Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSK/05/15
Prawo i OOŚ, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Sprawozdawczość opłatowa, PRTR i raportowanie do KOBIZE za 2014 rok - Katowice


Jeżeli:

  • jesteś specjalistą ochrony środowiska odpowiedzialnym za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz w innych jednostkach organizacyjnych.
  • zależy Ci aby poznać podstawy prawne, obowiązujące zasady oraz prawidłową metodyką realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska.
  • chcesz poznać praktyczne przykłady sporządzania sprawozdań, oraz wyjaśnić wątpliwości i problemy występujące w związku ze zmianami przepisów w zakresie ochrony środowiska 

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne
1. Kryteria wyboru zakładów do kontroli 
2. Prawa kontrolowanego wynikające z Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
3. Zawiadomienie o kontroli planowej i kontrole interwencyjne
4. Dokumenty jakie musi posiadać inspektor WIOŚ
5. Uprawnienia kontrolującego 
6. Przebieg i czas trwania kontroli
7. Dokumentacja zakładu podlegająca kontroli 
8. Zawartość protokołu kontroli
9. Postępowanie pokontrolne
10. Kary, mandaty, decyzje administracyjne

Opłaty za korzystanie ze środowiska – roczne sprawozdanie za 2014 r.

1. Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
opłaty za pobór wód, opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, opłaty za składowanie odpadów.
2. Omówienie podstaw prawnych oraz zmian: opłaty za korzystanie ze środowiska (sprawozdanie roczne za 2014 rok, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
3. Zasady prawidłowego wykonania sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska: ( ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań, ewidencja i wymagana dokumentacja, sposoby pozyskiwania danych, przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości ładunków zanieczyszczeń, sposoby obliczania należnych opłat.
4. Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska.
5. Sankcje administracyjne i karne za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych
6. Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
7. Zgodność systemu wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska z systemami raportowania do KOBIZE i PRTR.
 

Sprawozdawczość do KOBIZE i PRTR za 2014 rok

1. Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania do KOBIZE oraz sprawozdania PRTR.
2. Omówienie podstaw prawnych oraz zmian: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE), Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR), opłaty za korzystanie ze środowiska.
3. Zasady prawidłowego wykonania sprawozdań: ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań, ewidencja, sposoby pozyskiwania danych, przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości emisji.
4. Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.
5. Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
6. Zgodność systemów raportowania do KOBIZE i PRTR z system wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
 

To szkolenie realizujemy także w miastach:

Warszawa, 27.01.2015

Poznań, 29.01.2015

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, odbiad.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Katowice
Rozpoczęcie zajęć: 22.01.2015 od godz. 10:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 630,00 zł brutto: 774,90 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK