Archiwum szkoleń

Numer szkolenia: OS/23/14
Gospodarka wodno-ściekowa, szkolenie czterodniowe


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Gospodarka wodno - ściekowa w przedsiębiorstwie - Kazimierz Dolny, wrzesień


Jeżeli

 • jesteś pracowników organów administracji państwowej wszystkich szczebli zajmujący się gospodarką wodno-ściekową, w tym wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych,
 • jesteś pracownikiem firmy lub biura projektowego wykonującego dokumentację wnioskową, w tym m. in. operaty wodnoprawne będące podstawą do ubiegania się o pozwolenia wodnoprawne,
 • jesteś pracownikiem przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego odpowiedzialnego za kwestie związane z uregulowaniem stanu formalno – prawnego w zakresie uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód,
 • jesteś pracownikiem działu ochrony środowiska
   

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Zakres tematyczny szkolenia

Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
- Obowiązek zgłoszenia instalacji.
- Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
- System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). 
  poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
- Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
- Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji. 
Krajowe i wspólnotowe podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko – wprowadzane i planowane zmiany prawa.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
-organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowej,
-zasady ustalania stron postępowania i doręczania,
-definicja przedsięwzięcia i kwalifikacja przedsięwzięć,
-charakterystyka wniosku o wydanie decyzji i załączników,
-zasady sporządzania i zakres informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływania na środowisko,
-braki formalne i merytoryczne wniosku i załączników – zasady uzupełniania,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy I z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia scopingowego,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy II z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia screeningowego,
-opinie i uzgodnienia – organy wydające i zakres,
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – podsawy i zakres. Pozstanowienie uzgadniające
Oddziaływanie na obszary Natura 2000:
-charakterystyka obszarów Natura 2000,
-kwalifikacja przedsięwzięć do mogących oddziaływać na obszary Natura 2000,
-zakres informacji na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
-postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: - informacje udostępnianie, konsultacje społeczne, organizacje ekologiczne
Nowa ustawa o odpadach
- Pojęcie odpadu; korekty definicji odpadu; nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu;  nowe wymagania dla mas 
 ziemnych i skalnych z inwestycji. 
- Wymagania formalne: ograniczenie wymagań w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów;  rejestr wprowadzających
  produkty w opakowaniach. 
- Postępowanie z odpadami: rozbudowana hierarchia gospodarki odpadami; nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca;
  pośrednik; rejestr gospodarujących odpadami; ograniczenie  przekazywania odpadów osobom fizycznym; rola planów gospodarki odpadami. 
- Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynikające z implementacji Dyrektywy IED
- Omówienie projektu ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED, nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
 
zintegrowanego, projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
 
całości, Konkluzje BAT, mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT, procedury analiz 
 
wydanych pozwoleń zintegrowanych, daty wejścia w życie nowych wymagań, przepisy w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
 
podział przedsięwzięć, raport początkowy i jego zakres - nowe wymaganie Dyrektywy IED.
 • Omówienie ustawy Prawo wodne oraz niektórych rozporządzeń wykonawczych do ustawy, w tym:
  Ochrona wód w odniesieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) w tym:
  Pozwolenie wodnoprawne jako jedna z decyzji w procesie inwestycyjnym (w tym rodzaje i zakres pozwoleń),
  Dokumentacja wnioskowa, w tym zawartość operatu wodnoprawnego
  Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami
  Podział wód
  Prawo własności wód/ gospodarowanie wodami
  Grunty pokryte wodami
  Linia brzegowa - ustalanie
  Odszkodowania za zalanie gruntu przez wodę
  Zmiana stanu wody na gruncie
  Obowiązki właścicieli wody
  Korzystanie z wód/ Rodzaje korzystania z wód
  Budownictwo wodne i utrzymywanie urządzeń wodnych
  Legalizacja urządzeń wodnych
  Regulacja koryt cieków naturalnych
  Melioracje wodne (szczegółowe i podstawowe)
  Ochrona przed powodzią i suszą
  Strefy ochronne ujęć wód podziemnych
  Procedura administracyjna wydawania pozwoleń wodnoprawnych
  Strony postępowań wodnoprawnych
  Terminy obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych
  Organy właściwe do wydawania pozwoleń wodnoprawnych
  Kontrola gospodarowania wodami
  Odpowiedzialność za szkody
  Przepisy karne
 • Omówienie założeń do planowanej reformy gospodarki wodnej w Polsce
 • Pozwolenia zintegrowane w kontekście gospodarki wodno-ściekowej
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków w kontekście Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – uwarunkowania prawne
 • Omówienie niektórych aktów prawnych związanych z gospodarką wodno-ściekową
 • Analiza przypadku /pytania i odpowiedzi/
 • Warszataty:
  Ustalanie warunków emisyjnych w pozwoleniach wodnoprawnych na wprowadzanie do środowiska różnych rodzajów ścieków,
  Ustalanie warunków w pozwoleniach wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów,
  Ustalanie zakresu i częstotliwości badania stanu i składu ścieków wprowadzanych do środowiska oraz kanalizacji,
  Redagowanie wniosków o pozwolenie wodnoprawne oraz wymaganych załączników
  Wyliczanie wysokości opłat za pobór wód i odprowadzanie ścieków 

Cena obejmuje

18 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Kazimierz Dolny
Zakwaterowanie: 23.09.2014 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 24.09.2014 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 26.09.2014 od godz. 12:30
Czas trwania: 18h
Ilość dni szkolenia: 3
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1760,00 zł brutto: 2164,80 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych


To szkolenie już się odbyło.

Nowy termin i miejsce szkolenia w trakcie ustalania.

Podobne szkolenia:
 
 

OK

OK