Szkolenie ONLINE
Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie wymagań zawartych w normie akredytacyjnej dotyczących realizacji procesów związanych bezpośrednio z wykonywaniem badań min. potwierdzenia ważności wyników badań w analizach klasycznych oraz weryfikacji/walidacji metody. 
To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:
 • Jesteś odpowiedzialny za realizację opracowanych planów Potwierdzenia ważności wyników badań w analizach klasycznych.
 • Jesteś kierownikiem laboratorium odpowiedzialnym za podejmowanie działań związanych z wynikami monitorowania ważności wyników badań.
 • Odpowiadasz za przegląd uzyskiwanych wyników podczas realizacji procesu potwierdzania ważności wyników badań
 • Twój personel jest odpowiedzialny za wybór wdrażanych metod klasycznych i przeprowadzenie studium weryfikacji, walidacji metod klasycznych
 • Należysz do personelu kierowniczego odpowiedzialnego za przegląd i zatwierdzanie metod badawczych
 • Jesteś osóbą przygotowującą się do realizacji procesu związanego z z wyborem, weryfikacją i walidacją metod klasycznych
 • Jesteś osobą przygotowującą się do wykonywania badań w analizach klasycznych oraz doskonalących swoje kompetencje
Po ukończeniu szkolenia będziesz wiedział:
 • Jakie wymagania należy spełnić podczas realizacji procesu w oparciu o normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe
 • Jaki właściwe opracować plan potwierdzenia ważności wyników badań w analizach klasycznych w oparciu o wymagania dokumentów odniesienia normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe
 • O określenie kryteriów akceptacji wyników uzyskiwanych podczas monitorowania wyników badań w analizach klasycznych
 • Jakie działania należy podjąć w sytuacji kiedy nie zostały spełnione określone kryteria dla poszczególnych narzędzi monitorowania wyników badań w analizach klasycznych
 • Jak efektywnie wykorzystać analizę uzyskanych rezultatów z monitorowania ważności wyników badań w analizach klasycznych
 • Jakie musimy spełnić wymagania zawarte w normie akredytacyjnej, dokumentach PCA, przepisach prawa oraz normach przedmiotowych podczas wyboru metod
 • Jakie musimy spełnić wymagania zawarte w normie akredytacyjnej, dokumentach PCA podczas weryfikacji/walidacji metod klasycznych
 • Jakie informacje uwzględnić podczas opracowania planów weryfikacji, walidacji metod klasycznych
 • Jakie przyjąć kryteria akceptacji dla poszczególnych cech charakterystycznych danej metody
Program szkolenia
 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących realizacji procesu Potwierdzenia ważności wyników badań.
  Przedstawienie procedura postepowania podczas monitorowania ważności wyników badań w analizach klasycznych  (metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne)
  Omówienie wszystkich elementów uwzględnianych podczas monitorowania analizach klasycznych w tym:

  • techniki statystyczne w celu przeglądu wyników
  • korzystanie z materiałów odniesienia lub materiałów do kontroli jakości
  • korzystanie z alternatywnego wyposażenia, które zostało poddane wzorcowaniu w celu zapewnienia spójności pomiarowej wyników
  • sprawdzenia działania oraz sprawdzenia pośrednie wyposażenia
  • stosowanie wzorców kontrolnych lub roboczych
  • powtarzanie badań z wykorzystaniem tych samych lub innych metod
  • powtórne badania przechowywanych obiektów
  • korelacja wyników dotyczących różnych właściwości obiekt
  • przegląd uzyskanych wyników
  • porównania wewnątrzlaboratoryjne
  • badanie próbek ślepych
  • udział w badaniach PT/ILC

  Przedstawienie kryteriów oceny wyników dla  metod klasycznych w odniesieniu do wskazanych elementów monitorowania ważności wyników badań.

  Przedstawienie sposobu postepowania podczas analizy bieżącej oraz okresowej uzyskiwanych wyników podczas ich potwierdzenia ważności w tym:

  • podejmowanie działań w sytuacjach niezgodnych z określonymi kryteriami
  • jak wykorzystać wyniki podczas identyfikacji ryzyka
  • omówienie sposobów jak efektywnie wykorzystać analizę uzyskanych rezultatów z monitorowania ważności wyników badań w analizach klasycznych

  Szczegółowe omówienie wymagań dokumentu DA-05 wyd. 8 z dnia 18.06.2020 r w odniesieniu do planów udziału w badaniach PT/ILC oraz wyboru kompetentnego organizatora badan biegłości.

  Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do realizacji procesu związanego z wyborem właściwej metody  

  Przedstawienie wymagań zawartych w dokumentach PCA oraz przepisach prawa podczas wyboru właściwej metody w badaniach wykonanych metodami klasycznymi.

  Omówienie wymagań zawartych normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do realizacji procesu związanego z weryfikacją/ walidacją metod w tym:

  • Opracowanie planów weryfikacji/walidacji metod wagowych, potencjometrycznych, miareczkowych oraz spektrofotometrycznych)
  • Określenie cech charakterystycznych dla metod wagowych, potencjometrycznych, miareczkowych oraz spektrofotometrycznych
  • Sposoby wyznaczania kryteriów oceny dla określonych cech charakterystycznych danej metody
  • Podstawa zatwierdzenia metody do stosowania

  Wykorzystanie wyników uzyskanych podczas realizacji planu potwierdzenia ważności wyników badań do rewalidacji metod

Nasz Ekspert

Ewelina Siwek - Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 30.11.2023 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 01.12.2023 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia:
Numer szkolenia: 23/11/L/O2/ESI3
Zaczyna się:30/11/2023
Kończy się:01/12/2023
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!