Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OS/26/14
Gospodarka odpadami, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

O odpadach prawie wszystko, czyli wymagania prawne w praktyce - wrzesień, Kazimierz Dolny


Nowe Prawo Ochrony Środowiska wchodzi w życie już 5 września. Sprawdź z nami wszystkie nowości i dowiedz się więcej!

Jeżeli:

 • jesteś wytwórcą odpadów, posiadaczem gospodarującym odpadami a także sprzedawcą bądź pośrednikiem w obrocie odpadami.
 • jesteś pracownikiem organów administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami
 • chcesz poznać praktyczne wymagania nowej ustawy
   

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
- Obowiązek zgłoszenia instalacji.
- Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
- System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). 
  poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
- Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
- Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji. 
Krajowe i wspólnotowe podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko – wprowadzane i planowane zmiany prawa.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
-organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowej,
-zasady ustalania stron postępowania i doręczania,
-definicja przedsięwzięcia i kwalifikacja przedsięwzięć,
-charakterystyka wniosku o wydanie decyzji i załączników,
-zasady sporządzania i zakres informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływania na środowisko,
-braki formalne i merytoryczne wniosku i załączników – zasady uzupełniania,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy I z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia scopingowego,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy II z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia screeningowego,
-opinie i uzgodnienia – organy wydające i zakres,
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – podsawy i zakres. Pozstanowienie uzgadniające
Oddziaływanie na obszary Natura 2000:
-charakterystyka obszarów Natura 2000,
-kwalifikacja przedsięwzięć do mogących oddziaływać na obszary Natura 2000,
-zakres informacji na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
-postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: - informacje udostępnianie, konsultacje społeczne, organizacje ekologiczne
Nowa ustawa o odpadach
- Pojęcie odpadu; korekty definicji odpadu; nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu;  nowe wymagania dla mas 
 ziemnych i skalnych z inwestycji. 
- Wymagania formalne: ograniczenie wymagań w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów;  rejestr wprowadzających
  produkty w opakowaniach. 
- Postępowanie z odpadami: rozbudowana hierarchia gospodarki odpadami; nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca;
  pośrednik; rejestr gospodarujących odpadami; ograniczenie  przekazywania odpadów osobom fizycznym; rola planów gospodarki odpadami. 
- Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynikające z implementacji Dyrektywy IED
- Omówienie projektu ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED, nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
 
zintegrowanego, projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
 
całości, Konkluzje BAT, mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT, procedury analiz 
 
wydanych pozwoleń zintegrowanych, daty wejścia w życie nowych wymagań, przepisy w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
 
podział przedsięwzięć, raport początkowy i jego zakres - nowe wymaganie Dyrektywy IED.
 • Gospodarowanie odpadami w przedsiębiorstwie
 • Pojęcie odpadu:
  - definicja odpadu
  - zakres stosowania ustawy o odpadach
  - nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu,
 • Wymagania formalne:
  - wymagania w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów,
  - status pozwoleń na wytwarzanie odpadów wydanych pod rządami ustawy z 2001 r.
 • Postępowanie z odpadami:
  - rozbudowana hierarchia gospodarki odpadami,
  - nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca i pośrednik,
  - status wydanych dotychczas zezwoleń na gospodarowanie odpadami,
  - rejestr gospodarujących odpadami,
  - ograniczenie przekazywania odpadów osobom fizycznym,
  - rola planów gospodarki odpadami,
 • Transport odpadów:
  - wymagania formalne w okresie przejściowym,
  - transport odpadów niebezpiecznych,
  - zasady transportu odpadów proponowane na podstawie nowej ustawy o odpadach
 • Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
 • Wymagania szczególne dot. gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów:
  - spalanie i współspalanie odpadów,
  - składowanie odpadów.
  - postępowanie z zakaźnymi odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
  - substancje wycofywane ze stosowania (azbest, PCB, freony, F-gazy).
  - gospodarowanie odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwie po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Transgraniczne przemieszczanie odpadów
 • Zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta: reguły ogólne, rejestr wprowadzających produkty na rynek, rozwiązania szczegółowe
  - produkty w opakowaniach
  - pojazdy
  - sprzęt elektryczny i elektroniczny
  - baterie 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kazimierz Dolny
Zakwaterowanie: 23.09.2014 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 24.09.2014 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 26.09.2014 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1760,00 zł brutto: 2164,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK