonalenie kompetencji kierowników ds. jakości w zakresie zarządzania laboratoriów w tym: omówienie znowelizowanej normy ISO/IEC 17043:2023, roli analizy ryzyka w działaniach poauditowych, zarządzania elastycznym zakresem akredytacji, pracy niezgodnej z wymaganiami oraz nadzorowaniem i monitorowaniem kompetencji personelu.
17 pią
Biorąc udział w szkoleniu zdobędziesz wiedzę pozwalająca na samodzielne projektowanie reakcji PCR, przeanalizujesz temat elementów kontrolnych stosowanych w reakcji PCR oraz będziesz potrafił przeprowadzić proces walidacji oraz sterowania jakością badań molekularnych.
22 śro
Biorąc udział w szkoleniu poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru spektrofotometrii niezbędną do prawidłowej realizacji metodyk oznaczania wszystkich form azotu.
23 czw
Szkolenie dla pracowników laboratorium upoważnionych do weryfikacji metod badawczych w obszarze mikrobiologicznych badań żywności.
Podczas szkolenia poznasz sposoby eliminowania interferencji występujących w ICP-OES, co umożliwi samodzielne rozwiązywanie problemów związanych z metodą ICP-OES oraz dowiesz się jak przeprowadzić walidację/weryfikację metody ICP-OES.
Jeśli jesteś odpowiedzialny za działalność techniczną w laboratorium, na szkoleniu dowiesz się jak nadzorować wyposażenie, ustalać terminy wzorcowań i sprawdzeń, zachowywać spójność pomiarową oraz jak zamawiać/ specyfikować wzorce, odczynniki, usługi wzorcowania oraz pozostałe usługi wsparcia.
27 pon
Szkolenie połączy przekazaną wiedzę teoretyczną z praktyczną realizacją auditów wewnętrznych działalności laboratoryjnej i da możliwość samodzielnego wykonywania zgodnych z wymaganiami normy i efektywnych auditów wewnętrznych.
28 wto
Szkolenie skierowane do osób pracujących z w wysokosprawną chromatografią cieczową (HPLC), mających wykształcenie przyrodnicze (tzn. absolwentów Politechnik, wydziałów chemicznych, biologicznych, ochrony środowiska, farmacji, technologii żywienia itp.) pragnących pogłębić wiedzę z zakresu spektrometrii mas i chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas.
NOWOŚĆ! Szkolenie dla pracowników laboratoriów badań wody ,na którym zapoznasz się z oceną filtrów membranowych w powiązaniu z kontrolą pożywek mikrobiologicznych wg ISO 11133.
Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego zastosowania metod przygotowania próbek wykorzystywanych w badaniach klasycznych oraz instrumentalnych.
Poznasz rolę i zadania kierownictwa laboratorium, co umożliwi Ci skuteczne wykorzystanie narzędzi wskazanych przez normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 do usprawnienia zarządzania laboratorium.
Szacowanie niepewności pomiarów, walidacja metod analitycznych. Szkolenie skierowane do osób pracujących w laboratorium pomiarowym i badawczym, dzięki któremu samodzielnie dokonasz walidacji dowolnej metody badawczej i poznasz techniki szacowania niepewności z różnych źródeł.
czerwiec 2024
4 wto
Na szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat teorii i praktyki pomiarów pH, konduktometrycznych, grawimetrycznych i miareczkowań wolumetrycznyc.
6 czw
Na szkoleniu uzyskasz praktyczne informacje związane z procesem akredytacji oraz nabędziesz umiejętności niezbędne do wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium.
Jeśli jesteś pracownikiem laboratorium mikrobiologicznego po szkoleniu właściwie wybierzesz, przygotujesz lub pozyskasz pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium.
7 pią
Szkolenie dla pracowników laboratorium akredytowanego w obszarze badania środowiska pracy zgodnie z normami PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05.
10 pon
Nauczysz się dokumentowania systemu zarządzania, postępowania z niezgodnościami i odstępstwami, określania działań korygujących i zapobiegawczych oraz oraz w jaki sposób motywować pracowników laboratorium poprzez precyzyjne stawianie wymagań, jasne i systematyczne przekazywanie informacji zwrotnej, profesjonalne pochwały oraz konstruktywne reprymendy.
11 wto
Jeśli pracujesz w Laboratorium, w którym pobiera się próbki wody, ścieków na szkoleniu poznasz wymagania normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 w tym zakresie.
Jeśli zajmujesz się oceną jakości węgla kamiennego i brunatnego, na szkoleniu zapoznasz się z metodami pobierania oraz przygotowania próbek do badań wg norm PN i ISO.
Szkolenie dla pracowników laboratorium, na którym uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
Szkolenie z zakresu pobierania próbek wody i ścieków, dzięki któremu poznasz wytyczne m.in. normy PN-EN ISO 5667-1:2023-10 i zwiększysz zyski swojego Laboratorium.
12 śro
Szkolenie dla osób, które w codziennej pracy wykorzystują Excel jako narzędzie analizy danych, dzięki któremu zaczną używać narzędzia Excela na zaawansowanym poziomie.
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod GC.
13 czw
Szkolenie dla personelu laboratorium ,na którym zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO 19458:2007 w zakresie pobierania próbek wody.
Audit wewnętrzny systemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Na kursie dowiesz się jak wykorzystać wytyczne normy ISO 19011 oraz PN-EN ISO 17025: 2018-02 na potrzeby prowadzenia auditów wewnętrznych w laboratorium.
Jeżeli nie możesz znaleźć organizatora badań biegłości a chcesz przejąć rolę organizatora zobacz co należy do Twoich obowiązków. Podczas szkolenia zapoznasz się z aktualnymi wymaganiami jednostki akredytującej w zakresie uczestnictwa i wykorzystania wyników badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych.
Jeśli jesteś odpowiedzialny za wybór wdrażanych metod klasycznych oraz przeprowadzenie weryfikacji/ walidacji metod klasycznych to szkolenie jest dla Ciebie.
18 wto
Biorąc udział w szkoleniu zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie weryfikacji metod badawczych i oceny niepewności pomiaru.
19 śro
Zapisz się na szkolenie jeśli jesteś pracownikiem laboratorium badawczego i chcesz postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w obszarze badań molekularnych, ze szczególnym uwzględnieniem analiz GMO.
To szkolenie jest dla Ciebie jeśli jesteś analitykiem wprowadzającym techniki chromatograficzne do rutynowych analiz w swoim laboratorium lub pragniesz pogłębić swoją wiedzę na temat metod HPLC.
20 czw
Na szkoleniu dowiesz się jak skutecznie przygotować i przeprowadzić przegląd zarządzania w laboratorium.
24 pon
Jeśli pracujesz w laboratorium środowiska pracy, wykonujesz badania i pomiary, po ukończeniu szkolenia poznasz najczęściej stwierdzane niezgodności występujące podczas audytów.
25 wto
Szkolenie dla osób, które chcą zostać audytorem technicznym lub odpowiadają za tworzenie programów audytów wewnętrznych.
26 śro
Jeśli jesteś odpowiedzialny za system zarządzania jakością w laboratorium, na szkoleniu zapoznasz się z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i zasadniczymi zmianami jakie wprowadza.
27 czw
Jeśli jesteś odpowiedzialny za bhp w laboratorium na szkoleniu dowiesz się jak zarządzać chemikaliami z uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach prawnych.
Na szkoleniu uzupełnisz swoją wiedzę w zakresie identyfikacji składników niepewności etapu pobierania próbek powietrza w środowisku pracy, dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę.
Szkolenie dla analityków wprowadzającym techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) do rutynowych analiz w swoim laboratorium.
Szkolenie dla pracowników laboratorium zajmujących się nadzorem nad wyposażeniem. Biorąc udział w szkoleniu uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu statystyki i metrologii, która pozwoli planować i realizować przedsięwzięcia z zakresu walidacji metod badawczych, sterowania jakością badań w laboratorium oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym.
Szkolenie dla pracowników laboratoriów upoważnionych do pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością.
28 pią
Na szkoleniu dowiesz się, w jakich sytuacjach warto posiadać akredytację w elastycznym zakresie oraz jakie są zasady jej udzielania.
wrzesień 2024
24 wto
Szkolenie dla pracowników laboratorium mikrobiologicznego, na którym poznasz zasady organizacji i pracy (dobra praktyka laboratoryjna) oraz wytyczne normy PN-EN ISO 7218:2024.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!