SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

Szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium i pracowni chemicznej zgodnie z zasadami BHP powinieneś:
 • znać zasady bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium w świetle najnowszych zmian i wymagań.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownikach laboratoriów i pracowni chemicznych,
 • pracownikach laboratorium,
 • pracownikach służby bhp sprawujących nadzór nad laboratoriami i pracowniami chemicznymi,
 • wszystkich osobach pracujących w narażeniu na niebezpieczne chemikalia.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z regulacjami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium, dzięki czemu będą Państwo mogli poprawić warunki pracy w laboratorium i uniknąć zagrożeń przy wykonywaniu prac laboratoryjnych.
 • Zdobędziesz umiejętności: wypełniania obowiązków spoczywających na dalszych użytkowników zgodnie z europejskimi i światowymi wymaganiami prawnymi w zakresie chemikaliów (REACH, CLP, GHS).
 • Dowiesz się w jaki sposób kontrolować ryzyko narażenia pracowników na czynniki szkodliwe i uciążliwe, kiedy należy wykonywać badania i pomiary czynników szkodliwych, a kiedy można z nich zrezygnować.
Program szkolenia
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracowników laboratorium w związku z użytkowaniem chemikaliów:
  • prowadzenie spisów substancji i ich zawartość oraz zastosowanie
  • zasady zapewnienia dostępu do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
  • metodyka zapoznania pracowników z kartami charakterystyki (szczególnie przy dużej ilości substancji w pracowniach)
  • statystyka wypadków w laboratorium
  • obowiązkowe rejestry i dokumentacja dla laboratorium
 • Rozporządzenie REACH:
  • główne założenia i wytyczne
  • podział podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw
  • obowiązki dalszych użytkowników
  • rejestracja, identyfikacja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów- informacje ogólne
 • Rozporządzenie CLP:
  • klasyfikacja i oznakowanie
  • stosowanie etykiet, piktogramów
  • obowiązki pracowników przy przelewaniu substancji w pojemniki nie dostarczone przez dostawcę
  • zapoznanie z klasami i kategoriami zagrożeń chemikaliów
  • obowiązki  dalszego użytkownika
 • Karty charakterystyki:
  • karta charakterystyki – informacje ogólne,
  • karta charakterystyki – obowiązki dalszych użytkowników
  • raport bezpieczeństwa chemicznego
  • scenariusz narażenia
 • Czynniki chemiczne:
  • Szkodliwe czynniki chemiczne, podział, drogi wchłaniania
  • Pojęcia NDS, NDSCh, NDSP i inne
  • Wykaz wartości NDS, omówienie gdzie znaleźć i jak interpretować
  • Klasyfikacja i oznakowanie substancji niebezpiecznych i mieszanin
  • Czynniki rakotwórcze i mutagenne- obowiązki pracodawcy, wymagane rejestry i dokumentacja
 • Badania i pomiary, ergonomia pracy:
  • Badania i pomiary czynników szkodliwych i rakotwórczych w środowisku pracy, częstotliwość, tworzenie rejestrów
  • Analiza przykładowych sprawozdań z badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
  • Ćwiczenie: uczestnicy otrzymają przykładowe badanie czynnika szkodliwego i na ich podstawie dokonają oceny stanowiska pracy i sporządzeni rejestru
  • Ergonomia pracy, ocena zagrożeń na stanowiskach pracy

 (Zalecany wygodny strój ze względu na ćwiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy)

 • Bezpieczeństwo pracy w trakcie użytkowania chemikaliów:
  • Bhp  w trakcie wykonywania prac z czynnikami chemicznymi
  • Magazynowanie i stosowanie butli technicznych,  gazów, cieczy palnych, bhp podczas pracy z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi
  • Zasady transportu substancji chemicznych
  • Środki ochrony indywidualnej w laboratorium
  • Postępowanie z  odpadami
 • Bezpieczeństwo pożarowe:
  • Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego
  • Przyczyny pożarów
  • Środki gaśnicze i grupy pożarów
  • Zasady doboru gaśnic i podręcznego sprzętu gaśniczego z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych czynności w laboratorium
  • Postępowanie w przypadku pożaru butli z gazem palnym, pożaru instalacji gazowej
  • Postępowanie w przypadku pożaru rozlanej cieczy palnej
  • Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe- zasady wyznaczania pomieszczeń do dokonania oceny zagrożenia wybuchem
  • Ocena zagrożenia wybuchem- ogólne zasady sporządzania oceny
  • Wymagania dla pomieszczeń i obszarów zagrożonych wybuchem
  • Wymagania zabezpieczeń przeciwpożarowych dla pomieszczeń laboratorium- wymagania dla hydrantów wewnętrznych, systemów sygnalizacji pożarowej, systemów detekcji gazów
  • Zasady działania systemów przeciwpożarowych
  • Postępowanie w przypadku pożaru, zasady ewakuacji, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za zwalczanie pożaru zgodnie z Kodeksem Pracy, zasady użycia sprzętu gaśniczego.
 • Awarie przemysłowe
  • Sposoby alarmowania o zagrożeniu
  • Sposoby analizy i przewidywania rozwoju zdarzenia i jego wpływu na stopień zagrożenia
  • Sprzęt do przeciwdziałaniu awariom przemysłowym
  • Sposoby zabezpieczenia wycieków substancji i mieszanin płynnych na terenach utwardzonych i nieutwardzonych
  • Alarmowanie służb ratowniczych (zakładowej grupy interwencyjnej i zewnętrznych)
  • Wdrożenie adekwatnego postępowania przez pracownika w różnych scenariuszach awarii
  • Metodyka sporządzania instrukcji stanowiskowych dla niebezpiecznych chemikaliów w aspekcie konkretnego zagrożenia (pożar, emisja do atmosfery, rozszczelnienie zbiornika/ instalacji)

Ćwiczenie: Każdy uczestnik wybiera substancję/ związek chemiczny stosowany we własnym zakładzie pracy i opracowuje zasady postępowania pracowników przy wystąpieniu zagrożenia (pożar, emisja do atmosfery, rozszczelnienie zbiornika/ instalacji)- całość omawiana przez grupę szkoleniową i trenera.

 • Udzielanie pierwszej pomocy:
  • Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej, resuscytacja krążeniowo- oddechowa, postępowanie w przypadku oddziaływania chemikaliów na pracownika oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracownika: krwotoków, amputacji urazowych, poparzeń,  wstrząsu, ataku padaczki, porażenia prądem, zachłyśnięcia,  postępowanie z dziećmi.
  • Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy
  • Ćwiczenie: realizacja założeń i scenek rodzajowych wskazanych przez prowadzącego. Ćwiczenia realizowane przy użyciu  fantomów
 • Ocena ryzyka zawodowego:
  • Ocena ryzyka zawodowego, podstawowe definicje  przedstawienie metod szacowania ryzyka zawodowego,
  • Metody oceny ryzyka na czynnik chemiczny- metody jakościowe i ilościowe
  • Wykorzystanie informacji zawartych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych w ocenie ryzyka zawodowego w praktyce
 • Zakończenie szkolenia
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja.

   

Nasz Ekspert

Specjalista ds. BHP, specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego, audytor, posiadający doświadczenie w zakresie BHP w pracowniach chemicznych i laboratoriach. Na co dzień zajmuje się praktycznymi aspektami bezpieczeństwa pożarowego oraz nadzorem nad stanem bezpieczeństwa. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z przedmiotowego tematu.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 25.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 26.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: ONLINE/AS/11/20
Zaczyna się:25/11/2020
Kończy się:26/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera