Zajmujesz się ochroną środowiska w przedsiębiorstwie lub urzędzie, a może jesteś doradcą. Potrzebujesz szkoleń on-line i szkoleń stacjonarnych szkoleń o odpadach, oraz szkoleń z prawa ochrony środowiska, szkoleń z gospodarki wodno-ściekowej, szkoleń z pozwoleń emisyjnych, szkoleń z emisji hałasu i emisji do powietrza. A może szukasz szkoleń z najnowszych trendów ochronie środowiska: szkoleń z ESG i Taksonomii, czy szkoleń EUETS – handlu emisjamiDobrze trafiłeś. Przygotowaliśmy ofertę szkoleń z ochrony środowiska właśnie dla Ciebie. Nasze szkolenia z ochrony środowiska są dostosowane do Twoich potrzeb. Czytaj więcej

Potrzebujesz pomocy w wyborze szkolenia? Napisz lub zadzwoń, chętnie pomożemy!

 

Tel. 81 442 06 00,

 

e-mail: doradztwo@ce2.pl
 

Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenie stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?

Pakiet legislacyjny Fit for 55 stawia przed całym społeczeństwie nowe wyzwania ale także daje szanse na rozwój. Europejki zielony Ład jest strategią na rzecz wzrostu mająca na celu przekształcenie Unii w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów. Zestaw wniosków ustawodawczych mających zmienić i uaktualnić unijne przepisy oraz wprowadzić nowe inicjatywy, dzięki którym polityka UE będzie zgodna z celami klimatycznymi.

 • Neutralność Klimatyczna UE do 2050
 • Cel redukcji emisji do 2030 roku o co najmniej 55% w odniesieniu do 1990 r.
 • EU ETS redukcja o 62% do 2030 w odniesieniu do 2005 r.
 • Non ETS redukcja o 40% do 2030 w odniesieniu do 2005 r.

Zostaną omówione następujące  rozwiązania prawne wprowadzane na mocy przepisów:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii oraz decyzję (UE) 2015/1814 w sprawie ustanowienia i funkcjonowania rezerwy stabilności rynkowej dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/958 z dnia 10 maja 2023 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w odniesieniu do wkładu lotnictwa w unijny cel zmniejszenia emisji w całej gospodarce i odpowiedniego wdrożenia globalnego środka rynkowego

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Oraz akty wykonawcze przyjęte w celu realizacji  celów neutralności klimatycznej Unii do 2050

Szkolenie jest skierowane do:
 • Kierowników i specjalistów odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i związane z monitorowaniem GHG,
 • Audytorów wewnętrznych systemów zarządzania (ISO 90001, 14001, EMAS, GHG),
 • Kierowników i specjalistów z obszaru zakupów, odpowiedzialnych za gospodarkę surowcową i materiałową organizacji, w szczególności import materiałów z krajów spoza Wspólnoty Europejskiej,
 • Osób odpowiedzialnych w organizacji, za nadzór nad procesem niezależnej weryfikacji emisji, w tym zawierających umowy z weryfikatorami,
 • Kierowników i specjalistów ochrony środowiska w firmach prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i obrotu paliwami.
Na szkoleniu:
 • Poznasz szczegółowe zmiany w przepisach wprowadzonych w ramach pakietu legislacyjnego „Fit for 55”, dotyczących funkcjonowania systemu handlu emisjami ETS w okresie 2026-2030, z perspektywą do roku 2035,
 • Uzyskasz wiedzę o nowych instrumentach prawnych Unii Europejskiej, wprowadzonych pakietem „Fit for 55”, związanych z przeciwdziałaniem zmian klimatu: systemie ETS2 i mechanizmie CBAM,
 • Poznasz prawne wymagania dla Twojej organizacji w ramach uczestnictwa w systemie ETS, ETS2 oraz CBAM, ich zakres oraz jak w praktyce spełnić te obowiązki,
 • Poznasz szczegółowo zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania emisji w systemach ETS, ETS2 oraz mechanizmie CBAM, co ułatwi Ci proces wyboru weryfikatora i ograniczenie ryzyka związanego z procesem niezależnej weryfikacji emisji.
Program szkolenia

Wtorek, 16.04.2024 r. od godz. 15:00 zakwaterowanie uczestników

Środa, 17.04.2024 r. godz. 09:00 - 16:00

Czwartek, 18.04.2024 r. godz. 09:00 - 16:00

Piątek, 19.04.2024 r. godz. 09:00 - 13:00

DZIEŃ 1:

 1. Omówienie pakietu Fit for 55 – geneza powstania, cele klimatyczne Unii Europejskiej, Zielony Ład, Europejskie Prawo o Klimacie. Struktura i charakterystyka pakietu.
 2. Omówienie nowelizacji przepisów o wspólnotowym systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych EU ETS.
 • Zmiany w zasadach przydzielania darmowych uprawnień do emisji CO2 w okresie 2026-2030, z perspektywą na lata 2031-2035:
  • Obecne zasady prawne i obowiązki prowadzących instalację, w kontekście pozyskiwania i korygowania darmowych uprawnień.
  • Zmiany w okresie 2026-2030. Wpływ mechanizmu CBAM (mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2) na darmowe uprawnienia w okresie 2026-2035. Zmiany w zasadach korygowania wskaźników benchmark, począwszy od 2026 r. Reguły dotyczące nowych instalacji. Powiązanie pozyskiwania darmowych uprawnień z audytami efektywności energetycznej w ramach Dyrektywy EED (w sprawie efektywności energetycznej).
  • Omówienie stanu prac Komisji nad nowelizacją przepisów wykonawczych, w zakresie przydzielania darmowych uprawnień (Rozporządzenie FAR).
  • Ważne terminy.
 • Zmiany w zasadach kwalifikacji instalacji do uczestnictwa w systemie EU ETS, począwszy od 2024 r.:
  • Nowe reguły sumowania mocy instalacji spalania paliw.
  • Reguły wyjścia z systemu instalacji spalania, stosujących biomasę.
  • Rozszerzenie systemu EU ETS na nowe branże oraz zmiany progów klasyfikujących dla działalności objętych systemem.
  • Włączenie do systemu i omówienie sytuacji spalarni odpadów komunalnych.
  • Zmiany dla instalacji do magazynowania i transportu CO2.
 • Plan neutralności klimatycznej:
  • Czym jest plan neutralności klimatycznej i jak jest jego rola w systemie handlu emisjami EU ETS?
  • Kogo będzie dotyczył plan neutralności klimatycznej? Kryteria dla instalacji, otrzymujących darmowe uprawnienia na produkcję ciepła sieciowego oraz produktów, objętych benchmarkami produktowymi.
  • Omówienie struktury dokumentu. Kamienie milowe, cele redukcyjne.
  • Zasady wdrożenia, przyjęcia oraz aktualizacji planów neutralności klimatycznej. Weryfikacja planu i kamieni milowych oraz terminy jego przyjęcia.
  • Skutki braku wdrożenia planu neutralności klimatycznej.
 • Dofinansowanie inwestycji, mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz redukcje emisji gazów cieplarnianych w Dyrektywie ETS (Fundusz Modernizacyjny, Społeczny Fundusz Klimatyczny). Struktura i źródła finansowania. Projekty i inwestycje objęte dofinansowaniem. Zasady udzielania wsparcia finansowego z funduszy przewidzianych Dyrektywą ETS.
 • Omówienie pozostałych zmian wprowadzonych nowelizacją dyrektywy ETS (zmiany w zasad określania limitów uprawnień w systemie handlu emisjami, liniowy współczynnik redukcji, zmiany w terminach obowiązków uczestników systemu handlu emisjami, przegląd dyrektywy oraz perspektywy przyszłego rozszerzenia systemu na nowe sektory).
 1. Transpozycja przepisów nowelizacji Dyrektywy ETS do prawa polskiego – omówienie stanu prac nad nowelizacją ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

DZIEŃ 2:

 1. Zmiany w zasadach monitorowania emisji CO2 z instalacji w systemie ETS.
 • Stan obecny.
 • Zmiany w zasadach monitorowania, w ujęciu projektowanych zmian w Rozporządzeniu MRR (rozporządzeniu unijnym w sprawie monitorowania i raportowania emisji CO2).
 1. Syntetyczne omówienie zmian w zakresie obowiązków, związanych z rozliczaniem biomasy w systemie ETS, w związku z nowelizacją Dyrektywy RED II (Dyrektywy 2018/2001 w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych). Kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zeroemisyjne rozliczanie biomasy w systemie handlu emisjami ETS.
 2. Nowy system handlu emisjami ETS2.
 • Omówienie zakresu systemu ETS2 oraz zasad jego funkcjonowania.
 • Charakterystyka wspólnotowych i krajowych przepisów o podatku akcyzowym – Horyzontalna Dyrektywa Akcyzowa i ustawa o podatku akcyzowym. Charakterystyka systemu podatku akcyzowego w obrocie paliwami. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa akcyzowego, istotne w przepisach o systemie ETS2 (składy podatkowe, procedura zawieszenia poboru akcyzy, opuszczenie procedury zawieszenia poboru akcyzy).
 • Analiza definicji podmiotu objętego regulacją – zasady identyfikacji obowiązku uczestnictwa podmiotów w systemie ETS2, studium przypadków.
 • Obowiązki uczestników systemu ETS2 (zezwolenie na emisję CO2, monitorowanie i raportowanie emisji CO2, obrót uprawnieniami do emisji CO2: umarzanie i handel).
 • Zasady monitorowania i raportowania emisji CO2 w systemie ETS2, w ujęciu nowelizacji Dyrektywy ETS oraz projektowanej nowelizacji Rozporządzenia MRR (monitorowania i raportowania emisji CO2).
 1. Charakterystyka Rozporządzenia CBAM.
 • Mechanizm CBAM, jego cel oraz tło prawne dla jego wprowadzenia.
 • Zakres rozporządzenia. Towary objęte mechanizmem CBAM. Omówienie systemu klasyfikacji scalonej CN oraz zasady identyfikacji towarów, zgodnie z tym systemem.
 • Podstawowe pojęcia: zgłaszający, upoważniony zgłaszający, emisje bezpośrednie i wbudowane oraz ich powiązanie z pojęciem śladu węglowego, numery EORI, import i importer, certyfikaty CBAM.
 • Obowiązki i terminy dla uczestników CBAM: wniosek o udzielenie upoważnienia, deklaracje i sprawozdania CBAM, monitorowanie, weryfikacja i umarzanie emisji wbudowanych. Zakres obowiązków w okresie przejściowym do 31 grudnia 2025 r.

DZIEŃ 3:

 1. Zasady monitorowania i weryfikacji emisji wbudowanych, w świetle przepisów rozporządzenia wykonawczego w sprawie stosowania zasad Rozporządzenia CBAM w okresie przejściowym 01.10.2023 – 31.12.2025.
 2. Umarzanie emisji wbudowanych certyfikatami CBAM oraz obrót certyfikatami CBAM.
 3. Sprawozdania CBAM – formularze standardowe sprawozdania CBAM, omówienie elektronicznego Rejestru Przejściowego CBAM (CBAM TR), narzędzia do składania sprawozdań CBAM. Struktura rejestru CBAM TR oraz charakterystyka jego komponentów (CBAM TP, CBAM CAP/N, CBAM CAP/C, CBAM UAM, CBAM BE).
Nasz Ekspert

Ekspert z ponad 23-letniem doświadczeniem w zakresie wdrażania przepisów dotyczących emisji uwalnianych do atmosfery, w tym 7 lat pracy w Ministerstwie Środowiska, następnie Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a od 2009 r. pracownik w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska Państwowym Instytucie Badawczym. Od roku 2000 zajmuje się systemem handlu uprawnieniami do emisji, reprezentuje Polskę jako ekspert w Grupie Ekspertów do spraw polityki zamian klimatu (CCEG) przy KE. Współautorka Krajowego Programu Ograniczania Zanieczyszczenia Powietrza, artykułów dotyczących mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 tzw. CBAM a także ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.   

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: 

 • wykłady,
 • dyskusję w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu,
 • 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia.

Dopłata 450,00 zł netto +23%VAT do pokoju jednoosobowego.

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia ochrony środowiska 2022

 
Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 17.04.2024 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 19.04.2024 do godz. 13:00
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilość dni dydaktycznych 3
Cena szkolenia stacjonarnego dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 2690,00 zł brutto: 3308,70 zł
Cena szkolenia stacjonarnego dla pierwszej osoby z firmy netto: 2790,00 zł brutto: 3431,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Szkolenia Ochrona Środowiska
Numer szkolenia: 24/04/O/Z3/SKR
Zaczyna się:17/04/2024
Kończy się:19/04/2024
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Cena szkolenia stacjonarnego dla pierwszej osoby z firmy
zł 2,790.00
Cena szkolenia stacjonarnego dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 2,690.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!