Platforma dialogu – wirtualna baza wiedzy o obszarach Natura 2000

Natura 2000 jest najmłodszą i jednocześnie najbardziej przyjazną człowiekowi formą ochrony przyrody. Z jednej strony skutecznie chroni to, co najcenniejsze, z drugiej nie ogranicza człowieka, który chce w zrównoważony sposób prowadzić różnoraką działalność.To idea, której głównym celem jest długoterminowe gospodarowanie i ochrona zasobów naturalnych, będących integralną częścią dziedzictwa narodów Europy, a także zachowanie różnorodności biologicznej przy uwzględnieniu wymagań gospodarczych, społecznych, kulturowych i regionalnych. Zachowanie różnorodności biologicznej może w niektórych przypadkach wymagać utrzymania lub wręcz inicjowania działalności człowieka. Do europejskiej sieci należą  obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Ważne jest zatem, by przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 w Polsce, podnosili swoją świadomość ekologiczną. W tym celu realizowany jest projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu".

Projekt jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Ma ułatwiać komunikację pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, samorządami terytorialnymi, organizacjami porządkowymi i instytucjami administracji publicznej. Uczestnicy projektu tworząc rekomendacje przyjaznych środowisku zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000, wspierają wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce. Utworzona w ramach projektu Platforma Dialogu www.dialog.gdos.gov.pl to zarówno wirtualna strefa pozwalającą na wymianę informacji i najlepszych praktyk oraz forum wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000, jak i szereg dodatkowych działań służących poszerzaniu wiedzy związanej z tym tematem. Umieszczone są tam również informacje dotyczące prowadzonych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska szkoleń e-learningowych skierowanych do przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Na Platformie Dialogu można też znaleźć przykładowe projekty ekologiczne oraz katalog dobrych praktyk.

Dlaczego dialog jest tak potrzebny? Niejednokrotnie rozmowa na forum Platformy Dialogu staje się podstawą zmian w działaniach przedsiębiorców i ułatwia szukanie rozwiązań alternatywnych dla planowanych przedsięwzięć.

W jednym z wątków na Platformie Dialogu eksperci zaangażowani w ramach projektu odpowiadają na pytania z zakresu prowadzenia działalności na terenach cennych przyrodniczo lub objętych formami ochrony przyrody, w szczególności na obszarach NATURA 2000.

Do tej pory, w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu", realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, m.in. zbadano świadomość i potrzeby przedsiębiorców w zakresie zrównoważonego rozwoju i sieci Natura 2000, zorganizowano cykl szkoleń skierowanych do przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu oraz utworzono 20 lokalnych Partnerstw Naturowych na wybranych obszarach Natura 2000.

Partnerstwa Naturowe organizowane w ramach projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”, udowadniają więc, że tworzenie obszarów chronionych może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu danego regionu, a nawet stymulować jego rozwój. Dodatkowo, tworzenie obszarów chronionych wpływa pozytywie na zrównoważony rozwój regionów, gdzie są one tworzone. Więcej informacji można znaleźć na www.gdos.gov.pl oraz www.dialog.gdos.gov.pl.

Projekt "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu" realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!