Pozwolenia zintegrowane po nowemu - zmiany, zmiany, zmiany…

Wraz z nową Ustawą Prawo ochrony środowiska w weszło życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Rozporządzenie to jest kluczowe dla wszystkich prowadzących instalacje, gdyż zawiera istotne zmiany w przedmiocie obiektów i produkcji, które wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Zmiany, jakie wprowadza nowe Rozporządzenie:

1. Dla instalacji do wytwarzania energii i paliw to głównie zmiany kosmetyczne, przepis został uporządkowany zgodnie z Dyrektywą IED i uzyskał brzmienie: „W przypadku instalacji spalania paliw: o mocy nie mniejszej niż 50 MW” (wcześniej było: „…o mocy większej niż 50 MW”). Oznacza to, że również instalacje o mocy równej 50 MW wymagają pozwolenia zintegrowanego.

2. Dla instalacja do obróbki metali: brak zmian.

3. Przemysł mineralny - doszedł nowy zapis odnośnie definicji produkcji tlenku magnezu. W tym zakresie wprowadzony został również nowy dokument referencyjny dla cementu, klinkieru i tlenku magnezu – konkluzje BAT.

4. Produkcja wyrobów ceramicznych - pozostał tylko zapis dotyczący zdolności produkcyjnej, bez wysokości produkcji, czyli niektóre instalacje zostaną wyłączone z pozwolenie zintegrowane. Kluczowym jest tutaj przepis przejściowy odnoszący się do tego punktu, który mówi, że dotychczasowe pozwolenie zintegrowane dla tych instalacji, pozostaje ważne do czasu, do którego zostało wydane. Stanowi to dość płynne przejście z systemu pozwoleń zintegrowanych do systemu pozwoleń sektorowych.

5. Przemysł chemiczny – usunięty został zapis odnoszący się do skali produkcji.
W nowym porządku prawnym sam fakt zaistnienia procesu chemicznego w procesie produkcyjnym na danej instalacji powoduje wymagalność pozwolenia zintegrowanego. W tym przypadku do procesów chemicznych dopisano również procesy biologiczne występujące w przemyśle farmaceutycznym jednak należy to rozpatrywać tylko w przypadku przemysłu chemicznego.

Pozwolenia zintegrowane Instalacje przemysłowe zanieczyszczenia do powietrza Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Dyrektywa IED szkolenia kurs  

6. Gospodarka odpadami – w dotychczasowym rozporządzeniu był zapis dotyczący odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, obecnie procesy te zostały rozbite na działania cząstkowe. Obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego zostało objęte również m.in. magazynowanie odpadów niebezpiecznych. Istotną kwestią t żeby wskazany w tych punktach proces rzeczywiście tam zachodził.

7. Produkcja płyt drewnopochodnych – obecnie cała branża podlega pod pozwolenie zintegrowane (do tej pory była to produkcja płyty MDF i OSB). Obecnie Powolenei zintegrowane wymagane jest, jeżeli zdolność produkcyjna przekroczy 600m3/dobę płyty drewnopochodnej.

8. Produkty spożywcze i pasze – istotna zmiana zaszła w punkcie 5, podpunkt B dotyczącym surowców pochodzenia roślinnego. Obok instalacji o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę dodano również instalacje o zdolności produkcyjnej 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku. Dotyczy to wszystkich instalacji gdzie produkcja odbywa w trybie kampanii (np. cukrownie). Podpunkt C zawiera wzór do przeliczania stosunku produktów roślinnych do zwierzęcych, z którego będzie wynikało czy daną instalacje obejmuje pozwolenie zintegrowane czy też nie.

9. Instalacje CCS – instalacje do wychwytywania, skraplania i zatłaczania CO2 wymienione są jako te instalacje, które szkodzą środowisko i muszą mieć Pozwolenie zintegrowane.

10. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych – zapis ten dotyczy oczyszczalni, które oczyszczają ścieki z przynajmniej jednej instalacji, która posiada Pozwolenie zintegrowane. Jeżeli oczyszczalnia ścieków przemysłowych znajduję się w ciągu technologicznym to też z reguły jest objęta Pozwoleniem zintegrowanym. 

Wszystkie nowo powstałe instalacje obowiązane są uzyskać Pozwolenie zintegrowane do 1 lipca 2015 r. (od tej daty Pozwolenie zintegrowane już powinno obowiązywać).

Autor wpisu:

Ekspert Grupy CE2

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!