Zajmujesz się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie lub urzędzie, a może jesteś doradcą. Potrzebujesz szkoleń on-line i szkoleń stacjonarnych szkoleń o odpadach, oraz szkoleń z prawa ochrony środowiska, szkoleń z gospodarki wodno-ściekowej, szkoleń z pozwoleń emisyjnych, szkoleń z emisji hałasu i emisji do powietrza. A może szukasz szkoleń z najnowszych trendów ochronie środowiska: szkoleń z ESG i Taksonomii, czy szkoleń EUETS – handlu emisjamiDobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy ofertę szkoleń z ochrony środowiska właśnie dla Ciebie. Nasze szkolenia z ochrony środowiska są dostosowane do Twoich potrzeb. Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Napisz lub zadzwoń, chętnie pomożemy!

 

Tel. 81 442 06 00,

 

e-mail: doradztwo@ce2.pl
 
Szkolenia ochrona środowiska
O Warsztatach 

Konkluzje BAT wprowadzają znacznie rozszerzone obowiązki pomiarowe dla instalacji przemysłowych emitujących zanieczyszczenia do powietrza.
Oprócz tego, okresowy monitoring emisji nadal należy prowadzić zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i decyzji administracyjnych.
Pomiary okresowe gazów odlotowych do powietrza powinny być wykonywane przez laboratoria akredytowane zgodnie z metodyką referencyjną, ponieważ należą do obszaru regulowanego prawnie.

 • Jeżeli odpowiadasz za ochronę Środowiska w firmie i zlecasz wykonanie pomiarów okresowych,
 • Jeżeli jesteś Inspektorem WIOŚ i kontrolujesz wykonanie tych obowiązków prawnych przez właścicieli instalacji
 • Jeżeli jako Urzędnik wydajesz decyzje na emisję do powietrza lub pozwolenia zintegrowane? 
 • Jeżeli jesteś „Pomiarowcem” i wykonujesz akredytowane pomiary okresowe emisji do powietrza, to

w każdym z tych przypadków warto, abyś zapoznał się z najnowszymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony powietrza i monitoringu powietrza.

Nowe wymagania, o których możesz nie wiedzieć mają również przełożenie na kwestie finansowe wykonywania pomiarów okresowych zgodnie z konkluzjami BAT i wymaganiami PCA.

Na Warsztatach Pomiarów Okresowych dowiesz się o wymaganiach pomiarowych dla różnych instalacji, a szczególnie: spalarni odpadów, cementowni, przemysłu chemicznego, energetyki i innych.

Warsztaty to spotkanie czterech zainteresowanych stron: Przemysłu, Laboratoriów akredytowanych, Inspektorów OŚ i Urzędów wydających decyzje.

Dlaczego warto?

 • Jeżeli jesteś przedstawicielem przemysłu, pracujesz w ochronie środowiska, monitorujesz lub realizujesz wymagania prawne w swojej firmie, zamawiasz pomiary emisji do powietrza, opracowujesz specyfikację techniczną do przetargów, to te warsztaty wesprą Cię w wykonywaniu Twoich obowiązków:
  • Dowiesz się o warunkach w jakich powinny być wykonywane najtrudniejsze pomiary okresowe.
  • Dowiesz się, jak sprawdzać otrzymane sprawozdania, jakiego typu błędy mogą wystąpić, np. dotyczące zakresów pomiarowych i niepewności oraz stosowanych norm.
  • Poznasz szczegóły usługi, którą zamawiasz, otrzymujesz i za którą płacisz.
  • Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać pochwałę od szefa, a nie mandat.
  • Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.
  • Poznasz warunki w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe, aby wyniki były użyteczne i zgodne z wymaganiami.
  • Dowiesz się, dlaczego ważna jest weryfikacja wyników pomiarów emisji w odniesieniu do parametrów spalanego paliwa i zainstalowanych urządzeń ochronnych.
  • Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane i nie zawiera błędów.
 • Jeżeli nadzorujesz Termiczne Przetwarzanie Odpadów, to poznasz warunki techniczne wykonywania nowych pomiarów:
  • Zrozumiesz, jak dolny zakres akredytacji laboratorium emisyjnego wpływa na możliwość wykonania pomiaru na instalacji oraz na określanie średniej z okresu pobierania próbek zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT i na interpretacje uzyskanego wyniku pomiaru okresowego.
  • Poznasz metody długoterminowego pobierania próbek Dioksyn i Furanów oraz przekonasz się, że nie musi być to uciążliwe.
  • Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, wg jakich kryteriów wybierać laboratoria pomiarowe.
  • Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.
 • Jeżeli jesteś Inspektorem Ochrony Środowiska lub pracujesz w Urzędzie i wydajesz pozwolenia zintegrowane, to biorąc udział w warsztatach:
  • Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, a szczególnie jaki obowiązki mają firmy, które kontrolujesz i dla których wprowadzono dodatkowy obowiązek monitoringowy w konkluzjach BAT.
  • Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT, co da ci wsparcie w Twoich działaniach kontrolnych.
  • Dowiesz się, jakie mogą wystąpić błędy w sprawozdaniach dotyczące zakresów i niepewności oraz stosowanych norm.
 • Jeżeli jesteś przedstawicielem akredytowanego laboratorium emisyjnego, to biorąc udział w warsztatach:
  • Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, spełnisz tym samym wymagania wynikające z normy PN-EN17025:2018 oraz DAB-08.
  • Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT.
  • Dowiesz się jakie konsekwencje dla Ciebie i twoich klientów wynikają z komunikatu PCA 353 z dnia 24.08.2021 i jak prezentować wyniki w związku z tym.
 • Pomiary okresowe- zagadnienia i problemy do rozwiązania na dzień dzisiejszy
 • Cel i warunki prowadzenia pomiaru- uzyskiwanie wiarygodnych i porównywalnych wyników ,
 • Wybór metodyki pomiaru –wybór normy, procedury badawczej
 • Ilość serii pomiarowych, uśredniania wyników
 • Problemy z interpretacją wyników -Granice oznaczalności, propozycje rozwiązań
 • Określenie niepewności pomiaru

Dowiedz się więcej na stronie: https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/ 

 Program szkolenia

Zakwaterowanie uczestników  16.04.2024 r. od godz. 15:00

Dzień 1 - środa 17.04.2024 r.

Blok tematyczny I - 9:00 - 12:00

 • Omówienie wymagań prawnych monitoringu okresowego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikających z:
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska,
 • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji
 • Konkluzji BAT.
 • omówienie rozbieżności w obowiązujących przepisach prawnych – wymagania pomiarowe określone w przepisach polskich, a wymagania określone w Konkluzjach BAT, w tym m. in. odniesienie do dodatkowych obowiązków pomiarowych, czasookresów pobierania prób, itp. 
 • stabilne poziomy emisji- możliwości wynikające z Konkluzji BAT, jak je udowodnić, kto może się o nie ubiegać.
 •  Kontrola i sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków pomiarowych:
 • obowiązki prowadzących instalacje,
 • ocena wyników pomiarów okresowych przedkładanych do WIOŚ - podejście WIOŚ w sytuacjach budzących wątpliwość (brak akredytacji, brak wykonania pomiaru zanieczyszczenia, uśrednianie wyników, przedłożenie wyniku poniżej granicy itp.),
 • najczęściej spotykane nieprawidłowości.
 • działania pokontrolne, w tym postępowanie w przedmiocie wydania administracyjnej kary pieniężnej.

Blok tematyczny II - 12:00 - 16:30

 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń w procesie termicznego przekształcania odpadów
 • Wymóg oznaczania PCB oraz Polibromowanych związków wynikający z konkluzji BAT.
 • Chemia procesu spalania odpadów i powstawania zanieczyszczeń
 • Wpływ chromu i bromu na emisje dioksyn, PCB i innych związków.
 • Wymagania monitoringowe wynikające z konkluzji BAT.

 Dzień 2 - czwartek 18.04.2024 r.

Blok tematyczny I - 9:00 - 9:30

 • Długoterminowe pomiary dioksyn i furanów - Zastosowanie urządzeń do poboru próbek
  i opracowywanie sprawozdań - wymagania konkluzji BAT.

Blok tematyczny II - 9:30 - 12:30

 • Wymagania techniczne dotyczące układów poboru próbek i aparatury pomiarowej do oznaczania związków wysokoreaktywnych
 • Weryfikacja przez zamawiającego spełnienia wymagań normatywnych przez laboratorium wykonujące pomiary – check-list
 • Minimalne wymagania dotyczące czasu poboru próbek.

Blok tematyczny III - 13:00 - 15:00

 • Pomiary okresowe- zagadnienia i problemy do rozwiązania na dzień dzisiejszy
 • Cel i warunki prowadzenia pomiaru- uzyskiwanie wiarygodnych i porównywalnych wyników ,
 • Wybór metodyki pomiaru –wybór normy, procedury badawczej
 • Ilość serii pomiarowych, uśredniania wyników
 • Problemy z interpretacją wyników -Granice oznaczalności, propozycje rozwiązań
 • Określenie niepewności pomiaru

Dzień 3 piątek 19.04.2024 r.

Blok tematyczny I - 9:00 - 11:00

 • Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz w sprawozdaniach z badań w aspekcie zgodności z normami, wymaganiami BAT
  i rozporządzenia o pomiarach.
 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń do atmosfery:

 • wycofane normy emisyjne, a wykonywanie pomiarów okresowych 
 • wymagania BAT dla przemysłu chemicznego, odpadowego, cementowego w świetle pomiarów okresowych
 • pomiary pyłu zawieszonego PM-10 i PM-2,5 – podstawowe wymagania normy referencyjnej.  
Nasi Eksperci
 • Agnieszka Białobrzeska - Ekspert w zakresie kontroli automatycznych systemów pomiarowych w aspekcie wymagań prawnych i normatywnych.
 • Grzegorz Wielgosiński - Prof. dr hab. inż., Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie spalania odpadów oraz ocen oddziaływania na środowisko.
 • Łukasz Szewczyk- OMC ENVAG Sp z.o.o. - Ekspert w zakresie pomiarów fizykochemicznych z 20 letnim doświadczeniem. W firmie OMC Envag od 2005 r. zajmuje się urządzeniami Gasmet. Jest specjalistą ds. serwisu oraz aplikacji, tworzy aplikacje pomiarowe, projektuje układy przygotowania próbki dla analizatorów FTIR.
 • Eugeniusz Głowacki - Przez wiele lat pełnił funkcję Dyrektora Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o. w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.
 • Elwira Chmielowiec - Diagpom Sp. z o.o. Jedyna kobieta w branży pomiarów emisyjnych. Jej wiedza i doświadczenie jako pomiarowca i kierownika akredytowanego laboratorium emisyjnego są bardzo wysoko oceniane. Zafascynowana swoją pracą nieustannie rozwija się zawodowo. Ekspert techniczny PCA i wieloletni trener CE2 Centrum Edukacji, Wiceprezes PSLE.
 • Łukasz Bratek – Ekspert techniczny czynnie wykonujący badania gazów odlotowych. Specjalizuje się w doborze i ocenie pracy urządzeń oczyszczających gazy technologicznez zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Ekspert oraz audytor wewnętrzny z zakresu ochrony środowiska, w szczególności pomiarów emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Autor i współautor wielu publikacji o tematyce ochrony środowiska min. z zakresu badań procesów pogłębionego utleniania (AOP) i ich wpływu na redukcję oraz usuwanie związków arsenoorganiczny
  z roztworów przemysłowych.
Cena za szkolenie 

Cena uczestnictwa jednej osoby wynosi- 2 890,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje:

 • 21 godzin dydaktycznych,
 • wykłady,
 • dyskusje w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu,
 • 3 noclegi w pokoju 2 osobowym,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata 450,00 zł netto +23%VAT do pokoju jednoosobowego. 

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje organizacyjne

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia ochrony środowiska 2022

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 17.04.2024 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.04.2024 do godz. 12:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 3
Cena z 3 noclegami w pokoju 2 osobowym netto: 2890,00 zł brutto: 3554,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Szkolenia Ochrona Środowiska
Numer szkolenia: 24/04/O/Z3/WPOŚ
Zaczyna się:17/04/2024
Kończy się:19/04/2024
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Cena z 3 noclegami w pokoju 2 osobowym
zł 2,890.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!