Zmiany wymagań prawnych w zakresie Gospodarowania odpadami

Zmiany wymagań prawnych w zakresie Gospodarowania odpadami

W lipcu 2019 r. Sejm przyjął dwie nowelizacje istniejących aktów prawnych, dotyczących odpadów

  1. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Zawiera bardzo dużo zmian o charakterze technicznym, w każdym właściwie obszarze odpadowym (opakowania, sprzęt elektryczny, baterie, odpady komunalne).
Dla przedsiębiorców wytwarzających odpady istotne wydają się być następujące:

- wprowadzenie obowiązku przechowywania przez 5 lat „dokumentów i wszelkich danych, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów” (przypomnę, że od
1 stycznia dokumenty ewidencji odpadów są sporządzane elektronicznie w BDO), czyli np. kwitów wagowych,

- rozszerzenie zakresu informacji w rocznych sprawozdaniach o odpadach o dane
o instalacjach i urządzeniach służących do przetwarzania odpadów, „w tym dane techniczne
i informacje na temat funkcjonowania instalacji i urządzenia, takie jak terminy i czas trwania postoju lub awarii oraz liczba godzin pracy na dobę, o ile podmiot przetwarza odpady”,

- możliwość wezwania do uzupełnienia/skorygowania sprawozdania o odpadach (to było) realizowane za pośrednictwem BDO (przekazanie wezwania za pośrednictwem BDO zastępuje wezwanie tradycyjnie przekazywane pocztą) – czyli de facto oznacza to, że trzeba obserwować swoje konto w BDO tak jak konto e-mail.

- uporządkowanie wymagań dot. uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów:

rezygnacja z kontroli Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych, ograniczenie przypadków konieczności przedkładania operatu ppoż. tylko do pozwoleń na wytwarzanie odpadów (dotychczas była to tylko interpretacja Ministerstwa Środowiska).

  1. Ustawa z dnia 18 lipca o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
    w gminach oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza dużo zmian, spośród których dla przedsiębiorców wytwarzających lub przetwarzających odpady istotne wydają się:

- wprowadzenie wykazu odpadów niepalnych (załącznik do ustawy),

- wprowadzenie możliwości określenia przez Ministra Środowiska szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów,

- przywrócenie 3-letniego okresu magazynowania dla odpadów innych niż: niebezpieczne, palne oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady pochodzące
z przetworzenia odpadów komunalnych,

- uporządkowanie redakcji wymagań dot. monitoringu wizyjnego, które teraz jednoznacznie nie dotyczą odpadów magazynowanych przez ich wytwórcę,

- wprowadzenia uprawnień do dostępu on-line z pozycji Wioś do monitoringu wizyjnego niektórych kategorii odpadów (generalnie odpadów palnych),

- wprowadzenie zasady przekazania odpowiedzialności za odpady niebezpieczne dopiero z chwilą ich ostatecznego zagospodarowania,

- wyłączenie zasady przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego,
w przypadku: zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz w przypadku zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych,

- korekty w zakresie przedkładania zaświadczeń/oświadczeń o niekaralności,

- przesunięcie o pół roku terminu do aktualizacji zezwoleń na gospodarowanie odpadami

Odstąpiono od, proponowanego pierwotnie, ustawowego objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami wszystkich podmiotów wytwarzających odpady komunalne. Pozostaje wersja możliwości objęcia tym obowiązkiem na podstawie uchwały rady gminy lub (nowość) dobrowolnego przystąpienia do systemu gminnego.

 

Wojciech Świątek – Ekspert CE2

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!