Szkolenie Stacjonarne

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ds. Ochrony środowiska powinieneś znać:
 • znać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska oraz interpretacje przepisów prawnych
 • znać najważniejsze obowiązki w zakresie korzystania ze środowiska wynikające z aktualnych przepisów prawnych.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • kierownictwie i pracownikach działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie,
 • pełnomocnikach ds. jakości,
 • radcach prawnych,
 • pracownikach administracji publicznej i samorządowej.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz kierunki projektowanych zmian oraz aktualny stan prawny ochrony środowiska, dzięki czemu zaplanujesz niezbędne inwestycje, gwarantujące Ci dotrzymania przyszłych zaostrzonych wymagań.
 • Przedyskutujesz wszystkie najistotniejsze dla Ciebie zagadnienia z zakresu ochrony środowiska, dzięki czemu będziesz prawidłowo identyfikować i realizować obowiązki, dzięki czemu dobrze przygotujesz się do ewentualnych kontroli Inspekcji i unikniesz
 • Zaktualizujesz i usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie korzystania ze środowiska, co podwyższy Twoją pozycję eksperta w oczach kolegów i przełożonych.
 Program szkolenia
Poniedziałek 22.11.2021 r. - od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników.

Wtorek, 23.11.2021 r., 09:00- 16:00

 • Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
  -  system regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia,

  -  kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu,
  -  wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2014 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
  -  zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję,
  -  mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze),
  -  zasady łączenia źródeł spalania, 
  -  regulacje przejściowe i dostosowawcze.
 • Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska dokonane w 2017 r. wynikające z transpozycji postanowień dyrektywy (UE) 2015/2193 w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP), w tym:
  -  rozszerzenie zakresu danych objętych pozwoleniami i zgłoszeniem dla średnich źródeł spalania paliw,

  -  rejestr średnich źródeł spalania paliw, 
  -  przekazywanie odpowiednich informacji i danych przez organy ochrony środowiska do KOBiZE w związku z potrzebą prowadzenia rejestru średnich źródeł spalania paliw – zakres i terminy,
  -  przepisy derogacyjne,
  -  zasady łączenia.
 • Zmiana rozporządzenia regulującego sprawy zgłoszenia instalacji – dotycząca średnich źródeł spalania.
 • Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji:
  -  szczegółowe wymagania wynikające z dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji,

  -  zmiany dokonane w 2014 r. dotyczące wymagań dla dużych źródeł spalania paliw, w tym:
     -  zaostrzenie wymagań emisyjnych,
     -  zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
     -  szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych, zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości,
  -  zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś regulujących sprawy standardów emisyjnych i pomiarów wielkości emisji w zakresie dotyczącym wymagań dla średnich źródeł spalania.
 • Konsultacje, dyskusja.

Środa, 24.11.2021 r., 09:00 – 16:00 

 • Katalog decyzji, przed którymi należy uzyskać decyzję środowiskową.
 • Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Doręczanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Podawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do publicznej wiadomości.
 • Udostępnianie dokumentacji sprawy.
 • Rygor natychmiastowej wykonalności.
 • Wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności.
 • Skarga na decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Zawieszenie postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji
 • Wydanego po decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 • Odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji.
 • Skarga na zezwolenie na realizację inwestycji.
 • Powiązane zmiany w prawie budowlanym.
 • Przepisy przejściowe.
 • Pytania i odpowiedzi.

 Czwartek, 25.11.2021 r., 09:00 – 16:00

 • Podstawy gospodarki odpadami:
  -  Podstawy prawne,

  -  Pojęcie odpadu,
  -  Zakres stosowania ustawy o odpadach,
  -  Uznanie substancji za produkt uboczny – nowe zasady rejestracji, okresy przejściowe.
 • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie:
  -  Reglamentacja wytwarzania odpadów: pozwolenia, pozwolenia zintegrowane (nowe wymagania dla wytwarzania odpadów), 

  -  Magazynowanie odpadów – istotne zmiany: operat przeciwpożarowy, ograniczenia ilościowe, wstrzymanie działalności, 
  -  Przekazywanie odpadów i przekazywanie odpowiedzialności za odpady (planowane zmiany w zakresie odpadów niebezpiecznych),
  -  Hierarchia gospodarki odpadami,
  -  Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów i konieczność uzupełnienia – konsekwencje dla wytwórców odpadów,
  -  Transport odpadów - nowe wymagania od stycznia 2018.
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami:
  -  Ewidencja gospodarki odpadami,

  -  Sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami,
  -  Zmiana ustawy o odpadach 2018 i jej konsekwencje w zakresie prowadzenia.

Piątek, 26.11.2021 r., 08:30 – 12:30

 • Omówienie nowego Prawa wodnego:
  - nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce - Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,

  - zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:
    -  pozwolenia wodnoprawne,
    -  zgłoszenia wodnoprawne,
    -  oceny wodnoprawne,
    -  decyzje zwalniające.
 • Rodzaje i zasady korzystania z wód w kontekście nowego Prawa wodnego. Usługi wodne. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, w tym m.in.:
  -  pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych,

  -  pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych;
 • Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód:
  -  rodzaje działań podlegających zgłoszeniu,

  -  dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
  -  sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
  -  organy właściwe w sprawach zgłoszenia.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi a instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami. Nowy system naliczania i poboru opłat za usługi wodne, w tym m. in. za pobór wody, wprowadzanie ścieków do środowiska i wody opadowe - opłata stała i zmienna.
 • Przepisy przejściowe i dostosowujące w kontekście nowej ustawy Prawo.
 • Pytania i odpowiedzi, analiza przypadku.
Nasz Ekspert

1. Ekspert i trener z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, Kpa 

2. Ekspert i trener w zakresie ochrony powietrza

3. Ekspert i trener w zakresie gospodarki odpadami

4. Ekspert i trener w zakresie stosowania ustawy prawo wodne

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Cena za szkolenie 

Szkolenie stacjonarne

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:

- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,

- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:

- dla drugiej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

Cena obejmuje: 25 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 4 noclegi w pokojach jednoosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Informacje organizacyjne 

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 23.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 26.11.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 25 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 4
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 2790,00 zł brutto: 3431,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 2690,00 zł brutto: 3308,70 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 2690,00 zł brutto: 3308,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 2640,00 zł brutto: 3247,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 105

Odliczanie do daty rozpoczęcia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/11/O/Z4/POS
Zaczyna się:23/11/2021
Kończy się:26/11/2021
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Tylko do czasu 08/11/2021!
Cena dla pierwszej osoby
zł 2,690.00
Tylko do czasu 08/11/2021!
Cena dla drugiej i kolejnej osoby
zł 2,640.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!