Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LW/32/15
Akademia zarządzania wg 17025, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Prawo zamówień publicznych. Kryterium jakości przy zakupach w branży laboratoryjnej - Warszawa, kwiecień


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

 • Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie i aktualizację wiedzy na temat najnowszych zmian w przepisach ustawy Pzp, niezbędnych do prawidłowego procesu udzielania zamówień;
 • szkolenie będzie miało charakter praktyczny, zorientowany na konkretne przykłady, problemy, zagadnienia specyficzne i właściwe dla jednostek sektora naukowo – badawczego;
 • Uczestnicy otrzymają gotowe wskazówki, rozwiązania do zastosowania w praktyce w swoich jednostkach;
 • Żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi – dla poparcia poszczególnych tez zostanie zaprezentowane aktualne orzecznictwo KIO, sądów powszechnych oraz TSUE;
 • Uczestnicy posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i właściwego przeprowadzania zamówień w swoich jednostkach, a także obrony swoich racji przed organami kontroli
   

Do kogo adresowane jest szkolenie

Na szkolenie zaprszamy:

 • kierowników i pracowników laboratoriów, które są zobligowane do stosowania Ustawy PZP przy tworzeniu specyfikacji zamówień dostaw i usług (w tym laboratoriów inspekcji państwowych);
 • pracowników instytutów naukowych i uczelni wyższych;
 • osóby realizujące projekty dofinansowane ze środków UE lub odpowiedzialne za projekty finansowane ze środków unijnych, w ramach których dokonywane są zakupy w procedurze zamówień publicznych;
 • pracowników jednostek realizujących innowacyjne projekty;
 • wszystkich, którzy uważają, że procedury przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych uniemożliwiają dokonywanie zamówień o wysokiej jakości, optymalnych i zgodnych z potrzebami zamawiającego

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Specyfika udzielania zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt. 8a) z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie o zasadach finansowania nauki:
  - możliwość stosowania wyłączeń ze stosowania ustawy Pzp,
  - zamówienia objęte ustawą Pzp: zamówienia publiczne, których przedmiotem są rzeczy wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych udzielane w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo w trybie zamówienia z wolnej ręki: przesłanki udzielania zamówień w trybach niekonkurencyjnych; przygotowywanie i udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych
 • Tworzenie opisu przedmiotu zamówienia:
  - jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia,
  - negatywne warunki opisu: opis utrudniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców,
  - opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami Zamawiającego,
 • Szacowanie wartości zamówienia, prawidłowa agregacja zamówień w jednostce
  Kształtowanie warunków udziału w postępowaniu w sposób umożliwiający wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia;
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem różnorodnych odniesień do przedmiotu zamówienia, rozszerzone kompetencje zamawiającego w zakresie formułowania kryteriów;
 • Tworzenie istotnych postanowień umowy, prawidłowe i elastyczne kształtowanie zapisów umowy:
  - przedmiotu umowy;
  - wynagrodzenia i warunków płatności;
  - waloryzacji wynagrodzenia w umowach długoterminowych;
  - terminu realizacji;
  - procedury odbioru;
  - kar umownych i odpowiedzialności;
  - gwarancji
   

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 22.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK