Innowacyjny i zgodny z naturą – projekt Natura i Gospodarka

Natura 2000 – ta nazwa nadal budzi w Polsce emocje.  Coraz więcej Polaków umie jednak wykorzystać szansę życia w najpiękniejszych miejscach kraju i połączyć je z udaną działalnością gospodarczą przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody. Wszelką pomocą służy też realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu".

Nie od dziś wiadomo, że konstruktywna  rozmowa, wymiana poglądów, doświadczeń, wiedzy nierzadko pozwala na zweryfikowanie dotychczasowego nastawienia do wielu zagadnień. Wielu doświadczonych szefów firm staje się  naturalnymi liderami właśnie dlatego, że chcieli się wcześniej uczyć i słuchać opinii innych ludzi. Wzajemne poznanie pomaga również przełamać stereotypowe myślenie i zmienić  ponad obiegowe opinie. Choćby mit o tym, że na obszarach Natura 2000 niemożliwa jest realizacja jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

Jednym z zadań Projektu Natura i Gospodarka jest przekonanie ludzi do obszarów naturowych i pokazanie możliwości płynących z mieszkania w takich obszarach, w sytuacji, gdy prowadzą tam działalność gospodarczą. Na stworzonej na potrzeby projektu Platformie praktycznie każdy – od rolników i właścicieli obszarów leśnych, po przyszłych inwestorów z różnych branż, może znaleźć wartościowe informacje, wzory dokumentów, propozycje szkoleń, które pomagają poruszać się w przepisach sankcjonujących zgodną z poszanowaniem przyrody działalność w obszarach chronionych.

W opinii społecznej utrwaliło się przekonanie, że inwestycje na obszarach objętych siecią Natura 2000 pociągają za sobą szereg utrudnień biurokratycznych i m.in. przez to są nieopłacalne. Tymczasem okazuje się, że blisko 100% decyzji środowiskowych dla inwestycji planowanych w obszarach Natura 2000 lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie dostaje „zielone światło” na  realizację.

Dlatego właśnie projekt „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu" kładzie nacisk na rekomendacje przyjaznych środowisku zasad gospodarowania na obszarach Natura 2000,  których efekt ekonomiczny jest równie ważny jak ekologiczny, wspierając wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce.

Najłatwiej uzyskać bezpośrednie wsparcie odszukując na platformie  internetowej projektu zwanej Platformą Dialogu  pod adresem http://dialog.gdos.gov.pl działających na terenie odpowiednim dla  danego rolnika czy samorządu terytorialnego Liderów Partnerstwa Naturowego. W Podlaskim jednym z takich Liderów występującym pod nazwą Bliska Knyszyńska jest Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” z siedzibą w Białymstoku. Skupia ono ludzi od lat związanych z ochroną przyrody (Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biebrzański Park Narodowy, Narwiański Park Narodowy).

Na Platformie Dialogu pod jednym adresem zostały przejrzyście pogrupowane wszystkie informacje ułatwiające zrozumienie zasad obowiązujących na obszarach Natury 2000. To skarbnica konkretnych wiadomości: od aktów prawnych po szczegółowo opisane procedury, które umożliwią przygotowanie ocen oddziaływania na środowisko przyszłych inwestycji. Dotyczy to wszystkich decyzji koniecznych przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, np.: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usunięcie drzew bądź krzewów.

Na platformie internetowej można zapoznać się z podręcznikiem informatorem dla przedsiębiorców "Działalność gospodarcza a ochrona środowiska". Są też choćby informacje o korzyściach dla rolnictwa wynikających z gospodarowania na obszarach Natura 2000, czy wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych.

Urzędnicy mogą pobrać z Platformy publikację „Znaczenie i rola obszarów Natura 2000 w życiu gospodarczym gminy”.

Przedsiębiorcy nie tylko mają możliwość uczestniczenia w specjalistycznych konferencjach, ale także poszerzać wiedzę dzięki e-learningowi, czyli nauce za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo, logując się na Platformie, uzyskują dostęp do specjalistycznego forum – najlepszego miejsca do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania u specjalistów, bez konieczności opuszczania biura czy domu. 

Nad całością projektu czuwa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. To właśnie na jej stronie internetowej pod linkiem geoserwis.gdos.gov.pl znajduje się serwis mapowy szczegółowo ukazujący nie tylko obszary chronione, ale też planowane zmiany granic Natura 2000 i inne dane środowiskowe. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest organem administracji rządowej powołanym do spraw ochrony środowiska oraz przyrody. To właśnie ta instytucja odpowiada za stworzenie i funkcjonowanie Platformy Dialogu.

Warto też pamiętać, że Liderzy i uczestnicy Partnerstw Naturowych na obszarach Natura 2000 – mają świetną orientację w sprawach związanych z postępowaniami inwestycyjnymi, czy z informacjami o możliwościach dofinansowania przedsięwzięć.

Partnerstwa Naturowe organizowane w ramach projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”, udowadniają więc, że tworzenie obszarów chronionych może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu danego regionu, a nawet stymulować jego rozwój. Dodatkowo, tworzenie obszarów chronionych wpływa pozytywie na zrównoważony rozwój regionów, gdzie są one tworzone. Więcej informacji można znaleźć na www.gdos.gov.pl oraz www.dialog.gdos.gov.pl.

Projekt "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu" realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!