Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LK2/IM/02/20
Laboratorium, Akademia statystyki laboratoryjnej, szkolenie czterodniowe, Szkolenia dwudniowe


Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.- Kraków, luty


Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem- skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z nami!

 

Szczegóły szkolenia wkrótce

 

Nasz Ekspert:

  • Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.
Uczestnicy proszeni są o wzięcie laptopów.
Dzień pierwszy:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Przegląd podstawowych metod i narzędzi statystycznych stosowanych w laboratoriach. 
Metody statystyczne w procesie walidacji metod pomiarowych. 
Parametry walidacyjne. 
Analiza danych doświadczalnych: skale pomiarowe, formy prezentowania danych, parametry statystyczne (klasyczne i pozycyjne) oraz ich interpretacja, przeznaczenie i właściwości. Rozkłady prawdopodobieństwa – przykłady. 
Funkcja gęstości i dystrybuanta - interpretacja. 
Rozkład Gaussa: postać ogólna i standaryzowana właściwości rozkładu, zastosowania, ograniczenia.
Rozkład t-Studenta: właściwości i zastosowania. Przykłady innych rozkładów stosowanych przy szacowaniu niepewności. 
Ćwiczenia z zakresu przetwarzania i prezentowania danych laboratoryjnych przy użyciu programu Excel: wyznaczanie parametrów statystycznych na podstawie danych źródłowych i pogrupowanych (wartości średnie, dominanta, mediana, kwartyle, percentyle, odchylenie standardowe, błąd standardowy, odchylenie przeciętne, IQR, odchylenie ćwiartkowe, kurtoza, skośność); tworzenie histogramów liczebności i krzywych kumulacyjnych oraz innych wykresów obrazujących rozkład wyników; metody wykrywania wartości odstających; eksperymenty symulacyjne dotyczące sumowania danych empirycznych o różnych rozkładach
Zakończenie szkolenia godz. 16:00
 
Dzień drugi:
Rozpoczęcie szkolenia godz. 09:00 
Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich – źródła niepewności, poziom ufności, interpretacja niepewności rozszerzonej. 
Wpływ niepewności pomiaru na ocenę zgodności z wymaganiami. 
Charakterystyka metod A i B szacowania składowych niepewności standardowych. Wyznaczanie niepewności standardowej złożonej w pomiarach. 
Szacowanie niepewności metodą A oraz B. 
Kompozycja rozkładów. 
Wyznaczenie wartości współczynnika rozszerzenia k sposobem uproszczonym oraz z użyciem wzorów Welcha-Satterthwaite'a. 
Propagacja niepewności w pomiarach pośrednich. 
Wyznaczanie niepewności wyniku analizy metodą klasyczną oraz numeryczną. 
Przypadki szczególne – możliwości uproszczenia obliczeń. 
Technika tworzenia bilansu niepewności.
Obliczanie niepewności w arkuszach kalkulacyjnych. 
Ćwiczenia: Opracowanie stabelaryzowanego bilansu niepewności i analiza możliwości zmniejszenia niepewności całkowitej. Wyznaczanie krzywych kalibracyjnych – zależności matematyczne i automatyzacja obliczeń w Excelu. Znaczenie rozłożenia punktów wzorcowania, dobór postaci matematycznej krzywej kalibracyjnej, wyznaczenie jej współczynników i ocena ich istotności statystycznej. Współczynniki korelacji i determinacji, resztkowe odchylenie standardowe. Wyznaczenie przedziału ufności dla krzywej kalibracyjnej, niepewności pomiarów związanych ze stosowaniem krzywej kalibracji oraz granic LOD i LOQ. Ćwiczenia praktyczne z zakresu wyznaczania krzywych kalibracyjnych i ich wykorzystania w procesie walidacji metody.  
Zakończenie szkolenia godz. 16:00

Cena obejmuje

*Cena 1040,00 zł netto obejmuje (cena bez noclegów): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

**Cena 1210,00 zł netto obejmuje (cena z 1 noclegiem): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 1 nocleg między dniami szkolenia w pokoju dwuosobowym wraz z kolacją.

***Cena 1380,00 zł netto obejmuje (cena z 2 noclegami): dyskusja w gronie ekspertów, wykłady, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania, 2 noclegi w pokoju dwuosobowym wraz z kolacjami.

Zakwaterowanie w pokoju 1 osobowym – dopłata w wysokości 200,00 zł (za 2 noclegi).

W przypadku nieparzystej liczby osób uczestnik szkolenia zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za pobyt w pokoju jednoosobowym. O zakwaterowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rabaty nie łączą się.

Informacja o rabacie

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kraków
Zakwaterowanie: 11.02.2020 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 12.02.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 13.02.2020 od godz. 16:00
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 2
*Cena szkolenia bez noclegów: netto: 1 040,00 zł brutto: 1 279,20 zł
***Cena szkolenia
z 2 noclegami:
netto: 1 380,00 zł brutto: 1 697,00 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


 
 

OK

OK