Szkolenia laboratorium

Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:
 • Jesteś kierownikiem laboratorium i pracowni chemicznej,
 • Jesteś pracownikiem laboratorium,
 • Jesteś pracownikiem służby bhp sprawującej nadzór nad laboratoriami i pracowniami chemicznymi,
 • Pracujesz w narażeniu na niebezpieczne chemikalia.
Po ukończeniu szkolenia:
 • Zapoznasz się z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium, dzięki czemu będą Państwo mogli poprawić warunki pracy w laboratorium i uniknąć zagrożeń przy wykonywaniu prac laboratoryjnych.
 • Zdobędziesz umiejętności: wypełniania obowiązków spoczywających na dalszych użytkowników zgodnie z europejskimi i światowymi wymaganiami prawnymi w zakresie chemikaliów (REACH, CLP, GHS).
 • Dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe, kiedy należy wykonywać badania i pomiary czynników szkodliwych, a kiedy można z nich zrezygnować.
Program szkolenia
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników laboratorium w związku z użytkowaniem chemikaliów:
  • prowadzenie spisów substancji i ich zawartość oraz zastosowanie
  • zasady zapewnienia dostępu do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
  • metodyka zapoznania pracowników z kartami charakterystyki (szczególnie przy dużej ilości substancji w pracowniach)
  • statystyka wypadków w laboratorium
  • obowiązkowe rejestry i dokumentacja dla laboratorium
 • Rozporządzenie REACH:
  • główne założenia i wytyczne
  • podział podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw
  • obowiązki dalszych użytkowników
  • rejestracja, identyfikacja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów- informacje ogólne
 • Rozporządzenie CLP:
  • klasyfikacja i oznakowanie
  • stosowanie etykiet, piktogramów
  • obowiązki pracowników przy przelewaniu substancji w pojemniki nie dostarczone przez dostawcę
  • zapoznanie z klasami i kategoriami zagrożeń chemikaliów
  • obowiązki  dalszego użytkownika
 • Karty charakterystyki:
  • karta charakterystyki – informacje ogólne,
  • karta charakterystyki – obowiązki dalszych użytkowników
  • raport bezpieczeństwa chemicznego
  • scenariusz narażenia
 • Czynniki chemiczne:
  • Szkodliwe czynniki chemiczne, podział, drogi wchłaniania
  • Pojęcia NDS, NDSCh, NDSP i inne
  • Wykaz wartości NDS, omówienie gdzie znaleźć i jak interpretować
  • Klasyfikacja i oznakowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin
  • Czynniki rakotwórcze i mutagenne- obowiązki pracodawcy, wymagane rejestry i dokumentacja
 • Badania i pomiary, ergonomia pracy:
  • Badania i pomiary czynników szkodliwych i rakotwórczych w środowisku pracy, częstotliwość, tworzenie rejestrów
  • Analiza przykładowych sprawozdań z badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
  • Ergonomia pracy, ocena zagrożeń na stanowiskach pracy
 • Bezpieczeństwo pracy w trakcie użytkowania chemikaliów:
  • Bhp  w trakcie wykonywania prac z czynnikami chemicznymi
  • Magazynowanie i stosowanie butli technicznych,  gazów, cieczy palnych, bhp podczas pracy z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi
  • Zasady transportu substancji chemicznych
  • Środki ochrony indywidualnej w laboratorium
  • Postępowanie z  odpadami
 • Bezpieczeństwo pożarowe:
  • Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
  • Przyczyny pożarów
  • Środki gaśnicze i grupy pożarów
  • Zasady doboru gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych czynności w laboratorium
  • Postępowanie w przypadku pożaru butli z gazem palnym, pożaru instalacji gazowej
  • Postępowanie w przypadku pożaru rozlanej cieczy palnej
  • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe- zasady wyznaczania pomieszczeń do dokonania oceny zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem- ogólne zasady sporządzania oceny
  • Wymagania dla pomieszczeń i obszarów zagrożonych wybuchem
  • Wymagania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla pomieszczeń laboratorium- wymagania dla hydrantów wewnętrznych, systemów sygnalizacji pożarowej, systemów detekcji gazów
  • Zasady działania systemów przeciwpożarowych
  • Postępowanie w przypadku pożaru, zasady ewakuacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za zwalczanie pożaru zgodnie z Kodeksem Pracy, zasady użycia sprzętu gaśniczego.
 • Awarie przemysłowe
  • Sposoby alarmowania o zagrożeniu
  • Sposoby analizy i przewidywania rozwoju zdarzenia i jego wpływu na stopień zagrożenia
  • Sprzęt do przeciwdziałaniu awariom przemysłowym
  • Sposoby zabezpieczenia wycieków substancji i mieszanin płynnych na terenach utwardzonych i nieutwardzonych
  • Alarmowanie służb ratowniczych (zakładowej grupy interwencyjnej i zewnętrznych)
  • Wdrożenie adekwatnego postępowania przez pracownika w różnych scenariuszach awarii
  • Metodyka sporządzania instrukcji stanowiskowych dla niebezpiecznych chemikaliów w aspekcie konkretnego zagrożenia (pożar, emisja do atmosfery, rozszczelnienie zbiornika/ instalacji).
 • Udzielanie pierwszej pomocy:
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, resuscytacja krążeniowo- oddechowa, postępowanie w przypadku oddziaływania chemikaliów na pracownika oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracownika: krwotoków, amputacji urazowych, poparzeń,  wstrząsu, ataku padaczki, porażenia prądem, zachłyśnięcia,  postępowanie z dziećmi
  • Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
  • Instruktaż udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantomu, prezentowany przez eksperta.
 • Ocena ryzyka zawodowego:
  • Ocena ryzyka zawodowego, podstawowe definicje  przedstawienie metod szacowania ryzyka zawodowego,
  • Metody oceny ryzyka na czynnik chemiczny- metody jakościowe i ilościowe
  • Wykorzystanie informacji zawartych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego w praktyce.
 • Zakończenie szkolenia.
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja. 
Nasz Ekspert

Adam Sobczyk - Specjalista ds. BHP, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego, audytor, posiadający doświadczenie w zakresie BHP w pracowniach chemicznych i laboratoriach. Na co dzień zajmuje się praktycznymi aspektami bezpieczeństwa pożarowego oraz nadzorem nad stanem bezpieczeństwa. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego tematu

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: 

 • wykłady,
 • dyskusję w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

 

Szkolenie ON-LINE. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia środowiska pracy i BHP

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.04.2024 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.04.2024 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia online dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 770,00 zł brutto: 947,10 zł
Cena szkolenia online dla pierwszej osoby z firmy netto: 870,00 zł brutto: 1070,10 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Szkolenia Laboratorium
Numer szkolenia: 24/04/L/O2/AS
Zaczyna się:18/04/2024
Kończy się:19/04/2024
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia online dla pierwszej osoby z firmy
zł 870.00
Cena szkolenia online dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 770.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!