Status szkolenia

SZKOLENIE stacjonarne. 

Specyficzne problemy nadzoru nas systemami do pomiarów ciągłych                                                                                                                                                  emisji zanieczyszczeń do powietrza z punktu widzenia przemysłu,                                                                                                                                                             urzędu i laboratoriów badawczych. 

Czy jesteś pewien, że właściwie interpretujesz przepisy i wiesz jak dostosować się do wszystkich wymagań ? 

 • Na XII Warsztatach Emisyjnych dowiesz się o stale rosnących wymaganiach prawnych i technicznych dotyczących monitoringu ciągłego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikających ze standardów emisyjnych, konkluzji BAT oraz norm technicznych
 • Dowiesz się jakie działania należy wdrożyć, aby pozostać w zgodności z prawem i normami technicznymi
 • Spotkasz się z wysokiej klasy Ekspertami, z którymi przedyskutujesz najistotniejsze i problematyczne zagadnienia związane z tematyką warsztatów i nie tylko.
 • Otrzymasz „na tacy” esencję wiedzy prawnej, normatywnej i technicznej o monitoringu ciągłym procesów spalania.
 Dlaczego warto:
 • To już XII Warsztaty Emisyjne organizowane przez CE2 Centrum Edukacji pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych dla przemysłu, administracji i laboratoriów emisyjnych.
 • Warsztaty Emisyjne to forum dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie monitoringu zanieczyszczeń do powietrza.
 • Zależy nam na tym, aby przekazać naszym Klientom wiedzę na temat pomiarów, co będzie skutkować lepszym zrozumieniem wymagań i pozwoli prawidłowo formułować zapytania ofertowe, a w efekcie otrzymaniem porównywalnych ze sobą ofert.
 • Jako Polskie Stowarzyszenie Laboratoriów Emisyjnych śledzimy na bieżąco wszelkie nowości normatywne i prawne. Zgłaszamy swoje uwag i spostrzeżenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Ministra Środowiska, Polskiego Centrum Akredytacyjnego oraz Stowarzyszeń branżowych. Dzięki temu rośnie świadomość trudności jakie stoją przez przemysłem i laboratoriami w zakresie pomiarów. 
Biorąc udział w XII Warsztatach Emisyjnych:
 • Rozwiejesz wątpliwości - uzyskasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania w zakresie kontroli dotrzymania standardów emisyjnych i BAT AELs do realizacji wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT.
 • Zdobędziesz wiedzę - poznasz swoje obowiązki w zakresie nowych wymagań pomiarowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, dzięki czemu będziesz działał zgodnie z prawem i unikniesz kar.
 • Zdobędziesz wiedzę na temat urządzeń, które pomogą Ci skutecznie ograniczyć nadmierną emisję zanieczyszczeń do powietrza z Twojej instalacji. Dzięki temu podejmiesz właściwe inwestycje mające na celu dotrzymanie wymaganych standardów emisyjnych oraz BAT AELs. 
 • Uzyskasz informację jak dobrać nowe systemy AMS i jakie wymagania techniczne w związku z tym należy spełnić, co zaowocuje niską awaryjnością systemu i uniknięciem kar za niedotrzymywanie wymagań prawnych.
 • Dowiesz się jakie wymagania powinno spełniać laboratorium kontrolujące pracę AMS, co ułatwi Ci określenie wymagań w zapytaniu ofertowym.
 • Poznasz jakie kompetencje leżą po stronie instytucji kontrolujących i wydających pozwolenia w zakresie nadzoru nad AMS-ami.
 Program szkolenia

Zakwaterowanie uczestników  12.10.2021 r. od godz. 15:00

W trakcie szkolenia oraz pobytu w hotelu zostaną zachowane wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

 Dzień 1 - środa 13.10.2021 r.

Blok tematyczny I

 1. Ocena dotrzymania/przekroczenia standardów emisyjnych i BAT AELs na podstawie rejestrowanych danych         w systemach monitoringu oraz na podstawie pomiarów okresowych.
 2. Oddanie do eksploatacji nowej instalacji w świetle POŚ i innych wymagań prawnych – czas rozruchu, praca eksploatacyjna i kryteria uznania za pracę w eksploatacji. 
 3. Polskie Standardy emisyjne, a BAT AELs.
 4. Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

Blok tematyczny II

Uprawnienia kontrolne Wioś w zakresie realizacji wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Klimatu             „W sprawie wymagań  w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody” oraz normy PN-EN 14181:2015

Blok tematyczny III

 1. Metody pomiarowe zanieczyszczeń emitowanych do powietrza używane w pomiarach okresowych                           i w pomiarach dla systemów monitoringu ciągłego.
 2. Niepewność pomiaru, granice oznaczalności, zasady oceny standardu emisyjnego na podstawie wyników uzyskanych w trakcie tych pomiarów.
 3. Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

Blok tematyczny IV

 1. Problemy związane z pomiarem emisji cząstek stałych.
 2. Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

Dzień 2 czwartek 14.10.2021 r.

Blok tematyczny I

 1. Problematyka realizacji wymagań normy PN-EN 14181:2015 na obiektach przemysłowych.
 2. Między innymi porozmawiamy o problemach:
  - wymagane terminy realizacji procedur QAL2 i AST, 
  - źródła szczytowe – ponowne QAL2 czy może wystarczy AST?
  - niedyspozycyjność systemów do badań w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu „W sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody” – jak liczyć? 
  - jak zrobić pomiary dla tzw. systemów przełączalnych,
  - ważność krzywych kalibracyjnych, a metoda C.
 3. Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

Blok tematyczny II

 1. Problemy w realizacji pomiarów dla Systemów Monitoringu Ciągłego będące konsekwencja wprowadzenia nowych standardów emisyjnych przez konkluzje BAT.
 2. Propozycje do zmiany przepisów związanych z powyższymi zagadnieniami – panel dyskusyjny.

Blok tematyczny III

Nowa norma PN-EN 17255-1:2019-10.

System kontroli emisji zanieczyszczeń MIKROS v14 - nowa odsłona

 1. Czym jest MIKROS i główne jego cechy.
 2. Baza systemu MIKROS v14 - stacje przetwarzające i operatorskie.
 3. Nowe i unowocześnione moduły systemu:
  - Raporty rozliczeniowe,
  - Badania QAL-2 i AST,
  - Integracja z arkuszem kalkulacyjnym,
  - Wspomaganie procedury QAL-3,
  - Rejestracja zmian,
  - Zmiana statusów, praca bez sprawnych urządzeń ochronnych.
 4. Podsumowanie.

Blok tematyczny IV 

POMIARY TECHNOLOGICZNE A MONITORING EMISJI W ŚWIETLE KONKLUZJI BAT

 1. Oprogramowanie do DASH do CEM-s - Certyfikacja, Envag.
 2. Norma na systemy informatyczne (Komputery emisyjne) – wymagania normy w stosunku do istniejących systemów, certyfikacja oprogramowania, czas na dostosowanie się i wdrożenie.
 3. Nowe inwestycje w zakładach w związku ze zbliżającym się wdrożeniem konkluzji BAT dla spalarni.

Blok tematyczny V

 1. Procedura QAL3 w AMS.
 2. Wyzwania związane z wykonywaniem procedury QAL3, wynikające z:
  - trudność wykonania dla substancji wysoko reaktywnych,
  - czas potrzebny na wykonanie QAL3 a dyspozycyjność systemu,
  - QAL3 w pomiarze FTIR,
  - QAL3 w pomiar rtęci. 

Dzień 3 piątek 15.10.2021 r.

Blok tematyczny I

Pomiary emisji gazów odlotowych „Pomiary gwarancyjne” – od przygotowania sprzętu do sprawozdania z pomiarów gwarancyjnych. 

 1. Typy pomiarów gwarancyjnych.
 2. Kiedy zapadają decyzje zgodnie z jakimi metodami będą wykonywane pomiary gwarancyjne.
 3. Jak laboratorium powinno przygotować się do prawidłowego wykonania pomiaru gwarancyjnego ?
 4. Jak powinien być przygotowany obiekt pomiarowy do pomiarów gwarancyjnych ?
 5. Jakie działania powinno podjąć laboratorium, gdy znajdzie się już na obiekcie?
 6. Jakie działania są ważne, gdy należy pobrać różne próbki (szeroki zakres pomiarów gwarancyjnych) ?
 7. Na czym polega dalszy ciąg badań gwarancyjnych już w laboratorium, aż do powstania raportu z badań. 
Nasi Eksperci
 • Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.
 • Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o. w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.
 • Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE.
 • Ekspert w zakresie pomiarów emisji do powietrza, stosowanej aparatury i systemu jakości w laboratorium pomiarowym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:20015
 • Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do  powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.
 • OMC ENVAG Sp z o.o. – Specjalizuje się w doborze odpowiednich  systemów ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Interesuje się zastosowaniem nowych technik pomiarowych emisji rtęci.
 • Absolwentka Politechniki Wrocławskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Doświadczenie zawodowe w branży pomiarów środowiskowych zdobywała kolejno w firmach: Technopomiar i OMC Envag. Od kilku lat zajmuje stanowisko specjalisty ds. pomiarów środowiskowych w firmie OMC Envag, która koncentruje swoje działania na projektowaniu, dostawie i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań do pomiarów fizykochemicznych dla energetyki i zakładów przemysłowych. Wspólnie z zespołem OMC Envag realizowała wiele projektów opomiarowania instalacji oczyszczania spalin oraz systemów ciągłego monitoringu emisji spalin zarówno na obiektach w Polsce jak i zagranicą.
 • Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej "MikroB" S.A. - Zastępca Prezesa Zarządu firmy MIKROB S.A. Zajmuje się m.in. udziałem w opracowywaniu koncepcji rozwiązań implementacji systemów kontroli emisji na obiektach (energetycznych i nie tylko), uzgodnieniami rozwiązań z użytkownikami
  i wykonawcami, przygotowaniem ofert i umów w tych tematach oraz nadzorem realizacyjnym. Praktycznie od początku pojawienia się tematu ciągłego monitoringu (tj od ok 2000 roku) zaangażowany na rynku systemów ciągłej kontroli emisji w Polsce.
 • „MikroB” - Wysokiej klasy Specjalista, Kierownik Grupy Systemów Ciągłej Kontroli Emisji w firmie MIKROB, inżynier, projektant i programista systemów kontroli emisji. Jeden z niekwestionowanych autorytetów w Polsce, dotyczących zagadnień prawnych i technicznych w opracowywaniu, interpretacji i implementacji systemów ciągłej kontroli emisji. Zakresem swoich prac obejmuje zarówno projekty i wdrażanie nowych systemów jak też serwis i modernizację istniejących systemów (na największych obiektach w Polsce), w szczególności w aspekcie zachodzących zmian w prawodawstwie.
 • Absolwent Politechniki Śląskie, czynnie wykonujący badania gazów odlotowych i technologicznych w zakresie pomiarów emisji i ładunków gazów i pyłów do powietrza. Specjalista badań powietrza atmosferycznego w zakresie pomiarów imisji. Specjalista w doborze i ocenie pracy urządzeń oczyszczających gazy technologiczne z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.  Ekspert oraz audytor wewnętrzny z zakresu ochrony środowiska, w szczególności pomiarów emisji  zanieczyszczeń do atmosfery. Autor i współautor wielu publikacji o tematyce ochrony środowiska min. z zakresu badań procesów pogłębionego utleniania (AOP) i ich wpływu na redukcję oraz usuwanie związków arsenoorganiczny z roztworów przemysłowych.
Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne

Cena za szkolenie: 2750 zł netto + 23%VAT

Cena za szkolenie bez noclegu: 1780 zł netto +23%VAT

Zapewniamy: wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiady i kolacje, 3 noclegi w pokojach jednoosobowych. 

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 13.10.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 15.10.2021 do godz. 16:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 2750,00 zł brutto: 3382,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 0,00 zł brutto: 0,00 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 2650,00 zł brutto: 3259,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: -100,00 zł brutto: -123,00 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 142

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 21/10/O/PSLE
Zaczyna się:13/10/2021
Kończy się:15/10/2021
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Cena z 3 noclegami
zł 2,750.00
zł 0.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!