Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: PSLE/11/17
Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

IX Warsztaty Emisyjne PSLE - Nowe Normy emisyjne w kontroli AMS i co dalej ...?


CE2 Centrum Edukacji wraz z Polskim Stowarzyszeniem Laboratoriów Emisyjnych serdecznie zaprasza na:

IX edycję Warsztatów Emisyjnych,

które odbędą się 6-9 listopada 2017 roku w Warszawie.

 

Program warsztatów

18 paŸdziernika

Zakwaterowanie
19 paŸdziernika 9.00 - 15.00
Aspekty prawne ochrony powietrza dla procesów spalania energetycznego paliw
i wspó³spalania odpadów.
Wdra¿anie konkluzji BAT dla ró¿nych bran¿ przemys³u. Zasady udzielania odstêpstw
od konkluzji BAT.
Przysz³ooeæ polskiej energetyki w oewietle nowych wysokich wymagañ dotycz¹cych
emisji przemys³owych
Dobre praktyki i wymiana dooewiadczeñ w dostosowaniu Energetyki do nowych
wymagañ ochrony oerodowiska :
1. Konkluzje BAT:
- obecne i dodatkowe nowe standardy emisyjne,
- przysz³e wymagania w zakresie monitorowania emisji,
2. Mo¿liwooeci dostosowanie energetyki do spe³nienia wymagañ konkluzji BAT:
- technologie ograniczania tlenków azotu,
- technologie ograniczania emisji py³u,
- technologie ograniczania dwutlenku siarki, chlorowodoru i fluorowodoru,
- mo¿liwooeci i technologie ograniczania emisji rtêci,
3.Emisje zanieczyszczeñ w stanach nie ustalonych - rozruchy i wy³¹czenia
4.Pomiary gwarancyjne instalacji ochrony powietrza
20 paŸdziernika 9.00 -16.00
DAB-08 – najnowsze wytyczne dla laboratorium
Sprawozdania z badañ – jak czytaæ i sprawdzaæ poprawnooeæ przez Zlceniodawcê
Automatyczne systemy pomiarowe – zmiany wprowadzane now¹ norm¹
i rozporz¹dzeniem Ministra OErodowiska
- Nowa norma 14181:2015 – najistotniejsze zmiany dla operatorów instalacji
i laboratoriów pomiarowych
- Ekonomiczne aspekty prowadzenia pomiarów okresowych i ci¹g³ych, koszty
prowadzenia badañ
- Wymagania operatora instalacji w stosunku do akredytowanego laboratorium
pomiarowego - przygotowanie obiektu do przeprowadzenia procedury QAL2,AST
-Prawid³owa lokalizacjê systemów monitoringu podstaw¹ do w³aoeciwej kontroli
emisji zanieczyszczeñ – trudnooeci zwi¹zane z niejednorodnooeci¹ stê¿eñ w przekroju
pomiarowym .
Zmiany wprowadzone w nowym wydaniu normy „ py³owowej” PN- EN 13284-1
Trudnooeci w przeprowadzaniu procedur QAL2 i AST dla obiektów o bardzo niskich
stê¿eniach
21 paŸdziernika 9.00 -12.00
Specyfika pomiarów rtêci
Pomiar jako dowód w postêpowaniu administracyjnym z zakresu ochrony oerodowiska
Wdro¿enie nowych norm w polskim systemie prawnym18 paŸdziernika
Zakwaterowanie
19 paŸdziernika 9.00 - 15.00
Aspekty prawne ochrony powietrza dla procesów spalania energetycznego paliw
i wspó³spalania odpadów.
Wdra¿anie konkluzji BAT dla ró¿nych bran¿ przemys³u. Zasady udzielania odstêpstw
od konkluzji BAT.
Przysz³ooeæ polskiej energetyki w oewietle nowych wysokich wymagañ dotycz¹cych
emisji przemys³owych
Dobre praktyki i wymiana dooewiadczeñ w dostosowaniu Energetyki do nowych
wymagañ ochrony oerodowiska :
1. Konkluzje BAT:
- obecne i dodatkowe nowe standardy emisyjne,
- przysz³e wymagania w zakresie monitorowania emisji,
2. Mo¿liwooeci dostosowanie energetyki do spe³nienia wymagañ konkluzji BAT:
- technologie ograniczania tlenków azotu,
- technologie ograniczania emisji py³u,
- technologie ograniczania dwutlenku siarki, chlorowodoru i fluorowodoru,
- mo¿liwooeci i technologie ograniczania emisji rtêci,
3.Emisje zanieczyszczeñ w stanach nie ustalonych - rozruchy i wy³¹czenia
4.Pomiary gwarancyjne instalacji ochrony powietrza
20 paŸdziernika 9.00 -16.00
DAB-08 – najnowsze wytyczne dla laboratorium
Sprawozdania z badañ – jak czytaæ i sprawdzaæ poprawnooeæ przez Zlceniodawcê
Automatyczne systemy pomiarowe – zmiany wprowadzane now¹ norm¹
i rozporz¹dzeniem Ministra OErodowiska
- Nowa norma 14181:2015 – najistotniejsze zmiany dla operatorów instalacji
i laboratoriów pomiarowych
- Ekonomiczne aspekty prowadzenia pomiarów okresowych i ci¹g³ych, koszty
prowadzenia badañ
- Wymagania operatora instalacji w stosunku do akredytowanego laboratorium
pomiarowego - przygotowanie obiektu do przeprowadzenia procedury QAL2,AST
-Prawid³owa lokalizacjê systemów monitoringu podstaw¹ do w³aoeciwej kontroli
emisji zanieczyszczeñ – trudnooeci zwi¹zane z niejednorodnooeci¹ stê¿eñ w przekroju
pomiarowym .
Zmiany wprowadzone w nowym wydaniu normy „ py³owowej” PN- EN 13284-1
Trudnooeci w przeprowadzaniu procedur QAL2 i AST dla obiektów o bardzo niskich
stê¿eniach
21 paŸdziernika 9.00 -12.00
Specyfika pomiarów rtêci
Pomiar jako dowód w postêpowaniu administracyjnym z zakresu ochrony oerodowiska
Wdro¿enie nowych norm w polskim systemie prawnym

