SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Szkolenia ochrona środowiska
O Warsztatach 

O Warsztatach pomiarów okresowych, wynikających z Konkluzji BAT, zapisów polskiego prawa i norm emisyjnych.

Czy zlecasz wykonanie pomiarów okresowych, kontrolujesz wykonanie tych obowiązków prawnych przez właścicieli instalacji lub wydajesz decyzje Pozwolenia zintegrowane? 

W każdym z tych przypadków warto, abyś zapoznał się z najnowszymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony i monitoringu powietrza. Nowe wymagania, o których możesz nie wiedzieć mają również przełożenie na kwestie finansowe wykonywania pomiarów okresowych zgodnie z konkluzjami BAT i wymaganiami PCA. Szczególnie istotne są warunki jakie należy spełnić, aby udowodnić stabilność poziomów emisji i dzięki temu ograniczyć zakres monitoringu, a jednocześnie zaoszczędzić.

Na Warsztaty Pomiarów Okresowych swoje wystąpienia przygotowali dla Ciebie najlepsi Eksperci w Polsce. Warsztaty to spotkanie czterech zainteresowanych stron: Przemysłu, Laboratoriów akredytowanych, Inspektorów OŚ i Urzędów wydających decyzje.

Dlaczego warto?
 • Jeżeli jesteś przedstawicielem przemysłu, pracujesz w ochronie środowiska, monitorujesz lub realizujesz wymagania prawne w swojej firmie, zamawiasz pomiary, opracowujesz specyfikację techniczną do przetargów, to te warsztaty wesprą Cię w wykonywaniu Twoich obowiązków:

  • Dowiesz się o warunkach w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe.
  • Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane.
  • Poznasz szczegóły usługi, którą zamawiasz, otrzymujesz i za którą płacisz.
  • Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać „laurkę”, a nie mandat.
  • Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.
  • Dowiesz się jak udowodnić  stabilne poziomy emisji określonej substancji wymienionej w Konkluzjach BAT, aby móc ograniczyć monitoring tej substancji.
  • Poznasz warunki w jakich powinny być wykonywane pomiary okresowe, aby wyniki były użyteczne i zgodne z wymaganiami również w zakresie miejsc pomiaru, odcinków pomiarowych, celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania PN-EN 15259:2011.
  • Dowiesz się dlaczego ważna jest weryfikacja wyników pomiarów emisji w odniesieniu do parametrów spalanego paliwa i zainstalowanych urządzeń ochronnych.
  • Będziesz potrafił ocenić, czy sprawozdanie, które otrzymujesz jest prawidłowo wykonane i nie zawiera błędów.
 • Jeżeli nadzorujesz Termiczne Przetwarzanie Odpadów, to poznasz warunki techniczne wykonywania nowych pomiarów, które będziesz realizował już za kilka miesięcy.

  • Zrozumiesz, jak dolny zakres akredytacji laboratorium emisyjnego wpływa na możliwość wykonania pomiaru na instalacji oraz na określanie średniej z okresu pobierania próbek zgodnie z wymaganiami konkluzji BAT i na interpretacje uzyskanego wyniku pomiaru okresowego.
  • Dowiesz się, jak prawidłowo prowadzić nadzór na pomiarami, aby po kontroli WIOŚ otrzymać „laurkę”, a nie mandat.
  • Dowiesz się również, jakie wymagania zapisać w technicznej dokumentacji przetargowej, aby otrzymać rzetelnie wykonane pomiary, zgodnie z wymaganiami prawnymi i normatywnymi.
 • Jeżeli jesteś Inspektorem Ochrony Środowiska lub pracujesz w Urzędzie i wydajesz pozwolenia zintegrowane, to biorąc udział w warsztatach:

  • Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, a szczególnie jaki obowiązki mają firmy, które kontrolujesz i dla których wprowadzono dodatkowy obowiązek monitoringowy w konkluzjach BAT.
  • Dowiesz się jak ocenić czy wniosek o uznanie emisji za stabilne, jest poprawnie opracowany i czy dowody w nim zawarte, oparte są na właściwej ilości poprawnie wykonanych i użytecznych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza.
  • Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT, co da ci wsparcie w Twoich działaniach kontrolnych.
  • Dowiesz się, czy kontrolowane przez Ciebie raporty z badań wypełniają wszystkie wymagania, czy wyniki w nich podane są ważne, czy uśredniona jest wystarczająca ilość serii pomiarowych, oraz czy ocena niepewności mieści się w wymaganiach prawnych i normatywnych.
 • Jeżeli jesteś przedstawicielem akredytowanego laboratorium emisyjnego, to biorąc udział w warsztatach:

  • Poznasz wymagania prawne unijne i krajowe w zakresie wykonywania pomiarów wielkości emisji, spełnisz tym samym wymagania wynikające z normy PN-EN17025:2018 oraz DAB-08.
  • Otrzymasz solidną dawkę wiedzy technicznej w zakresie wykonywania pomiarów, które zostały wprowadzone konkluzjami BAT.
  • Dowiesz się jakie konsekwencje dla Ciebie i twoich klientów wynikają z komunikatu PCA 353 z dnia 24.08.2021 i jak prezentować wyniki w związku z tym.

Dowiedz się więcej na stronie: https://warsztatypomiarowe.ce2.pl/ 

 Program szkolenia

Zakwaterowanie uczestników  17.04.2023 r. od godz. 15:00

Dzień 1 - wtorek 18.04.2023 r.

Blok tematyczny I - 9:00 - 13:00

 • Aspekty prawne monitoringu okresowego emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikające z konkluzji BAT.
 • Przeprowadzenie procesu stabilności emisji dla substancji wskazanych w konkluzjach BAT. Minimalnych granice oznaczalności

Blok tematyczny II - 14:00 - 15:30

 • Statystyka jako narzędzie w udowadnianiu stabilności emisji substancji wskazanych w konkluzjach BAT

Dzień 2 - środa 19.04.2023 r.

Blok tematyczny I - 9:00 - 11:00

 • Pomiary okresowe emisji zanieczyszczeń w procesie termicznego przekształcania odpadów
 • Wymóg oznaczania PCB oraz Polibromowanych związków wynikający z konkluzji BAT.
 • Chemia procesu spalania odpadów i powstawania zanieczyszczeń
 • Wpływ chromu i bromu na emisje dioksyn, PCB i innych związków.
 • Wymagania monitoringowe wynikające z konkluzji BAT.

Blok tematyczny II - 11:30 - 13:00

 • Dotrzymywanie emisji dopuszczalnej, kontrola przestrzegania pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza w aspekcie wykonywania obowiązków pomiarowych.
  • Obowiązki właścicieli instalacji wynikające z pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza
  • Zasady kontroli w aspekcie dotrzymywania wymagań wynikających z decyzji i prawa o obszarze ochrona powietrza
  • Konsekwencje nie dotrzymywania standardów i wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • Najczęściej popełniane błędy w aspekcie nie dotrzymywania wymagań prawnych i pisania wniosków o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Blok tematyczny III - 14:00 - 16:00

 • Kryteria techniczne prowadzenia pomiarów okresowych
 • Weryfikacja wyników pomiarów emisji w odniesieniu do parametrów spalanego paliwa i zainstalowanych urządzeń ochronnych. Co powinien wiedzieć zamawiający wybierając laboratorium do wykonania pomiarów okresowych

Dzień 3 czwartek 20.04.2023 r.

Blok tematyczny I - 9:00 - 12:00

 • Ocena poprawności sprawozdań z badań okresowych emisji zanieczyszczeń przesłanych przez laboratorium akredytowane, czyli co należy sprawdzić przed podpisaniem protokołu odbioru. Lokalizacja króćców pomiarowych, wymagania przy stosowaniu PN-EN 10396.
 • Pomiary wykonywane metodami (Nie)Referencyjnymi.
Nasi Eksperci
 • Marcin Wiśniewski - Ekspert z zakresu Dyrektywy IED i konkluzji BAT, ekspert w zakresie emisji przemysłowych, posiadający dziesięcioletnie doświadczenie związane z wdrażaniem przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych. Członek Technicznych Grup Roboczych pracujących nad rewizją dokumentów referencyjnych BAT. Doświadczony wykładowca prowadzący szkolenia dla organów administracji oraz zainteresowanego przemysłu z zakresu pozwoleń zintegrowanych oraz wymagań BAT.
 • Prof. Piotr Burmistrz - Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 123 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 70 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.
 • Grzegorz Wielgosiński - Prof. dr hab. inż., Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza i gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie spalania odpadów oraz ocen oddziaływania na środowisko.
 • Agnieszka Białobrzeska - Ekspert w zakresie kontroli automatycznych systemów pomiarowych w aspekcie wymagań prawnych i normatywnych.
 • Eugeniusz Głowacki - Dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska ZPBE „Energopomiar” Sp z o.o. w Gliwicach. Pasjonuje się technologiami redukującymi negatywne oddziaływanie energetyki na środowisko. Posiada bogate doświadczenie w pomiarach i monitoringu emisji zanieczyszczeń. Od wielu lat zarządza akredytowanym laboratorium. Jego entuzjazm udziela się słuchaczom, gdy w prostych słowach opowiada o kotłach, technologiach, prawie czy pomiarach. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem z innymi. Honorowy członek PSLE.
 • Grzegorz Ulikowski - Auditor i ekspert techniczny w zakresie pomiarów emisji gazów i pyłów do  powietrza. Praktyk z ogromną wiedzą techniczną. Dzięki licznym wizytacjom i auditom prowadzonym w laboratoriach różnych branż, zawsze dopasowuje przykłady omawiane na szkoleniu do specyfiki pracy uczestników.
Cena za szkolenie 

Cena uczestnictwa jednej osoby wynosi- 2 390,00 zł + 23%VAT

Cena obejmuje:

 • 21 godzin dydaktycznych,
 • wykłady,
 • dyskusje w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu,
 • 3 noclegi w pokoju 2 osobowym,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia. 

Dopłata 390,00 zł netto +23%VAT do pokoju jednoosobowego. 

Informacje organizacyjne

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia ochrony środowiska 2022

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 18.04.2023 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 20.04.2023 do godz. 14:00
Czas trwania 15 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena z 3 noclegami w pokoju 2 osobowym netto: 2390,00 zł brutto: 2939,70 zł
Cena z 3 noclegami w pokoju 1 osobowym netto: 2780,00 zł brutto: 3419,40 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 23/04/O/Z3/WPOŚ
Zaczyna się:18/04/2023
Kończy się:20/04/2023
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Cena z 3 noclegami w pokoju 1 osobowym
Cena promocyjna obowiązuje do 31 marca 2023 roku.
zł 2,780.00
Cena z 3 noclegami w pokoju 2 osobowym
Cena promocyjna obowiązuje do 31 marca 2023 roku.
zł 2,390.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!