Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 150 zł zniżki!

Tylko do 14.06.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać
 • wymogi formalno-prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
 • prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z Prawa wodnego,
 • zasady gospodarowania i zarządzania zasobami wodnymi oraz ochrony wód, wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • pracownikach działów ochrony środowiska,
 • pracownikach firm lub biur projektowych wykonujących dokumentację wnioskową, w tym m. in. operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • pracownikach przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych odpowiedzialnych za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód,
 • konsultantów oraz ekspertów do spraw ochrony środowiska.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • nabędziesz umiejętność sporządzania operatów wodnoprawnych oraz załączników stanowiących ich integralną część, dzięki czemu będzie mógł samodzielnie opracować niezbędną dokumentację,
 • zdobędziesz wiedzę dotyczącą określenia praw i obowiązków użytkownika wody/ urządzenia wodnego wynikających z Prawa wodnego, dzięki czemu będziesz widział jak rozwiązać sytuacje konfliktowe w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz będziesz wiedział jak przeciwdziałać ich powstaniu,
 • poznasz założenia oraz obowiązki wynikające z ustawy nowego prawa wodnego, dzięki czemu przygotujesz się na wprowadzenie odpowiednich rozwiązań w swojej instytucji.
Program szkolenia

Część teoretyczna szkolenia:

 • Nowelizacja ustawy Prawo wodne - regulacje zawarte w ustawie.
 • Ustawa Prawo wodne a wymogi Dyrektywy wodnej.
 • Przedstawienie zmian wprowadzonych po 1 stycznia 2018 roku nowelizacją ustawy Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury tworzenia i aktualizacji aglomeracji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
 • Charakterystyka operatu wodnoprawnego.
 • Rodzaje i zasady korzystania z wód.  Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód:
      - pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych ( w tym likwidacja i rozbiórka urządzeń);
      - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych.  
 • Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – stan obecny i planowany:
     - operat wodnoprawny – zakres i wymagania,
     - źródła pozyskiwania danych do operatu,
     - omówienie przykładowego operatu,
     - streszczenie nietechniczne,
     - załączniki tekstowe i graficzne.
 • Pozwolenie wodnoprawne a zgłoszenie/pozwolenie budowlane.
 • Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Strony postępowania wodnoprawnego – stan obowiązujący i planowany.
 • Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami, obowiązki właścicieli wód.
 • Urządzenia wodne, melioracyjne, pozwolenia wodnoprfawne - co należy do gminy, starostwa, organów Wód Polskich.
 • Plany gospodarowania wodami, warunki korzystania z wód w regionie wodnym oraz zlewni, cele środowiskowe dla jednolitych części wód.
 • Zgodność zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych oraz zlewniach.
 • Nadzór nad spółkami wodnymi.
 • Naruszenie stosunków wodnych na gruncie - stan obowiązujący i planowany.
 • Nadzór nad spółkami wodymi.
 • Odpowiedzialność za szkody w gospodarce wodnej.
 • Pozwolenie wodnoprawne w funduszach unijnych.
 • Pytania i odpowiedzi.

Część praktyczna szkolenia - warsztaty:

 • Pozyskiwanie danych i informacji przydatnych do sporządzania operatu wodnoprawnego.
 • Omówienie przykładowego operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych.
 • Omówienie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
  - określanie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód oraz planowanych urządzeń wodnych,

  - obliczenie wód opadowych w operatach wodnoprawnych,
  - określenie zakresu i częstotliwości monitoringu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji innego podmiotu,
  -  określanie stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  - strony postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 • Omówienie załączników tekstowych i graficznych operatu wodnoprawnego.
 • Opracowanie poszczególnych elementów operatu wodnoprawnego, w tym:
  - charakterystyka urządzeń wodnych,
  - zamierzone korzystania z wód,
  - stan prawny terenu na którym będą roboty wykonywane,
  - charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym,
  - warunki korzystania z wód regionu wodnego,
  - planowany okres rozruchu bądź wystąpienia awarii,
  - formy ochrony przyrody utworzone lub ustawione,
  - obowiązki ubiegającego się o pozwolenie,
  - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych,
  - streszczenie w języku nietechnicznym.
 • Analiza przypadku.
 • Pytania i odpowiedzi.
Nasz Ekspert

Ekspert w dziedzinie inżynierii, ochrony oraz ekonomii środowiska, raportów, ocen oddziaływania na środowisko, pozwoleń zintegrowanych, operatów wodnoprawnych, doradztw technologicznych oraz środowiskowych dla instalacji potencjalnie oddziałujących na środowisko oraz odnawialnych źródeł energii. Mediator sądowy w zakresie spraw środowiskowych. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 22.06.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 23.06.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 880,00 zł brutto: 1082,40 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 770,00 zł brutto: 947,10 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/06/O/ON2/ŁS
Zaczyna się:22/06/2021
Kończy się:23/06/2021
Lokalizacja:ONLINE