Aktualne szkolenia

Numer szkolenia: OZ4/POS/10/17
Gospodarka odpadami, Gospodarka wodno-ściekowa, Ochrona powietrza, Prawo i OOŚ, Akademia ochrony środowiska


Zgłoś udział - Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik
Zgłoś udział w tym szkoleniu
Zapytaj o szczegóły - Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik
Więcej informacji o tym szkoleniu

Akademia Prawa Ochrony Środowiska- najistotniejsze zmiany -Zakopane, październik


Jeżeli:

 • chcesz poznać najnowsze zmiany w prawie ochrony środowiska
 • zależy Ci na dyskusji i wymianie poglądów z ekspertami ochrony środowiska
 • chcesz poznać interpretacje przepisów prawnych wg Ministerstwa Środowiska

To szkolenie jest dla Ciebie!

 

Do kogo adresowane jest szkolenie:

 • Na szkolenie zapraszamy kierownictwo i pracowników działów ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, pełnomocników ds. jakości, radców prawnych oraz służby ochrony środowiska w administracji.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

Poniedziałek, od godz. 15:00

 • Zakwaterowanie Uczestników

Dzień 2 - Wtorek, 09:00- 16:00 

Wdrażanie ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
Pojęcie odpadu: 
- definicja odpadu 
- zakres stosowania ustawy o odpadach 
- nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu 
- klasyfikacja odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne)
Wymagania formalne: 
- wymagania w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów, 
- przypisanie odpadów do instalacji. 
Postępowanie z odpadami: 
- rejestr gospodarujących odpadami, 
- nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca i pośrednik, 
- możliwość wykorzystania instytucji zbieracza nieprofesjonalnego w praktyce przedsiębiorcy, 
- warunki przeniesienia odpowiedzialności za odpady, 
- ograniczenie przekazywania odpadów osobom fizycznym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku). 
Transport odpadów: 
- wymagania formalne w okresie przejściowym, 
- transport odpadów niebezpiecznych, 
- nowe zasady transportu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów) 
Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
-  nowe reguły ewidencji obowiązujące od 2015 r., 
- definiowanie pochodzenia odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie,
- projekty aktów wykonawczych
Wdrażanie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi
Wdrożenie obowiązku prowadzenia audytów przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO/DPR i EDPO/EDPR  
Projekt zmiany ustawy
Wdrażanie wymagań dot.  fluorowanych gazów cieplarnianych. Koniec okresu przejściowego i nowe wymagania od 2017 r.
 • Wdrażanie ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • Pojęcie odpadu:
  • definicja odpadu
  • zakres stosowania ustawy o odpadach
  • nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu
  • klasyfikacja odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne)
 • Wymagania formalne:
  • wymagania w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów,
  • przypisanie odpadów do instalacji.
 • Postępowanie z odpadami:
  • rejestr gospodarujących odpadami,
  • nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca i pośrednik,
  • możliwość wykorzystania instytucji zbieracza nieprofesjonalnego w praktyce przedsiębiorcy,
  • warunki przeniesienia odpowiedzialności za odpady,
  • ograniczenie przekazywania odpadów osobom fizycznym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku).
 • Transport odpadów:
  • wymagania formalne w okresie przejściowym,
  • transport odpadów niebezpiecznych,
  • nowe zasady transportu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów)
 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
  • nowe reguły ewidencji obowiązujące od 2015 r.,
  • definiowanie pochodzenia odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie,
  • projekty aktów wykonawczych
 • Wdrażanie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • Wdrożenie obowiązku prowadzenia audytów przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO/DPR i EDPO/EDPR
 • Projekt zmiany ustawy
 • Wdrażanie wymagań dot. fluorowanych gazów cieplarnianych. Koniec okresu przejściowego i nowe wymagania od 2017 r.

Dzień 3- Środa, 09:00 – 16:00

 

 • Rodzaje i zasady korzystania z wód. Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, omówienie nowego brzmienia art. 122 Prawa wodnego, w tym m. in.: pozwolenia wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz wykonanie urządzeń wodnych (w tym likwidacja i rozbiórka urządzeń), pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych; omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.

 • Dokumentacja wnioskowa o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – stan obecny i planowany: operat wodnoprawny – zakres i wymagania, źródła pozyskiwania danych do operatu, omówienie przykładowego operatu, streszczenie nietechniczne, załączniki tekstowe i graficzne 

 • Zgłoszenie jako nowy instrument prawny w korzystaniu z wód: rodzaje działań podlegających zgłoszeniu, dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia, sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia, organy właściwe w sprawach zgłoszenia, zgłoszenia

 • Postępowanie w sprawie wydania, zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego; przeglądy pozwoleń wodnoprawnych; przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.

 • Strony postępowania wodnoprawnego- stan obowiązujący i planowany.

 • Podział wód, prawo własności wód, gospodarowanie wodami, obowiązki właścicieli wody.

 • Budownictwo wodne i melioracje wodne;utrzymywanie urządzeń wodnych; legalizacja urządzeń wodnych – stan obecny i planowane zmiany.

 • Plany gospodarowania wodami, warunki korzystania z wód w regionie wodnym oraz zlewni, cele środowiskowe dla jednolitych części wód.

 • Zgodność zamierzonego korzystania z wódoraz planowanych do wykonania urządzeń wodnych z planami gospodarowania wodami w obszarze dorzecza oraz warunkami korzystania z wód w regionach wodnych oraz zlewniach

 • Rozpoczęcie procesu inwestycyjnegow kontekście gospodarki wodno-ściekowej, zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, warunki realizacji inwestycji na tych obszarach.

 • Naruszenie stosunków wodnych na gruncie– stan obowiązujący i planowany.

 • Kontrola w gospodarce wodnej w kontekście ustawy Prawo wodne, ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 • Odpowiedzialność za szkody w gospodarce wodnej.

 • Omówienie projektu nowego Prawa wodnego: 

  • nowa struktura organizacyjna gospodarki wodnej w Polsce: Państwowe  Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie” – zadania i kompetencje,zgody wodnoprawne jako instrument zarządzania zasobami wodnymi; decyzje wydawane w ramach zgód wodnoprawnych:pozwolenia wodnoprawne, zgłoszenia wodnoprawne,oceny wodnoprawne,decyzje zwalniające, nowy system naliczania i poboru opłat za pobór wody i wprowadzanie ścieków do środowiska  /opłata stała i zmienna/.

 • Pytania i odpowiedzi

Dzień 4 - Czwartek, 09:00 – 16:00 

Korzystanie z wód, jako element gospodarowania wodami – postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz aktów wykonawczych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Omówienie nowelizacji ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295).
Korzystanie z wód, omówienie rodzajów i zasad korzystania z wód.
Pozwolenia wodnoprawne na korzystanie z wód, omówienie nowego brzmienia art. 122 Prawa wodnego 
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania
z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych, omówienie warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi.
Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych.
- rozbiórka, likwidacja urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.
 
Zgłoszenie jako nowe instrument prawny w korzystaniu z wód
- omówienie działań podlegających zgłoszeniu,
- dokumenty wymagane do dokonania zgłoszenia,
- sprzeciw organu w procedurze zgłoszenia,
- organy właściwe w sprawach zgłoszenia,
 
Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, omówienie nowego brzmienia art. 124.
Dokumenty planistyczne w postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – formularze.
- operat wodnoprawny, wymogi formalne,
- inne opracowania i dokumenty w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.
 
