Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSL/01/15
Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Sprawozdawczość i opłaty za środowisko - warsztaty - Lublin


Jeżeli:

  • jesteś specjalistą ochrony środowiska odpowiedzialnym za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach organizacyjnych.
  • zależy Ci aby poznać podstawy prawne, obowiązujące zasady oraz prawidłową metodyką realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska.
  • chcesz poznać praktyczne przykłady sporządzania sprawozdań, oraz wyjaśnić wątpliwości i problemy występujące w związku ze zmianami przepisów w zakresie ochrony środowiska
     

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne

Podstawy prawne opłat za korzystanie ze środowiska

- obowiązujące akty prawne, przepisy obowiązujące w latach wcześniejszych

Obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska 

- zakres podmiotowy i przedmiotowy (kto i za co powinien naliczać opłaty i prowadzić sprawozdawczość)
- właściwości miejscowe (organy administracji właściwe w zakresie opłat środowiskowych)
- przedawnienie obowiązku opłatowego i sprawozdawczego (zasady naliczania opłat za lata wcześniejsze)
- zwolnienia z obowiązku ponoszenia opłat (za co nie nalicza się opłat, kiedy naliczone opłaty nie są wnoszone)
- ewidencja danych (zasady prowadzenia ewidencji)
- kontrole podmiotów oraz sankcje za niewłaściwe wykonywanie obowiązków sprawozdawczo-opłatowych
- decyzje administracyjne wymierzające wysokość opłat za korzystanie ze środowiska

Opłaty środowiskowe jako finansowo-prawne środki ochrony środowiska

- opłaty jako system finansowania ochrony środowiska w Polsce

Rodzaje opłat za korzystanie ze środowiska:
- emisja do powietrza (spalania paliw w samochodach, kotłowniach oraz emisja z procesów technologicznych m.in. malowanie, spawanie, klimatyzacja)
- pobór wód (wody podziemne i powierzchniowe)
- odprowadzanie ścieków (w tym wody opadowe)
- przykłady komponentów środowiskowych, za które nalicza się opłaty

Sprawozdawczość opłatowa, obowiązki prowadzenia ewidencji, zasady naliczania opłat i składania wykazów

- dokumenty stosowane na potrzeby ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska
- wzory wykazów
- stawki opłat
- zasady naliczania opłat za poszczególne rodzaje korzystania ze środowiska (sposoby obliczania ładunków zanieczyszczeń)
- opłaty podstawowe i podwyższone
- zasady wypełniania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości opłat

Wykorzystanie dostępnych narzędzi pomocniczych

- przykłady naliczania opłat i wypełniania sprawozdania opłatowego

Zmiany w zasadach naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

- w tym zmiany obowiązujące od 2013 r.,
- omówienie zakresu zmian wynikających z ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce,
- zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji, wnoszenia opłat, składania wykazów oraz miejscach składania wykazów opłatowych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
- raporty KOBIZE a opłaty za korzystanie ze środowiska

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, odbiad.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Lublin
Rozpoczęcie zajęć: 22.01.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 630,00 zł brutto: 774,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK