Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: LD/09/15
Akademia środowiska pracy i BHP, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podstawowe wymagania dotyczące pomiarów czynników chemicznych w środowisku pracy zawarte w Polskich Normach - Wrocław, kwiecień


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2.02.2011 r., nakłada obowiązek stosowania Polskich Norm w badaniach czynników szkodliwych w środowisku pracy w celu oceny narażenia zawodowego. Polskie Normy podają szczegółowe metodyki badań takich czynników, jak również zawierają wymagania dla tych metodyk łącznie ze strategią pobierania próbek i związanym wyposażeniem lub zawierają stosowne wskazówki do oceny narażenia konkretnych grup zawodowych, np. spawaczy.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione specyficzne wymagania wybranych Polskich Norm (PN lub PN-EN), w tym dotyczące między innymi szacowania niepewności pomiaru czynników chemicznych, z uwzględnieniem polityki jednostki akredytującej (PCA) zawartej w dokumencie EA 04/16.


Do kogo adresowane jest szkolenie

Szkolenie doskonalące przeznaczone jest dla laboratoriów badania środowiska pracy posiadających akredytację bądź ubiegających się o akredytację.


Zakres tematyczny szkolenia

  • Zadania pomiarowe i charakterystyka rozkładu stężeń czynników chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy i wynikające z tego konsekwencje dotyczące:

- strategii pobierania próbek,
- walidacji procedur pomiarowych,
- szacowania niepewności pomiaru
- sterowania jakością badań.

  • Najwyższe dopuszczalne stężenia (NDS) oraz stężenia chwilowe (NDSCh) i progowe (NDSP).
  • Wymagania PN-EN dotyczące:

- metod badań (PN-EN 482),
- strategii pobierania próbek (PN-EN 689 i PN–Z-04008/07),
- pyłomierzy (EN 13205),
- próbników dyfuzyjnych (PN-EN 838),
- rurek sorpcyjnych do pobierania aktywnego (EN 1076),
- wskaźników rurkowych (EN 1231),
- aspiratorów/pomp zasysających (EN 1232, EN 12919),
- metali i metaloidów (EN 13890),
- przyrządów z bezpośrednim odczytem (EN 45544),
- oceny środowiska pracy przy spawaniu i procesach pokrewnych (PN-EN ISO 10882).

  • Przykładowy budżet niepewności dla metody instrumentalnej. 

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa  w szkoleniu, przerwa kawowa, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Wrocław
Rozpoczęcie zajęć: 23.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 16:00
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK