Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OSW/12/15
Ochrona powietrza, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

LZO - obowiązujący stan prawny wraz z elementami bilansowania


Jeżeli:

 • jesteś odpowiedzialny za ochronę środowiska w przedsiębiorstwie
 • zależy Ci na omówieniu zagadnień związane z ochroną powietrza z prawnymi i technicznymi aspektami emisji lotnych związków organicznych (LZO) do powietrza
 • chcesz dowiedzieć się, jakie zmiany wynikają z projektów rozporządzeń ministerialnych
 • chcesz wziąć udział w warsztatach w zakresie sporządzania bilansu LZO i sprawdzania i dotrzymania standardów emisyjnych
   

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

 • Założenia prawne – ogólnounijne i krajowe.
 • Główne znaczące definicje.
 • Różnica w definicji LZO – w odniesieniu do podmiotów stosujących dane procesy z użyciem rozpuszczalników organicznych i w przypadku podmiotów wytwarzających określone produkty zawierające LZO. Odrębne dyrektywy UE i przepisy krajowe.
 • Ogólna wstępna charakterystyka zmian obowiązujących od dnia 22 listopada 2014 r. w odniesieniu do wcześniejszych regulacji prawnych w zakresie LZO objętych standardami emisyjnymi.
 • Dwa (a w zasadzie trzy) kryteria podlegania standardom emisyjnym LZO.
 • Zasada agregacji przy określaniu standardów i bilansowaniu LZO.
 • Omówienie standardów emisyjnych LZO dla wybranych procesów – w zależności od specyfiki i charakteru działalności prowadzonych przez uczestników szkolenia.
 • Powody sporządzania bilansu LZO.
 • Procesy czyszczenia wyposażenia i czyszczenia produktu a bilans LZO.
 • Wymagania z rozróżnieniem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej, w tym odpowiadające im rodzaje standardów LZO.
 • Specyfika prawnego pojęcia i zakresu emisji niezorganizowanej LZO w odróżnieniu od tego sposobu odprowadzania gazów w przypadku pozostałych substancji (z innych procesów).
 • Przeliczanie ilości/emisji LZO na wielkość wyrażoną jako całkowity węgiel organiczny.
 • LZO o indywidualnie zaostrzonych standardach emisyjnych. Charakterystyka i warunki. Wyjątki i odstępstwa w tym zakresie. Obecne dodatkowe wymagania w odniesieniu do przepisów poprzednich.
 • Ograniczenia sposobów emisji (sposobów wprowadzania gazów do powietrza) dla niektórych LZO. Wyjątki.
 • Zasady wymogu i zakresu prowadzenia bilansu LZO.
 • Struktura wzorów ustalonych do bilansowania LZO.
 • Warunki uznania standardu emisyjnego LZO za dotrzymany. Wyjątki i sytuacje szczególne w tym zakresie. Odstępstwa od obowiązku dochowania standardów.
 • Wymagane działania w przypadku negatywnego wyniku bilansu LZO.
 • Warunek planu obniżenia emisji umożliwiający odstąpienie od standardów emisyjnych LZO – elementy składowe wzoru, obowiązek raportowania. Aktualne dodatkowe/zmienione wymagania w odniesieniu do przepisów poprzednich.
 • Klasyfikacja „czasowa” instalacji wykorzystujących LZO, wprowadzająca różne wartości wymaganego standardu emisyjnego dla niektórych procesów. Aktualne kryterium „czasowego” podziału instalacji w stosunku do przepisów poprzednich.
 • Pomiary wprowadzanego do powietrza LZO realizowane na potrzeby kontroli standardu emisyjnego i bilansu – ułatwienia i zagrożenia. Warunki potwierdzenia dotrzymania standardu na drodze pomiarowej.
 • Dane i informacje, jakie powinny zawierać opracowania z wynikami pomiarów emisji, aby poprawnie przeprowadzić bilans LZO.
 • Podmioty, które z mocy prawa muszą prowadzić okresowe i ciągłe pomiary LZO (kryteria). Podmioty, które mogą (powinny) dobrowolnie prowadzić pomiary okresowe LZO.
 • Bilans LZO a opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie emisji do powietrza. Rozliczanie za LZO jako całość, czy za poszczególne składowe?
 • Zgodność bilansu LZO z pozostałymi ewidencjami środowiskowymi i pozwoleniami.
 • Weryfikacja substancji pod kątem spełniania definicji LZO. Sposoby, materiały źródłowe i pomocnicze, wskazówki.
 • Określenie prężności pary danej substancji w wymaganej temperaturze.
 • „Paradoks” występujący przy bilansowaniu LZO. Przyczyny.
 • Inne trudności związane z bilansowaniem LZO.
 • Nowe i zmienione definicje/pojęcia w zakresie LZO w porównaniu do wcześniejszych regulacji prawnych.
 • Wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska do przepisów z zakresu emisji, dotrzymywania norm i bilansowania LZO.
 • Ewentualne planowane zmiany w przepisach z zakresu LZO.
 • Wybrane przykłady przeprowadzenia wyliczeń elementów bilansu LZO

Cena obejmuje

Dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, przerwę kawową, lunch.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Rozpoczęcie zajęć: 21.04.2015 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: od godz. 17:30
Czas trwania: 6h
Ilość dni szkolenia: 1
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK