Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako osoba odpowiedzialna za kwestie środowiskowe i monitorowanie emisji GHG, zapewnienie zgodności prawnej w tym zakresie, powinieneś znać:
  • kluczowe regulacje prawne, krajowe i europejskie
  • porozumienia i zobowiązania zawierane na forum ONZ, w tym perspektywy i planowane nowe rozwiązania
  • szczegółowe zasady monitowania opisane w regulacjach
  • zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o, zarówno doświadczonych, jak i rozpoczynających działalność:
  • kierownikach i specjalistach odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe i związane z monitorowaniem GHG,
  • audytorach wewnętrznych systemów zarządzania (ISO 90001, 14001, EMAS, GHG),
  • ekspertach przygotowujących wnioski, o zezwolenia na emisje gazów cieplarnianych i wnioski o zatwierdzenie planów monitorowania emisji,
  • odpowiedzialnych w organizacji, za nadzór nad procesem niezależnej weryfikacji emisji, w tym zawierających umowy z weryfikatorami.
Biorąc udział w szkoleniu:
  • poznasz szczegółowe zasady monitorowania wynikające z regulacji prawnych, dzięki czemu zminimalizujesz ryzyko typowych błędów występujących podczas monitorowania emisji,
  • uzyskasz wiedzę w zakresie ryzyka błędów na etapie przygotowania wniosku o pozwolenie i zatwierdzania, zmiany planu monitorowania i planu próbkowania, dzięki czemu udoskonalisz organizację w zakresie zarządzania emisjami GHG,
  • poznasz szczegółowo zasady nadzoru i niezależnej weryfikacji procesu monitorowania, co ułatwi Ci proces wyboru weryfikatora i ograniczenie ryzyka związanego z procesem niezależnej weryfikacji emisji.
Program szkolenia
  • Szkolenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem

    • ustawy z 12 czerwca 2015, o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
    • Dyrektywy 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii
    • Rozporządzeń Komisji (UE) Nr 2018/2066 z 19 grudnia 2018 i Nr 601/2012 z 21 czerwca 2012
    • Rozporządzeń Komisji (UE) Nr 2018/2067 z 28 grudnia 2018
    • Rozporządzeń Komisji ws. przydziałów bezpłatnych uprawnień na okres od 2021, na podstawie art.10a EUETS: KE2019/331, KE2019/1842

    a także

    • innych rozporządzeń KE ws. GHG
    • wytycznych i przewodników KE
    • PN-EN ISO 14065:2013
    • PN-EN ISO 14064-3
    • Programu akredytacji weryfikatorów (PCA)
    • planowanych zmian ustawi oraz rozporządzeń KE przed końcem roku 2020

     Zakres merytoryczny szkolenia

  • Geneza i wprowadzenie do systemu handlu emisjami – porozumienia na forum ONZ – historia i nowe kierunki działań, Porozumienie Paryskie
  • Europejski system handlu emisjami, zasady, interesariusze i uczestnicy (przegląd – historia i przyszłość: 2005-2030)
  • Bezpłatne przydziały uprawnień, możliwości i wymagania - zasady obowiązujące do końca roku 2020.
  • Rozliczenie: Krajowy Plan Inwestycyjny dla producentów energii elektrycznej
  • Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (wydawanie i zmiana zezwoleń i planów monitorowania, planów metodyki monitorowania uzupełnienia regulacji unijnych, sankcje, krajowe organy administracyjne w procesie monitorowania – role i zadania) / planowane zmian do końca 2020
  • Zasady monitorowania i raportowania emisji – rozporządzenie KE 2018/2066 vs. rozporządzenie KE601/2012 (wymagane procedury, metodyki monitorowania, granice instalacji, strumienie, nieracjonalne koszty, poziomy dokładności, ocena niepewności, brakujące dane, analiza ryzyka, wymagania w zakresie planów poboru prób i laboratoriów, wewnętrzne systemy zarządzania, wytyczne i przewodniki KE, wyjaśnienia KE). Planowane zmiany rozporządzenia KE2018/2066
  • Weryfikacja raportów rocznych, rozporządzenie KE 2018/2067. Wygaszenie rozporządzenia KE600/2012. Wymagania normy ISO-14065 (zasady i kryteria weryfikacji, proces weryfikacji, wymagania wobec weryfikatora, zadania
    weryfikatora, ocena i nadzór nad weryfikatorem, obowiązki weryfikowanego, rola KOBiZE, PCA, innych jednostek akredytujących). Planowane zmiany rozporządzenia KE2018/2067
  • Przydziały bezpłatnych uprawnień na okres od roku 2021. Rozporządzenia KE2019/331 w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie KE2019/1842. Plany metodyki monitorowania, określenie podinstalacji i monitorowanie przepływów energii i produktów, sprawozdawczość w zakresie poziomów działalności.
  • Typowe błędy i niezgodności wskazywane przez weryfikatorów wobec monitorujących oraz typowe błędy i niezgodności podnoszone wobec weryfikatorów (przez KOBiZE, PCA) – i ich konsekwencje dla weryfikowanego.
  • Audit wewnętrzny, doskonalenie systemu zarządzania emisjami – techniki auditu wewnętrznego.
  • Dyskusja wątpliwości i pytań uczestników szkolenia.
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie OŚ oraz handlu emisjami, długoletni pracownik sektora energetycznego.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
 *ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych
Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2020 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć 16.12.2020 do godz. 14:30
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Ochrona powietrza
Numer szkolenia: OW2/SK/12/20
Zaczyna się:15/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:Warszawa

Rezerwacja

Cena szkolenia bez noclegu dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,040.00
Cena szkolenia bez noclegu dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 990.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 690.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 490.00

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera