Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium i pracowni chemicznej zgodnie z zasadami BHP powinieneś:
 • znać zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownikach laboratoriów i pracowni chemicznych,
 • pracownikach laboratorium,
 • pracownikach służby bhp sprawujących nadzór nad laboratoriami i pracowniami chemicznymi,
 • wszystkich osobach pracujących w narażeniu na niebezpieczne chemikalia.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium, dzięki czemu będą Państwo mogli poprawić warunki pracy w laboratorium i uniknąć zagrożeń przy wykonywaniu prac laboratoryjnych.
 • Zdobędziesz umiejętności: wypełniania obowiązków spoczywających na dalszych użytkowników zgodnie z europejskimi i światowymi wymaganiami prawnymi w zakresie chemikaliów (REACH, CLP, GHS).
 • Dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe, kiedy należy wykonywać badania i pomiary czynników szkodliwych, a kiedy można z nich zrezygnować.
Program szkolenia
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników laboratorium w związku z użytkowaniem chemikaliów:
  • Obowiązkowe rejestry i dokumentacja dla laboratorium
  • Metodyka opracowania instrukcji stanowiskowych dla laboratorium
  • Prowadzenie spisów substancji i ich zawartość oraz zastosowanie
  • Zasady zapewnienia dostępu do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
  • Metodyka zapoznania pracowników z kartami charakterystyki (szczególnie przy dużej ilości substancji w pracowniach)
  • Obowiązkowe rejestry i dokumentacja dla laboratorium
 • Europejskie i krajowe akty prawne dotyczące bezpieczeństwa chemicznego
  • Główne założenia i wytyczne
  • Podział podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw
  • Obowiązki dalszych użytkowników
  • Klasyfikacja i oznakowanie
  • Stosowanie etykiet, piktogramów
  • Zapoznanie z klasami i kategoriami zagrożeń chemikaliów
  • Karty charakterystyki
  • Raport bezpieczeństwa chemicznego, scenariusze narażenia
 • Czynniki chemiczne:
  • Szkodliwe czynniki chemiczne, podział, drogi wchłaniania
  • Pojęcia NDS, NDSCh, NDSP i inne
  • Wykaz wartości NDS, omówienie gdzie znaleźć i jak interpretować
  • Czynniki rakotwórcze i mutagenne- obowiązki pracodawcy, wymagane rejestry i dokumentacja
 • Badania i pomiary, ergonomia pracy:
  • Badania i pomiary czynników szkodliwych i rakotwórczych w środowisku pracy, częstotliwość, tworzenie rejestrów
  • Analiza przykładowych sprawozdań z badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
 • Bezpieczeństwo pracy w trakcie użytkowania chemikaliów:
  • Bhp  w trakcie wykonywania prac z czynnikami chemicznymi
  • Magazynowanie chemikaliów
  • Stosowanie butli technicznych,  gazów, cieczy palnych,
  • Bhp podczas pracy z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi
  • Zasady transportu substancji chemicznych
  • Środki ochrony indywidualnej w laboratorium
  • Postępowanie z  odpadami
 • Bezpieczeństwo pożarowe:
  • Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
  • Przyczyny pożarów
  • Środki gaśnicze i grupy pożarów
  • Zasady doboru gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych czynności w laboratorium
  • Postępowanie w przypadku pożaru butli z gazem palnym, pożaru instalacji gazowej
  • Postępowanie w przypadku pożaru rozlanej cieczy palnej
  • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe- zasady wyznaczania pomieszczeń do dokonania oceny zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem- ogólne zasady sporządzania oceny
  • Wymagania dla pomieszczeń i obszarów zagrożonych wybuchem
  • Wymagania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla pomieszczeń laboratorium- wymagania dla hydrantów wewnętrznych, systemów sygnalizacji pożarowej, systemów detekcji gazów
  • Zasady działania systemów przeciwpożarowych
  • Postępowanie w przypadku pożaru, zasady ewakuacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za zwalczanie pożaru zgodnie z Kodeksem Pracy, zasady użycia sprzętu gaśniczego.
 • Awarie przemysłowe
  • Sposoby alarmowania o zagrożeniu
  • Sposoby analizy i przewidywania rozwoju zdarzenia i jego wpływu na stopień zagrożenia
  • Sprzęt do przeciwdziałaniu awariom przemysłowym
  • Sposoby zabezpieczenia wycieków substancji i mieszanin płynnych na terenach utwardzonych i nieutwardzonych
  • Alarmowanie służb ratowniczych (zakładowej grupy interwencyjnej i zewnętrznych)
  • Wdrożenie adekwatnego postępowania przez pracownika w różnych scenariuszach awarii
  • Metodyka sporządzania instrukcji stanowiskowych dla niebezpiecznych chemikaliów w aspekcie konkretnego zagrożenia (pożar, emisja do atmosfery, rozszczelnienie zbiornika/ instalacji)
 • Udzielanie pierwszej pomocy:
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, resuscytacja krążeniowo- oddechowa, postępowanie w przypadku oddziaływania chemikaliów na pracownika oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracownika: krwotoków, amputacji urazowych, poparzeń,  wstrząsu, ataku padaczki, porażenia prądem, zachłyśnięcia,  postępowanie z dziećmi.
  • Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
  • Instruktaż udzielania pierwszej pomocy z użyciem fantoma.
 • Ocena ryzyka zawodowego:
  • Ocena ryzyka zawodowego, podstawowe definicje  przedstawienie metod szacowania ryzyka zawodowego,
  • Metody oceny ryzyka na czynnik chemiczny- metody jakościowe i ilościowe
  • Wykorzystanie informacji zawartych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego w praktyce
 • Zakończenie szkolenia
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja.
Nasz Ekspert

Specjalista ds. BHP, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego, audytor, posiadający doświadczenie w zakresie BHP w pracowniach chemicznych i laboratoriach. Na co dzień zajmuje się praktycznymi aspektami bezpieczeństwa pożarowego oraz nadzorem nad stanem bezpieczeństwa. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego tematu.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 08.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.12.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: 21/12/L/O2/AS
Zaczyna się:08/12/2021
Kończy się:09/12/2021
Lokalizacja:ONLINE