Dofinansowanie szkoleń - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca dla siebie i swoich pracowników. Wysokość dofinansowania w zależności od wielkości firmy wynosi: 100% dla mikroprzedsiębiorstw, 80% dla pozostałych firm (małe, średnie, duże). W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć w właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności) wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis. W przypadku mikroprzedsiębiorców ze środków KFS może zostać sfinansowanych 100% kosztów kształcenia ustawicznego, natomiast w przypadku pozostałych firm pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia. Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS?

  • Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
  • Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
  • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron.
  • Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Dlaczego my?

Zawodowi trenerzy, konsultanci, eksperci

Do prowadzenia szkoleń i doradztwa zatrudniamy najlepszych Ekspertów, których wiedza i doświadczenie jest ceniona przez naszych Klientów. Nasi Eksperci odpowiedzą na Twoje pytania nawet do 14 dni po zrealizowanym szkoleniu.*

* Szczegóły w regulaminie.

Bogata oferta szkoleń

To dzięki naszym klientom i poznawaniu ich potrzeb, mogliśmy stworzyć najbogatszą na rynku ofertę szkoleń dla branży laboratoryjnej i ochrony środowiska. Czas i miejsce szkolenia dostosowujemy do potrzeb rynku. Jesteśmy elastyczni i jako pierwsi w branży, w czasie pandemii zaproponowaliśmy szkolenia On-line.

Kompleksowe usługi doradcze

Wraz ze szkoleniami, w tych samych obszarach rozwijamy również działalność doradczą. Zależy nam mając na kompleksowej obsłudze laboratoriów i przemysłu w zakresie ochrony środowiska. Dzięki takiemu działaniu, coraz lepiej poznajemy potrzeby naszych Klientów i świadczymy usługi odpowiadające ich oczekiwaniom.