O Warsztatach

Zainteresował Cię tytuł konferencji? Pragniesz dowiedzieć się szczegółów? Gratuluje. To znaczy, że masz podobne zainteresowania do moich. Interesujesz się tematyką pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Właśnie chciała bym zaprosić Cię na wyjątkową I edycję warsztatów pomiarowych w maju tego roku. Warsztaty pomiarowe dedykujemy, zarówno dla przemysłu jak i dla laboratoriów emisyjnych. Od 2009 roku organizujemy raz w roku Warsztaty Emisyjne, które poświęcone są manualnym pomiarom równoległym i Automatycznym Systemom Pomiarowym. Warsztaty Emisyjne, oczywiście odbędą się jak zwykle tego roku jesienią, jednakże ze względu na zwiększenie w prawie wymagań dotyczących pomiarów okresowych, organizujemy również Warsztaty Pomiarowe.

Dlaczego warto:
 • Jeżeli jesteś przedstawicielem przemysłu, pracujesz w ochronie środowiska, realizujesz lub monitorujesz realizację wymagań prawnych w swojej firmie, zamawiasz pomiary, opracowujesz specyfikację techniczną do przetargów, to te warsztaty wesprą Cię w wykonywaniu Twoich obowiązków:

  • Dowiesz się o warunkach w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe,
  • Poznasz wymagania norm i prawa dla poszczególnych pomiarów okresowych
  • Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane,
  • Poznasz szczegóły usługi, którą zamawiasz, otrzymujesz i za którą płacisz
  • Dowiesz się, jak prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać „laurkę”, a nie mandat.
  • Poznasz zasadę naliczania kar, za nieprzestrzegania prawa w zakresie emisji do powietrza
  • Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.
 • Jeżeli jesteś przedstawicielem akredytowanego laboratorium emisyjnego, to biorąc udział w warsztatach

  • poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, spełnisz tym samym wymagania wynikające z normy PN-EN17025:2018 oraz DAB-08
  • otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT.
  • dowiesz się jakie konsekwencje dla Ciebie i twoich klientów wynikają z komunikatu PCA 353 z dnia 24.08.2021 i jak prezentować wyniki w związku z tym.

  Nagromadziło się kilka ważnych kwestii do omówienia i przedyskutowania, dlatego warto spotkać się w gronie pomiarowców i przedstawicieli przemysłu, aby wzajemnie się uczyć wypełniać obowiązki prawa i prawidłowo wykonywać swoje zadania zawodowe. .

 Program szkolenia

Zakwaterowanie uczestników  24.05.2022 r. od godz. 15:00

W trakcie szkolenia oraz pobytu w hotelu zostaną zachowane wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa.

Dzień 1 - środa 25.05.2022 r.

Blok tematyczny I

Ochrona powietrza – omówienie przepisów ustawy POS oraz wybranych aktów wykonawczych

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
  • System regulacyjny – pozwolenia zintegrowane oraz pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do
  • Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości
  • Zasady określania wielkości dopuszczalnej emisji w pozwoleniach zintegrowanych
 • Wymagania emisyjne wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
  • Duże obiekty spalania (LCP),
   • Zasady łączenia
   • Derogacje
   • Zasady uznawania standardów emisyjnych za dotrzymane
   • Szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych
  • Termiczne przekształcanie odpadów,
  • Średnie obiekty spalania(MCP),
 • Konkluzje BAT dla dużych obiektów spalania
  • BAT AELs vs. standardy emisyjne
  • Monitorowanie emisji
 • Konkluzje BAT dla spalania odpadów
  • BAT AELs vs. standardy emisyjne
  • Monitorowanie emisji
 • Kluczowe wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 • Niepewności pomiarowa

Blok tematyczny II

Co to jest obszar regulowany prawnie i jakie są tego konsekwencje dla przedsiębiorstw i laboratoriów emisyjnych, czy konkluzje BAT to obszar regulowany prawnie, kiedy i na jakich podstawach prawnych

Kontrola wymagań prawnych w zakresie pomiarów okresowych wynikających z naszego rozporządzenia oraz konkluzji BAT w aspekcie kontroli WIOŚ i ewentualnego naliczania kar. 

Dzień 2 czwartek 26.05.2022 r.

Blok tematyczny I

 • Wymagania prawne i PCA dla sprawozdań z badań pomiarów okresowych.
 • Ocena niepewności pomiaru i przyjęte zasady uśredniania w zależności dokumentów prawnych i normatywnych.
 • Konsekwencje komunikatu 353 dla Klienta, czy co w przypadku uśredniania próbek lub wyników badań składających się .
 • Metody alternatywne – jakie jest aktualne podejście PCA do ich uznawania w obszarze regulowanym. Czy warto się angażować w udowadnianie np. równoważności CEN/TS 17021:2017Emisje ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego dwutlenku siarki metodami instrumentalnymi do PN-EN 14791:2017-04, albo równoważności PN-EN 16429:2021-08 Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Metoda referencyjna oznaczania stężenia gazowego chlorowodoru (HCl) w gazach odlotowych emitowanych do atmosfery z instalacji przemysłowych do PN-EN 1911:2011, itp.
 • Zasady uznania przez PCA metod alternatywnych i wpisanie ich do zakresu w obszarze regulowanym dla AMS
 • Badania niezgodne z wymaganiami i odstępstwa w pomiarach emisji.
  Kontrola stanowisk pomiarowych.
  Kontrola parametrów emitorów.
 • Dyskusja

Blok tematyczny II

 • Pobieranie próbek metali ciężkich i metaloidów oraz dioksyn i furanów.
 • Wymagania normatywne i konkluzji BAT.
 • Najczęściej popełniane błędy mające wpływ na wyniki pomiarów.
 • Częstotliwość, czasy pobierania i uśrednianie wyników pomiarów.
 • Dyskusja

 Dzień 3 piątek 27.05.2022 r.

 • Wpływ warunków poboru prób na wyniki oznaczania Hg, HCL, HF i NH3.
 • Częstotliwość, wymagania czasowe pobierania próbek i uśredniania wyników
 • Procedura wykonywania pomiarów gwarancyjnych:
 • Program pomiarów – wymagania formalne i techniczne
 • Podwykonawstwo w pomiarach gwarancyjnych
 • Ocena wyników pomiarów gwarancyjnych
Nasi Eksperci
 • Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.
 • Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE.
 • Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o. w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.
 • Absolwent Politechniki Śląskie, czynnie wykonujący badania gazów odlotowych i technologicznych w zakresie pomiarów emisji i ładunków gazów i pyłów do powietrza. Specjalista badań powietrza atmosferycznego w zakresie pomiarów imisji. Specjalista w doborze i ocenie pracy urządzeń oczyszczających gazy technologiczne z zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.  Ekspert oraz audytor wewnętrzny z zakresu ochrony środowiska, w szczególności pomiarów emisji  zanieczyszczeń do atmosfery. Autor i współautor wielu publikacji o tematyce ochrony środowiska min. z zakresu badań procesów pogłębionego utleniania (AOP) i ich wpływu na redukcję oraz usuwanie związków arsenoorganiczny z roztworów przemysłowych.
 • Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do  powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.
 • Ekspert i trener w zakresie gospodarki odpadami, stosowania ustawy POŚ i Prawo wodne.
Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Cena za szkolenie 

Cena uczestnictwa jednej osoby wynosi- 2 690,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje: 21 godzin dydaktycznych, wykłady, dyskusje w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, 3 noclegi w pokoju 2 osobowym, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata 390,00 zł netto +23%VAT do pokoju jednoosobowego. 

 
Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. 

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 25.05.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 27.05.2022 do godz. 14:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 3
Cena z 3 noclegami w pokoju 2 osobowym netto: 2690,00 zł brutto: 3308,70 zł
Cena promocyjna ważna do 29.04.2022 netto: 2390,00 zł brutto: 2939,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 22/05/O/Z3/WPOŚ
Zaczyna się:25/05/2022
Kończy się:27/05/2022
Lokalizacja:Zakopane

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!