Omówienie zmian w zakresie ustalania stron postępowania w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
Właściwość organów do udzielania pozwoleń wodnoprawnych, omówienie nowego brzmienia art. 140.
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Decyzje w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Omówienie zmian dokonanych ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r.
Kontrola wykonywania uprawnień wynikających z decyzji wydanych na podstawie Prawa wodnego – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego. Omówienie roli przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.
Zasady następstwa prawnego do uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Odpowiedzialność zakładu za szkody – w czasie trwania pozwolenia wodnoprawnego, po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku korzystania z wód lub wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego prawem pozwolenia wodnoprawnego.
Zakres rozstrzygnięć w postępowaniach prowadzonych na podstawie art. 133 Prawa wodnego.
  • I. Obowiązki i wymagania wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska:
   • System regulacyjny – pozwolenia w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz zgłoszenia instalacji.
   • Kryteria oceny oddziaływania instalacji na stan powietrza – standardy jakości powietrza (w tym dotyczące pyłu PM2,5), standardy emisyjne oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.
   • Wymagania ustawowe w zakresie standardów emisyjnych z instalacji i pomiarów wielkości emisji.
  • II. Zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska wynikające z transpozycji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2010/75/UE o emisjach przemysłowych (IED), w zakresie regulacji dotyczących ochrony powietrza, w tym:
   • Zmiana niektórych wymagań dotyczących pozwoleń na emisję.
   • Mechanizmy derogacyjne przewidziane dla istniejących dużych źródeł spalania paliw w celu ich dostosowania do zaostrzonych dyrektywą IED wymagań emisyjnych (Przejściowy Plan Krajowy, derogacje naturalne, źródła zasilające sieci ciepłownicze).
   • Zasady łączenia źródeł spalania paliw.
   • Regulacje przejściowe i dostosowawcze.
  • III. Standardy emisyjne i pomiary wielkości emisji.
   • Szczegółowe wymagania wynikające z rozporządzeń wykonawczych do ustawy – Poś, które transponują emisyjne i pomiarowe postanowienia dyrektywy IED, tj. z:
    • rozporządzenia MŚ z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów,
    • rozporządzenia MŚ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.
   • Zmiana wymagań dotyczących dużych źródeł spalania paliw, w tym:
    • zaostrzenie wymagań emisyjnych po roku 2015,
    • zakres i konsekwencje stosowania zasad łączenia źródeł,
    • szczególne uwarunkowania prawne dla źródeł szczytowych,
    • zmiana wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.
  • IV.  Planowane zmiany ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy wynikające z transpozycji do prawa polskiego postanowień dyrektywy 2015/2193/UE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (MCP).

Dzień 5 - Piątek, 08:30 – 12:30 

Najnowsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.

 • Udział społeczeństwa.
 • Treść karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Kryteria dotyczące stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś.
 • Właściwość organów do wydawania decyzji środowiskowej.
 • Zakres raportu ooś.
 • Organy opiniujące konieczność przeprowadzenia ooś.
 • Odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Zakres wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
 • Wymogi dotyczące autorów raportu ooś, raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska do wydawania decyzji środowiskowej.
 • Zakres uzgodnień decyzji środowiskowej.
 • Zakres decyzji środowiskowej wydawanej po przeprowadzeniu ooś.
 • Zakres decyzji wydawanej bez przeprowadzenia ooś.
 • Moc prawna decyzji środowiskowej.
 • Egzekucja warunków decyzji środowiskowej.
 • Administracyjne kary pieniężne.
Procedura oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, 
z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
- Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
- Obowiązek zgłoszenia instalacji.
- Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
- System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). 
  poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
- Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
- Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji. 
Krajowe i wspólnotowe podstawy prawne ocen oddziaływania na środowisko – wprowadzane i planowane zmiany prawa.
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
-organy właściwe do wydawania decyzji środowiskowej,
-zasady ustalania stron postępowania i doręczania,
-definicja przedsięwzięcia i kwalifikacja przedsięwzięć,
-charakterystyka wniosku o wydanie decyzji i załączników,
-zasady sporządzania i zakres informacji do karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu o oddziaływania na środowisko,
-braki formalne i merytoryczne wniosku i załączników – zasady uzupełniania,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy I z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia scopingowego,
-przebieg postepowania dla przedsięwzięć z grupy II z uwzględnieniem zakresu i funkcji postanowienia screeningowego,
-opinie i uzgodnienia – organy wydające i zakres,
-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Ponowna ocena oddziaływania na środowisko – podsawy i zakres. Pozstanowienie uzgadniające
Oddziaływanie na obszary Natura 2000:
-charakterystyka obszarów Natura 2000,
-kwalifikacja przedsięwzięć do mogących oddziaływać na obszary Natura 2000,
-zakres informacji na potrzeby postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
-postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska: - informacje udostępnianie, konsultacje społeczne, organizacje ekologiczne
Nowa ustawa o odpadach
- Pojęcie odpadu; korekty definicji odpadu; nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu;  nowe wymagania dla mas 
 ziemnych i skalnych z inwestycji. 
- Wymagania formalne: ograniczenie wymagań w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów;  rejestr wprowadzających
  produkty w opakowaniach. 
- Postępowanie z odpadami: rozbudowana hierarchia gospodarki odpadami; nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca;
  pośrednik; rejestr gospodarujących odpadami; ograniczenie  przekazywania odpadów osobom fizycznym; rola planów gospodarki odpadami. 
- Ewidencja i sprawozdawczość w gospodarce odpadami.
Zmiany w ustawie Prawo Ochrony Środowiska wynikające z implementacji Dyrektywy IED
- Omówienie projektu ustawy Poś i niektórych innych ustaw w związku z transpozycją IED, nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia 
 
zintegrowanego, projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako 
 
całości, Konkluzje BAT, mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystania warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT, procedury analiz 
 
wydanych pozwoleń zintegrowanych, daty wejścia w życie nowych wymagań, przepisy w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
 
podział przedsięwzięć, raport początkowy i jego zakres - nowe wymaganie Dyrektywy IED.
Dzień 1- Wtorek, 09:00 – 16:00 Grzegorz Wiśniewski
Przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących odpadów.
Przedmioty oraz substancje nie podlegające ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami.
Zasady odpowiedzialności administracyjnej za odpady wynikające z nowej ustawy o odpadach.
Koniec fazy odpadu – kryteria wskazujące kiedy odpad przestaje być odpadem. 
Zasady klasyfikacji odpadów i znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami – zmiana klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne, wymóg uzyskania zgody marszałka województwa przez posiadacza odpadów; jakich odpadów dotyczy ta procedura.
Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz nowa hierarchia sposobów postępowania z odpadami.
Nowe zasady wydawania zezwoleń oraz innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
Obowiązek odzysku odpadów w instalacjach i urządzeniach oraz wyjątki od tej zasady.
Wybrane sposoby gospodarowania odpadami, w tym przekazywanie odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.
Nowe zasady ewidencji odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby
Nowe zasady sprawozdawczości odpadowej:
Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia.
Administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami w świetle nowej ustawy o odpadach.
Omówienie nowych oraz projektowanych rozporządzeń wydawanych na podstawie ustawy o odpadach.
Planowany rejestr wprowadzających produkty oraz gospodarujących odpadami, który ma być prowadzony przez marszałków województw.
Omówienie przepisów przejściowych do nowej ustawy o odpadach.
 
Dzień 2- Środa, 09:00 – 16:00 Anna Rybak
Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
Obowiązek zgłoszenia instalacji.
Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji.
Dzień 3 - Czwartek, 09:00- 16:00 Wykładowca
Pojęcia i definicje w gospodarce wodno-ściekowej. 
Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym.
Pozwolenia na korzystanie z wód, 
- pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
- nowe uwarunkowania przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
- wprowadzanie ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód,
Pozwolenia na wykonanie rozbiórkę i likwidację urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.
Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi formalne.
- Operat wodnoprawny – omówienie zmian w wymaganiach, jakie powinien spełnić operat wodnoprawny,
- Instrukcja gospodarowania wodą,
- Inne dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 
Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, kontrola wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.
Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
Postępowania naprawcze w gospodarce wodnej.
Postępowania odszkodowawcze.
Dzień 4 - Piątek, 08:30 – 12:30 Joanna Kwapisz
Projektowane przepisy wykonawcze w zakresie ochrony powierzchni ziemi
Projekt rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Projekt rozporządzenia w sprawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi:
-zakres informacji gromadzonych w rejestrze historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.
Przepisy obowiązujące obejmujące zagadnienia ochrony i remediacji powierzchni ziemi
- Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
- Ustawa - Prawo ochrony środowiska
Raport początkowy
Etapy działań służące przygotowaniu raportu początkowego jako praktyczne narzędzie pozwalające na ocenę stanu gleb na terenie zakładu , gdzie eksploatowana jest instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Procedura oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych.
 • Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
 • Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
 • Obowiązek zgłoszenia instalacji.
 • Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
 • System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
 • Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
 • Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji.
 • Pojęcia i definicje w gospodarce wodno-ściekowej. 
 • Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym.
 • Pozwolenia na korzystanie z wód,
  - pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
  - nowe uwarunkowania przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
  - wprowadzanie ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód,
 • Pozwolenia na wykonanie rozbiórkę i likwidację urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi formalne.
  - Operat wodnoprawny – omówienie zmian w wymaganiach, jakie powinien spełnić operat wodnoprawny,
  - Instrukcja gospodarowania wodą,
  - Inne dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 
 • Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, kontrola wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowania naprawcze w gospodarce wodnej.
 • Postępowania odszkodowawcze.
 • Wdrażanie ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 • Pojęcie odpadu:
  - definicja odpadu
  - zakres stosowania ustawy o odpadach
  - nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu
  - klasyfikacja odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne)

 • Wymagania formalne:
  - wymagania w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów,
  - przypisanie odpadów do instalacji.

 • Postępowanie z odpadami:
  - rejestr gospodarujących odpadami,
  - nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca i pośrednik,
  - możliwość wykorzystania instytucji zbieracza nieprofesjonalnego w praktyce przedsiębiorcy,
  - warunki przeniesienia odpowiedzialności za odpady,
  - ograniczenie przekazywania odpadów osobom fizycznym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku).

 • Transport odpadów:
  - wymagania formalne w okresie przejściowym,
  - transport odpadów niebezpiecznych,
  - nowe zasady transportu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów)

 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
  -  nowe reguły ewidencji obowiązujące od 2015 r.,
  - definiowanie pochodzenia odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie,
  - projekty aktów wykonawczych

 • Wdrażanie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadamiopakowaniowymi
 • Wdrożenie obowiązku prowadzenia audytów przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO/DPR i EDPO/EDPR 
 • Projekt zmiany ustaw
 • Wdrażanie wymagań dot.  fluorowanych gazów cieplarnianych. Koniec okresu przejściowego i nowe wymagania od 2017 r.
 • Najnowsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.
 • Udział społeczeństwa.
 • Treść karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Kryteria dotyczące stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś.
 • Właściwość organów do wydawania decyzji środowiskowej.
 • Zakres raportu ooś.
 • Organy opiniujące konieczność przeprowadzenia ooś.
 • Odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Zakres wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
 • Wymogi dotyczące autorów raportu ooś, raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska do wydawania decyzji środowiskowej.
 • Zakres uzgodnień decyzji środowiskowej.
 • Zakres decyzji środowiskowej wydawanej po przeprowadzeniu ooś.
 • Zakres decyzji wydawanej bez przeprowadzenia ooś.
 • Moc prawna decyzji środowiskowej.
 • Egzekucja warunków decyzji środowiskowej.
 • Administracyjne kary pieniężne.
 • Prawne aspekty ochrony powietrza w świetle ustawy – Prawo ochrony środowiska i przepisów wykonawczych do tej ustawy, z uwzględnieniem zmiany ustawy – Poś dokonanej ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r.
 • Pozwolenia emisyjne i pozwolenia zintegrowane. Wydanie pozwolenia i odmowa wydania pozwolenia.
 • Obowiązek zgłoszenia instalacji.
 • Standardy jakości powietrza, standardy emisyjne. Mechanizmy derogacyjne – Przejściowy Plan Krajowy, Opt-out, ciepłownictwo.
 • System oceny jakości powietrza; poziomy substancji w powietrzu. Implementacja postanowień dyrektywy CAFE (2008/50/WE). poprzez zmiany wprowadzone ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – Poś oraz niektórych innych ustaw.
 • Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu. 
 • Obowiązku wykonywania pomiarów wielkości emisji.
 • Pojęcia i definicje w gospodarce wodno-ściekowej. 
 • Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym.
 • Pozwolenia na korzystanie z wód,
  - pozwolenia wodnoprawne na pobór wody, pobór wód w ramach zwykłego korzystania z wód, zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego,
  - pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzeń kanalizacyjnych,
  - nowe uwarunkowania przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
  - wprowadzanie ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód,
 • Pozwolenia na wykonanie rozbiórkę i likwidację urządzeń wodnych, wykonywanie innych czynności i robót traktowanych, jak wykonanie urządzeń wodnych.
 • Zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego – wymogi formalne.
  - Operat wodnoprawny – omówienie zmian w wymaganiach, jakie powinien spełnić operat wodnoprawny,
  - Instrukcja gospodarowania wodą,
  - Inne dokumenty wymagane w postępowaniu o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. 
 • Przeglądy pozwoleń wodnoprawnych, kontrola wykonywania uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, – postępowanie w sprawie zmiany, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego.
 • Przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego.
 • Postępowania naprawcze w gospodarce wodnej.
 • Postępowania odszkodowawcze.
 • Wdrażanie ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach

 • Pojęcie odpadu:
  - definicja odpadu
  - zakres stosowania ustawy o odpadach
  - nowe pojęcia: produkt uboczny i utrata statusu odpadu
  - klasyfikacja odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne)

 • Wymagania formalne:
  - wymagania w zakresie reglamentacji wytwarzania odpadów,
  - przypisanie odpadów do instalacji.

 • Postępowanie z odpadami:
  - rejestr gospodarujących odpadami,
  - nowi uczestnicy gospodarki odpadami: sprzedawca i pośrednik,
  - możliwość wykorzystania instytucji zbieracza nieprofesjonalnego w praktyce przedsiębiorcy,
  - warunki przeniesienia odpowiedzialności za odpady,
  - ograniczenie przekazywania odpadów osobom fizycznym (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku).

 • Transport odpadów:
  - wymagania formalne w okresie przejściowym,
  - transport odpadów niebezpiecznych,
  - nowe zasady transportu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów)

 • Ewidencja i sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami
  -  nowe reguły ewidencji obowiązujące od 2015 r.,
  - definiowanie pochodzenia odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwie,
  - projekty aktów wykonawczych

 • Wdrażanie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadamiopakowaniowymi
 • Wdrożenie obowiązku prowadzenia audytów przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO/DPR i EDPO/EDPR 
 • Projekt zmiany ustaw
 • Wdrażanie wymagań dot.  fluorowanych gazów cieplarnianych. Koniec okresu przejściowego i nowe wymagania od 2017 r.
 • Najnowsze zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko, wynikające z ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r.
 • Udział społeczeństwa.
 • Treść karty informacyjnej przedsięwzięcia.
 • Kryteria dotyczące stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia ooś.
 • Właściwość organów do wydawania decyzji środowiskowej.
 • Zakres raportu ooś.
 • Organy opiniujące konieczność przeprowadzenia ooś.
 • Odstępstwa od wymogu uzyskania decyzji środowiskowej.
 • Zakres wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.
 • Wymogi dotyczące autorów raportu ooś, raportu o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 • Kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska do wydawania decyzji środowiskowej.
 • Zakres uzgodnień decyzji środowiskowej.
 • Zakres decyzji środowiskowej wydawanej po przeprowadzeniu ooś.
 • Zakres decyzji wydawanej bez przeprowadzenia ooś.
 • Moc prawna decyzji środowiskowej.
 • Egzekucja warunków decyzji środowiskowej.
 • Administracyjne kary pieniężne.

Cena obejmuje

25 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 4 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 360,-zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona) 

Informacja o rabacie

- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla stałych uczestników naszych szkoleń
- Rabat w wysokości 100 zł netto - dla drugiej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie
- Rabat w wysokości 150 zł netto - dla trzeciej i każdej następnej osoby zgłoszonej z jednej firmy na to samo szkolenie

Powyższe rabaty nie sumują się.

Informację o rabacie dla stałych uczestników naszych szkoleń prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym w polu Uwagi.

Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy będzie podstawą do wystawienia prawidłowej faktury VAT.

Informacje organizacyjne

Miejsce szkolenia: Zakopane
Zakwaterowanie: 16.10.2017 od godz. 15:00
Rozpoczęcie zajęć: 17.10.2017 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć: 20.10.2017 od godz. 12:30
Czas trwania: 25h
Ilość dni szkolenia: 4
Cena szkolenia
pierwszej osoby:
netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej
i kolejnej osoby:
netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:

1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznychZgłoś udział w tym szkoleniu

Więcej informacji o tym szkoleniu
 
 

OK

OK