Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE. 

Więcej informacji  

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. Ochrony środowiska powinieneś znać:
 • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych
 • znać najważniejsze obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska wynikające z aktualnych przepisów prawnych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownictwie i pracownikach działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnikach ds. jakości,
 • radcach prawnych,
 • pracownikach administracji publicznej i samorządowej.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji i unikniesz
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska, co podwyższy Twoją pozycję eksperta w oczach kolegów i przełożonych.
 Program szkolenia

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA POSZCZEGÓLNE PANELE.

Wtorek, 24.11.2020 r., 09:00- 15:00

PANEL I

 • Wymagania regulacyjne dotyczące pozwoleń zintegrowanych.
 • Przeglądy pozwoleń zintegrowanych.
 • Konkluzje BAT w krajowych regulacjach ochrony środowiska:

          -  ogólne informacje - umocowanie prawne, zasady opracowania i wdrożenia,
          -  podstawowe definicje,
          -  wymagania wiążące i niewiążące,
          -  harmonogram dostosowania.

 • Wymagania emisyjne BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania (LCP):

          -  wymagania ogólne,
          -  zasady stosowania Konkluzji BAT dla LCP,
          -  emisje do powietrza – ustalanie wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych,
          -  emisje do wód,
          -  techniki redukcji emisji,
          -  wymagania dotyczące monitoringu.

 • Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów (WT):

           -  terminy publikacji i dostosowania,
           -  podstawowe definicje,
           -  zakres działalności objętych konkluzjami,
           -  zasady stosowania konkluzji BAT dla przetwarzania odpadów,
           -  emisje do powietrza i wody.

 • Aktualny stan prac nad dokumentami referencyjnymi i Konkluzjami BAT:
 • BREFy dla branży chemicznej.
 • Projekt Konkluzji BAT dla spalania odpadów (WI).
 • Odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych. 

Środa, 25.11.2020 r., 09:00 – 15:00

PANEL II

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:

           -  system regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia,
           -  kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji
              w powietrzu,
           -  wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości.

 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2014 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:

  -  zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję,
  -  mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze),
  -  zasady łączenia źródeł spalania, 
  -  regulacje przejściowe i dostosowawcze.

 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2017 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:

          -  rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla średnich źródeł spalania paliw,
          -  rejestr średnich źródeł spalania paliw, 
          -  przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres
             i terminy,
          -  przepisy derogacyjne,
          -  zasady łączenia.

 • Zmiana rozporządzenia regulującego sprawy zgłoszenia instalacji – dotycząca średnich źródeł spalania.
 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:

          -  szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,
          -  zmiany dokonane w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:
             -  zaostrzenie wymagań emisyjnych,
             -  zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
             -  szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych, zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości,
          -  zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji w zakresie dotyczącym wymagań dla średnich źródeł spalania.

 • Konsultacje, dyskusja.
   

Czwartek, 26.11.2020 r., 09:00 – 15:00

PANEL III

 • Podstawy gospodarki odpadami:

          -  Podstawy prawne,
          -  Pojęcie odpadu,
          -  Zakres stosowania ustawy o odpadach,
          -  Uznanie substancji za produkt uboczny – nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.

 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie:

          -  Reglamentacja wytwarzania odpadów: pozwolenia, pozwolenia zintegrowane (nowe wymagania dla wytwarzania odpadów), 
          -  Magazynowanie odpadów – istotne zmiany: operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności, 
          -  Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady (planowane zmiany w zakresie odpadów niebezpiecznych),
          -  Hierarchia gospodarki odpadami,
          -  Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów i konieczność uzupełnienia – konsekwencje dla wytwórców odpadów,
          -  Transport odpadów - nowe wymagania od stycznia 2018.

 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami:

          -  Ewidencja gospodarki odpadami,
          -  Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami,
          -  Zmiana ustawy o odpadach 2018 i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia

Piątek, 27.11.2020 r., 09:00 – 15:00

PANEL IV

 • Omówienie nowego Prawa wodnego:

           - nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,
           - zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
                  -  pozwolenia wodnoprawne,
                  -  zgłoszenia wodnoprawne,
                  -  oceny wodnoprawne,
                  -  decyzje zwalniające.

 • Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m.in.:

          -  pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,
          -  pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;

 • Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:

          -  rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,
          -  dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
          -  sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
          -  organy właściwe w sprawach zgłoszenia.

 • Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska i wody opadowe - opłata stała i zmienna.
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo.
 • Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.
Nasz Ekspert

1. Ekspert i trener z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT

2. Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza

3. Ekspert i trener w zakresie gospodarki odpadami

4. Ekspert i trener w zakresie stosowania ustawy prawo wodne

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Cena za szkolenie 

 Szkolenia on-line 

Udział w 1 PANELU - cena dla osoby 490,00 zł netto +23%VAT

Udział w 2 PANELACH - cena dla osoby 890,00 zł netto + 23%VAT

Udział w 3 PANELACH - cena dla osoby 1190,00 zł netto + 23%VAT

Udział w 4 PANELACH - cena dla osoby 1490,00 zł netto + 23%VAT

Informacje organizacyjne 

 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 24.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 27.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 25 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 4
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1490,00 zł brutto: 1832,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1390,00 zł brutto: 1709,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: -100,00 zł brutto: -123,00 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 21

Odliczanie do daty rozpoczęcia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Prawo i OOŚ
Numer szkolenia: ONLINE/POS/11/20
Zaczyna się:24/11/2020
Kończy się:27/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena za udział w 4 PANELACH
zł 1,490.00
zł 0.00

Zapisz się do newslettera