Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: OW2/JG/01/18
Gospodarka odpadami, Ochrona powietrza, Akademia ochrony środowiska, Szkolenia dwudniowe


Zgłoś udział - Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, styczeń
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, styczeń
Więcej informacji o tym szkoleniu

Sprawozdawczość w zakresie korzystania ze środowiska - opłatowa, PRTR, KOBIZE i gospodarowania odpadami - WARSZTATY - Warszawa, styczeń


Pracując jako specjalista ochrony środowiska, zwłaszcza w sektorze przemysłowym powinieneś:

 • znać podstawy prawne, obowiązujące zasady oraz prawidłową metodyką realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska,
 • posiadać umiejętność prawidłowego sporządzania sprawozdań w zakresie ochrony środowiska.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:

 • Specjalistach ochrony środowiska wszystkich szczebli odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach oraz w innych jednostkach organizacyjnych.

Program szkolenia:

Dzień 1:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

Dzień 1.  Opłaty za korzystanie ze środowiska.

 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska – ZMIANY od 1 stycznia 2018 roku.
  • Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska:
   • opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: źródła technologiczne i energetyczne, źródła ryczałtowe - silniki spalinowe i  przeładunek benzyn silnikowych, emisja niezorganizowana,
   • opłaty za pobór wód (za 2017 r.): wody podziemne i wody powierzchniowe,
   • opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (za 2017 r.): ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, inne, wody chłodnicze, wody opadowei roztopowe, wody zasolone,
   • opłaty za składowanie odpadów; opłaty podwyższone.
  • Omówienie podstaw prawnych:
   • opłaty za korzystanie ze środowiska -  ZMIANY od 1 stycznia 2018 roku.
   • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
   • Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
  • Zasady prawidłowego wykonania sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska:
   • ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
   • ewidencja i wymagana dokumentacja,
   • sposoby pozyskiwania danych,
   • przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości ładunków zanieczyszczeń,
   • sposoby obliczania należnych opłat.
  • Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska.
  • Sankcje administracyjne i karne za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych (opłaty podwyższone - odraczanie, zmniejszanie i umarzanie, administracyjne kary pieniężne).
  • Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
 • Opłaty za usługi wodne obowiązujące w 2018 r.
  • Podmioty ponoszące opłaty za usługi wodne:
   • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych,
   • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
   • odprowadzanie do wód:
    • wód opadowych lub roztopowych,
    • wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast,
   • pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
   • wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych,
   • zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,
   • wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych  wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także  wycinanie roślin z wód lub brzegu.
  • Zasady ustalania opłaty stałej i opłaty zmiennej.
  • Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne.
  • Zwolnienia z opłat  za usługi wodne.
  • Zasady ustalania opłaty podwyższonej za korzystanie z usług wodnych.
  • Odroczenie terminu płatności lub zmniejszenie opłaty podwyższonej.
  • Obowiązki Wód Polskich.
  • Obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
 • Zgodność systemów raportowania PRTR i do KOBIZE z systemem wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska.
 • Konsultacje i warsztaty praktyczne:
  • omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
  • praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska  (ćwiczenia).

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Dzień 2:

Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00

 • Sprawozdawczość do KOBIZE i PRTR .
  • Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania do KOBIZE oraz sprawozdania PRTR.
  • Omówienie podstaw prawnych oraz zmian:
   • Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
   • Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
   • opłaty za korzystanie ze środowiska.
  • Zasady prawidłowego wykonania  sprawozdań:
   • ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
   • ewidencja,
   • sposoby pozyskiwania danych,
   • przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości emisji.
  • Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.
  • Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
  • Zgodność systemów raportowania do KOBIZE i PRTR z system wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska.
  • Konsultacje i warsztaty praktyczne:
   • omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
   • praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań do KOBIZE i PRTR  (ćwiczenia).
  • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy o odpadach – planowane zmiany.
  • Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów  i gospodarowania odpadami.
  • Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów / kto podlega obowiązkowi/:
   • karty przekazania odpadów,
   • karty ewidencji odpadów,
   • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
   • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
   • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.
  • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i  gospodarujących odpadami – omówienie regulacji prawnych.
  • Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami  "BDO" – zasady funkcjonowania.
  • Praktyczne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
  • Konsultacje i warsztaty praktyczne:
   • omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
   • praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań (ćwiczenia).

Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Nasz ekspert:

 • pracownik urzędu marszałkowskiego, specjalista w zakresie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami.

Cena obejmuje

*Cena 1090,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1260,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1430,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

Informacja o rabacie

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:
- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 50 zł,
- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 100 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:
- dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 50 zł.

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób na to samo szkolenie, prosimy o kontakt w celu ustalenia indywidualnego rabatu.

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 24.01.2018 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 25.01.2018 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 090,00 zł brutto: 1 340,70 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 430,00 zł brutto: 1 758,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK