Uczestnicy Warsztatów Emisyjnych pytają, Eksperci odpowiadają.

Uczestnicy naszych szkoleń i konferencji pytają, a Eksperci odpowiadają.

Jak się okazuje sytuacji trudnych do rozstrzygnięcia nie brakuje. Może czytając tego bloga też znajdziesz coś dla siebie. Może Ty również masz podobne pytania lub wątpliwości?

Zapraszamy.

Zestaw I

  1. Bardzo proszę o wyjaśnienie czy w konfiguracji energetycznego obiektu spalania jak na rysunku kotły poniżej 15 MW są objęte konkluzjami BAT

Odpowiedź:

Kotły K1 i K2 ni będą objęte konkluzjami BAT. Emisja do powietrza z tych źródeł będzie regulowana na bazie standardów emisyjnych dla istniejących LCP (odpowiadających mocy całkowitej źródła 35,5 x 4=142 MW), a więc załącznik 1 rozp. MŚ ws standardów emisyjnych.

  1. Czy oprogramowanie emisyjnie będzie przeznaczone zarówno do oceny i raportowania granicznych wielkości emisji i równocześnie standardów emisyjnych?

Czy Graniczne wielkości emisji = standardy emisyjnie – jaka jest ocena dotrzymania?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska wielkości dopuszczalnej emisji ustalone w pozwoleniu zintegrowanym dla instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego określa się dla takich samych lub krótszych okresów i tych samych warunków odniesienia, co graniczne wielkości emisyjne, jeśli zostały one ustalone. Dlatego też, wielkości dopuszczalnej emisji, nieprzekraczające granicznych wielkości emisyjnych, powinny być wyrażone dla (obydwu) okresów uśredniania wskazanych w konkluzjach BAT, czyli np.  średnia dobowa i roczna. Jednocześnie, zgodnie z art. 204 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego spełniają wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik, a w szczególności nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. To BAT AELs są więc podstawowym parametrem limitującym emisyjność instalacji, gdyż co do zasady są to wielkości niższe od standardów emisyjnych[1]. Tym niemniej możliwe są sytuacje gdzie BAT AELs nie mają zastosowania, a istnieje standard emisyjny (np. części źródła pracujące < 1500h rok czy pył i SO2 dla źródeł opalanych gazem ziemnym). Standard emisyjny jest również wymogiem minimalnym, który nie powinien być przekraczany, także w doniesieniu do instalacji uzyskujących derogacje od BAT AELs. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 186 ust. 1 pkt. 2 POŚ mówiącym, że organ właściwy do wydania pozwolenia odmówi jego wydania jeżeli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych. Natomiast art. 204 ust. 2 POŚ ogranicza zakres możliwego odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych do poziomu nie powodującego przekroczenia standardów emisyjnych. Biorąc powyższe po uwagę, przy ustalaniu emisji dopuszczalnej dla instalacji spalania objętej Konkluzjami BAT dla LCP należy uwzględnić fakt, że standard emisyjny nie posiada wprost ustalonego okresu uśredniania. Dopiero kryteria z § 13 ust. 3 rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych wskazują, że w przypadku prowadzenia pomiarów ciągłych, jest to średnia miesięczna, a weryfikacji podlegają, z uwzględnieniem dopuszczalnej ilości i wielkości przekroczeń, również średnie dobowe oraz średnie jednogodzinne. W przypadku BAT AELs czas uśredniania jest jasno wskazany, i w odniesieniu do pomiarów ciągłych, jest to średnia dobowa oraz średnia roczna.

W związku z powyższym dopuszczalna wielkość emisji powinna uwzględniać:
· średnią dobową wynikającą z konkluzji BAT lub 110% standardu emisyjnego [2], w zależności która wartość jest ostrzejsza;

  •   średnią miesięczną odpowiadającą wielkości standardu emisyjnego wskazaną w załącznikach 1 lub 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska;
  •   średnią roczną wynikającą z konkluzji BAT

Weryfikacja dotrzymywania tych wartości, poza sprawdzaniem czy żadna z nich nie jest przekraczana, powinna obejmować sprawdzenie czy 95% wszystkich zatwierdzonych średnich jednogodzinnych wartości stężeń substancji w ciągu roku kalendarzowego nie przekracza 200% standardów emisyjnych. Warto tu podkreślić, że konkluzje BAT nie przewidują szczególnych warunków uznawania BAT AELs za dotrzymane, dlatego przyjąć należy, że odpowiednio żadna z zatwierdzonych średnich dobowych ani średnich rocznych nie może być przekroczona, bez szczególnych kryteriów dotyczących np. maksymalnych przekroczeń średnich wartości jednogodzinnych.

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!