Szkolenie Stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli jesteś: 
 • kierownikiem lub pracownikiem działu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnikiem ds. jakości,
 • radcą prawnym
 • pracownikiem administracji publicznej i samorządowej.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych
 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji. 
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska oraz najważniejszych obowiązków w zakresie korzystania ze środowiska wynikających z aktualnych przepisów prawnych.
 Program szkolenia
Poniedziałek, 21.11.2022 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników.

Wtorek, 22.11.2022 r., 09:00- 16:00

Ochrona powietrza – omówienie przepisów ustawy POS oraz wybranych aktów wykonawczych. 

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska,
 • Wymagania emisyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
 • Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania
 • Konkluzje BAT dla spalania odpadów
 • Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 • Niepewności pomiarowe

Środa, 23.11.2022, 09:00 – 16:00

 • Nowe obowiązki posiadacza odpadów, w tym realizowane od 1.01.2022
  1) Interpretacje niektórych definicji zawartych w ustawie o odpadach (zmiany prawne)
  2) Zmiany w zakresie magazynowania odpadów
      a) od kiedy obowiązują ograniczenia ilościowe
      b) co obowiązuje zapisy rozporządzenia czy też decyzji administracyjnej
      c) dla jakich odpadów nie stosuje się rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów
      d) operat p.poż. przy magazynowaniu odpadów (dodatkowe warunki i obowiązki)
  3) Dla jakich odpadów nie jest wymagane opracowanie operatu p.poż.
  4) Uznanie substancji za produkt uboczny – nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.
  5) W jakim przypadku przetwarzanie odpadów doprowadzi do utraty statusu odpadów
      a) uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
      b) kiedy odpad staje się produktem
      c) dokumenty niezbędne do uzyskania statusu produktu
  6) Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie:
      a) decyzje reglamentujące ilości wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów i warunki prowadzenia takiej działalności
      b) wpisy do BDO:
         i) aktualizacja danych
         ii) wpisywanie zmian wprowadzanych do decyzji administracyjnych (kto ich dokonuje)
         iii) występujące błędy w prowadzonej ewidencji odpadów - skutki dla przedsiębiorstwa
      c) kontrola gospodarki odpadami
      d) monitoring wizyjny odpadów
         i) jak prowadzić
         ii) jakie występują błędy
         iii) co jest sprawdzane w trakcie kontroli
         iv) sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego monitoringu
  7) Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady
      a) przekazanie odpadów przez pośrednika - kto i kiedy przejmuje odpowiedzialność
      b) czy jest konieczność sprawdzania dostawcy odpadów
      c) przekazanie odpadów osobie fizycznej i podmiotowi innemu niż przedsiębiorca
      d) sprzedawca odpadów zasady wystawiania KPO i faktur
      e) prowadzenie działalności usługowej dla posiadacza odpadów (np. rozdrabnianie odpadów na zlecenie)
  8) Uzyskiwanie nowych zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami:
      a) skutki niewydania decyzji dostosowującej przed upływem terminu ważności
      b) kiedy wydanie decyzji dostosowującej jest niemożliwe
      c) kiedy należy złożyć wniosek o wydanie nowej decyzji o uzyskanie pozwolenia lub zezwolenia aby uzyskać nową decyzję (bez przerwy w terminach obowiązywania decyzji)
  9) Sankcje finansowe i administracyjne stwierdzonych uchybień w gospodarce odpadami
      a) skutki dla wytwórców odpadów
      b) skutki dla działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów
      c) odwołania od decyzji nakładającej sankcję
  10) Konsultacje indywidualne

Czwartek, 24.11.2022 r., 09:00 – 16:00

Omówienie nowego Prawa wodnego

 • struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
 • zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
  1. pozwolenia wodnoprawne,
  2. zgłoszenia wodnoprawne,
  3. oceny wodnoprawne,
  4. decyzje zwalniające.
 • Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego.
 • Usługi wodne.
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m.in.:
  1. pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
  2. pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;
 • Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:

Oceny oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

 • Podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko w UE i w Polsce;
 • Procedura oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  1. przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  2. zakres wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zmiany w załącznikach do wniosku o wydanie decyzji);
  3. organy właściwe do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgadniania i opiniowania w procedurze OOŚ (zmiany we właściwości organów uczestniczących w procedurze);
  4. przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko dla poszczególnych grup przedsięwzięć (omówienie poszczególnych etapów procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzonej OOŚ i w przypadku odstąpienia od OOŚ);
  5. udział społeczeństwa w postępowaniu OOŚ;
  6. zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zmiany dotyczące rozszerzenia zakresu kip i  raportu o nowe elementy, wymagania formalne dla wykonawców tych dokumentów);
  7. zakres i wymogi dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
  8. zakres decyzji po ocenie oddziaływania na środowisko;
  9. decyzja z warunkami lub bez warunków po odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko;
  10.  omówienie błędów pojawiających się w decyzjach i ich uzasadnieniach

Piątek, 25.11.2022 r., 09:00 – 13:00

 • Kontrola w ochronie środowiska
 • Kontrola wykonywana przez WIOŚ:
  1. zawiadomienie o przeprowadzeniu kontroli,
  2. terminy przeprowadzania kontroli,
  3. typy kontroli,
  4. dokumenty podlegające weryfikacji w trakcie kontroli,
  5. środki ochrony prawnej w przypadku kontroli.
 • Typowanie do kontroli zakładów według kategorii.
 • Zarządzenia pokontrolne.
 • Decyzje wydawane przez WIOŚ:
  1. wymierzanie kar pieniężnych,
  2. wstrzymanie działalności prowadzonej przez podmiot korzystający ze środowiska albo osobę fizyczną,
  3. wstrzymanie oddania do użytkowania i użytkowania obiektów i instalacji.
 • Współdziałanie WIOŚ z organami kontrolnymi, ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz administracji.
 • Konsultacje
Nasz Ekspert

1. Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. 

2. Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami,  gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp.  Ekspert  szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

3. Radca prawny, ekspert o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Specjalistka z dziedziny ocen oddziaływania na środowisko, specjalizacja: procedura administracyjna procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania przestrzennego łączonego z ochroną przyrody i etapu oceny oddziaływania na środowisko. Doświadczenie zdobywała na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej. W latach 2008-2012 była odpowiedzialna za obsługę prawną w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku prowadzi szkolenia z zakresu szeroko pojętej procedury inwestycyjnej. Jako trener Jolanta Kochanowska jest wysoko oceniana za bardzo zrozumiały sposób wykładu zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają wiedzy prawniczej.

Cena za szkolenie 

Cena dla pierwszej osoby z firmy 2 990,00 zł + 23%VAT 

Cena dla drugiej i kolejnej osoby z firmy na to samo szkolenie 2 890,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje: 28 godzin dydaktycznych, wykłady, dyskusje w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, 4 noclegi w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 560,00 zł netto + 23%VAT 

Informacje organizacyjne 

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

 

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 22.11.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 25.11.2022 do godz. 13:00
Czas trwania 28 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 4
Cena dla drugiej i kolejnej osoby netto: 2890,00 zł brutto: 3554,70 zł
Cena dla pierwszej osoby netto: 2990,00 zł brutto: 3677,70 zł

Odliczanie do daty rozpoczęcia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Szkolenia Ochrona Środowiska
Numer szkolenia: 22/11/O/Z4/POŚ
Zaczyna się:22/11/2022
Kończy się:25/11/2022
Lokalizacja:Zakopane

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!