Poniedziałek, od godz. 15:00

Zakwaterowanie Uczestników

Wtorek, 09:00 – 16:00 - wykłady
Środa, 09:00- 16:00 - wykłady
Czwartek, 09:00 – 12:00 - wykłady

W ramach warsztatów poruszone zostaną m.in. następujące obszary:

- Stosowanie norm emisyjnych w obszarze prawnym.

- Nadzorowanie działań systemów monitoringu emisji zanieczyszczeń do powietrza w aktualnym stanie prawnym.

- Co wnoszą nowe wydania norm dla metod referencyjnych służących do kalibracji i rocznej kontroli tych systemów.

- Potwierdzenie metod znormalizowanych przez laboratorium. Aktualizacja metod SRM w obszarze badań AMS.

- Wdrożenie nowej normy PN-EN15267 - 4. Procedura certyfikacji urządzeń pomiarowych.

- Aspekty prawne wdrożenia Konkluzji BAT dla LCP.

- Możliwości dostosowania energetyki zawodowej i ciepłownictwa do spełnienia wymagań konkluzji BAT.

- Dostosowanie AMS do nowych wymagań.

- Obowiązki operatora wynikające z procedury QAL3 normy PN-EN 14181:2015.

- Nowe podejście w pomiarach emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie zmian i uzupełnień w normie EN 13284-1:2017.

Cena obejmuje

Zapewniamy: wykłady i udział w panelach dyskusyjnych, materiały szkoleniowe, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych (dopłata do pokoju jednoosobowego - 360,- zł netto), przerwy kawowe, obiady i kolacje.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Warszawa
Zakwaterowanie: 06.11.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 07.11.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 09.11.2017 od godz. 12:00
Czas trwania: 21 h dydaktycznych
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 2190,00 zł brutto: 2693,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

 
 

OK

OK