Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

Jesteśmy o krok od wejścia w życie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska! W ubiegłym tygodniu, po poprawkach Senatu Ustawa została przyjęta przez Sejm i lada dzień zostanie skierowana do podpisu Prezydenta. Wydaje się, że prognozowany termin wejścia w życie Ustawy jest terminem realnym.

Przypomnijmy: celem przyjętego 11 lipca 2014 r., uwzględniającego poprawki Senatu, projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie przepisów Dyrektywy IED (Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych). Jedna z najważniejszych zmian wiązać się będzie z procedurą uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Otóż w najnowszym porządku prawnym w przypadku niektórych instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie lub zmianę takiej decyzji powinien zawierać informacje dotyczące skażenia gleby i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko – czyli tzw. raport początkowy.

Prawo Ochrony Środowiska nowa ustawa nowelizacja zmiany POŚ _

Na uwagę zasługuje również wzmocnienie roli wymagań BAT i tu kluczową rolę decyzji wykonawczych Komisji tzw. konkluzji BAT, które formułują wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, a w szczególności określają wiążące prawnie wymagania dotyczące emisyjności oraz częstotliwości i zakresu monitoringu.

To co nas czeka w najbliższym czasie po dniu wejścia w życie ustawy:

  • Instalacje, które nie będą objęte już obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a obecnie taki obowiązek posiadają

Art. 28.
1. Pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz nie będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego od dnia wejścia w życie tych przepisów, pozostają w mocy na czas, na jaki zostały wydane, w zakresie, w jakim wymagają one uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

  • Zmiana pozwoleń zintegrowanych na bezterminowe przez urzędy (Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe) wydające pozwolenia

2. Pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – organ właściwy do ich wydania:

1) zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz
2) analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

  • Instalacje, które będą miały obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego po wejściu w życie przepisów ustawy

3. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które:

1) są eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz
2) nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj prowadzonej w niej działalności przed dniem wejścia w życie tych przepisów, a od dnia ich wejścia w życie będą objęte tym obowiązkiem

- powstaje z dniem 1 lipca 2015 r.

4. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do pozwoleń zintegrowanych wydanych dla instalacji, których eksploatacja nie rozpoczęła się w dniu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
5. Na wniosek prowadzących instalację, o których mowa w ust. 3, pozwolenie zintegrowane może zostać wydane przed dniem 1 lipca 2015 r.

  • Nowy obowiązek dotyczący ochrony powierzchni ziemi na terenie zakładu

Art. 29.
1. Przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust. 2, prowadzący instalację:
1) wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz
2) gdy jej eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu

- opracowuje i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W pozwoleniu zintegrowanym zmienionym w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, określa się także sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawie ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa w ust. 1, w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 195 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

O postępach nowelizacji Ustawy dowiedzą się Państwo z kolejnych wpisów na naszym Blogu!

Autor artykułu:

Ekspert Grupy CE2

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!