SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE ONLINE. 

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Przygotowując studium wykonalności powinieneś znać: 
 • Podstawowe reguły przygotowania projektów,
 • Zasady konstruowania Studium wykonalności,
 • Zasady opracowania analizy kosztów i korzyści (CBA)
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach Jednostek Samorządu terytorialnego
 • Pracownikach administracji chcących pogłębić wiedzę o przygotowaniu projektów unijnych,
 • Pracownikach placówek medycznych, uczelni, szkół, spółek miejskich i innych podmiotów planujących realizację projektu inwestycyjnego.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Na szkoleniu uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego tworzenia Studium wykonalności
 • Elementem szkolenia jest poznanie technik i metod konstruowania analizy kosztów i korzyści
 • Elementem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do przeprowadzenia analizy zasadności i oceny społecznej i ekonomicznej efektywności przygotowanych projektów UE
 • Dodatkowym elementem jest zapoznanie z aktualnymi technikami tworzenia Studium wykonalności w świetle najnowszych wytycznych
Program szkolenia
 • Zasady przygotowania Studium wykonalności
  Studium wykonalności a biznes plan - podobieństwa i różnice,

  - Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu Studium wykonalności,
  - Miejsce Studium wykonalności w procesie inwestycyjnym,
  - Podstawy prawne tworzenia Studium wykonalności. 
 • Analiza podstawowej struktury Studium wykonalności
  Informacje na temat projekty,

  - Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzglednieniem dokumentów strategicznych,
  - Identyfikacja problemów,
  - Logika interwencji,
  - Analiza instytucjonalna, trwałość projektu,
  - Analiza odbiorców projektu,
  - Analiza popytu,
  - Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji,
  - Analiza oddziaływania na środowosiko,
  - Analizyzy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora,
  - Analiza finansowa,
  - Analiza ekonomiczno-społeczna,
  - Analiza wrażliwości/ryzyka,
  Wpływ na polityki horyzontalne.
 • Praca warsztatowa nad przygotowaniem kluczowych sekcji Studium wykonalności 
  Cele projektu,

  - Matryca logicznego projektu:
      - logika interwencji - powiązania przyczynowo skutkowe w ramach projektu,
      - cele ogólne projektu,
      - cel główny/bezpośredni projektu,
      - produkty projektu,
      - rezultaty projektu.
  - Analiza wykonalności i analiza opcji.
  - Wykonalność techniczno-technologiczna.
  - Luka finansowa a metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów.
  - Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych:
       - przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu,
       - płynność finansowa, wykonalność i trawłość finansowa projektu,
       - czas i ryzyko a efektywność projektu inwestycyjnego,
       - proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych,
       - podtsawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów,
       - analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych (identyfikacja, kwantyfikacja i wycena).
  - Analiza finansowa projektó: 
      - założenia do analizy finansowej,
      - budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
      - wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
      - wskaźniki FNPV  i FRR,
      - analiza trwałości finansowej projektu
  - Analiza ekonomiczna projektów:
       - efektywność finansow a efektywność ekonomiczna projektu,
       - określenie i kwalifikacja korzyści społecznych,
       - analiza kosztów i korzyści, szacowanie wskaźników ENPV i ERR oraz B/C projektu,
       - analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego DGC),
       - analiza wielokryterialna.
  - Analiza ryzyka projektu:
       - analiza wrażliwości,
       - analiza ryzyka.
 • Podsumowanie szkolenia
  - Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzeniu studiów wykonalności,
  - Wnioski uczestników szkolenia.
Nasz Ekspert

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: ONLINE/MKi/12/20
Zaczyna się:15/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera