Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

wtorek, 2014-07-22

Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie POŚ

Jesteśmy o krok od wejścia w życie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska! W ubiegłym tygodniu, po poprawkach Senatu Ustawa została przyjęta przez Sejm i lada dzień zostanie skierowana do podpisu Prezydenta. Wydaje się, że prognozowany termin wejścia w życie Ustawy jest terminem realnym.

Przypomnijmy: celem przyjętego 11 lipca 2014 r., uwzględniającego poprawki Senatu, projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw jest wdrożenie przepisów Dyrektywy IED (Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych). Jedna z najważniejszych zmian wiązać się będzie z procedurą uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Otóż w najnowszym porządku prawnym w przypadku niektórych instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wniosek o wydanie lub zmianę takiej decyzji powinien zawierać informacje dotyczące skażenia gleby i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko – czyli tzw. raport początkowy.

Prawo Ochrony Środowiska nowa ustawa nowelizacja zmiany POŚ _

Na uwagę zasługuje również wzmocnienie roli wymagań BAT i tu kluczową rolę decyzji wykonawczych Komisji tzw. konkluzji BAT, które formułują wnioski dotyczące najlepszych dostępnych technik, a w szczególności określają wiążące prawnie wymagania dotyczące emisyjności oraz częstotliwości i zakresu monitoringu.

To co nas czeka w najbliższym czasie po dniu wejścia w życie ustawy:

  • Instalacje, które nie będą objęte już obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, a obecnie taki obowiązek posiadają

Art. 28.
1. Pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz nie będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego od dnia wejścia w życie tych przepisów, pozostają w mocy na czas, na jaki zostały wydane, w zakresie, w jakim wymagają one uzyskania pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2–4 ustawy zmienianej w art. 1, oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

  • Zmiana pozwoleń zintegrowanych na bezterminowe przez urzędy (Urząd Marszałkowski, Starostwa Powiatowe) wydające pozwolenia

2. Pozwolenia zintegrowane wydane dla instalacji, które były eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz będą objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – organ właściwy do ich wydania:

1) zmienia z urzędu, w zakresie czasu, na jaki zostały wydane, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz
2) analizuje, i jeżeli to konieczne, zmienia z urzędu, w celu dostosowania do wymagań wynikających z przepisów art. 211 ust. 5 i ust. 6 pkt 3 i 12 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.

  • Instalacje, które będą miały obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego po wejściu w życie przepisów ustawy

3. Obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, które:

1) są eksploatowane w dniu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 oraz
2) nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego ze względu na rodzaj prowadzonej w niej działalności przed dniem wejścia w życie tych przepisów, a od dnia ich wejścia w życie będą objęte tym obowiązkiem

- powstaje z dniem 1 lipca 2015 r.

4. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do pozwoleń zintegrowanych wydanych dla instalacji, których eksploatacja nie rozpoczęła się w dniu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
5. Na wniosek prowadzących instalację, o których mowa w ust. 3, pozwolenie zintegrowane może zostać wydane przed dniem 1 lipca 2015 r.

  • Nowy obowiązek dotyczący ochrony powierzchni ziemi na terenie zakładu

Art. 29.
1. Przy pierwszym postępowaniu w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego wszczętym po zakończeniu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 28 ust. 2, prowadzący instalację:
1) wymagającą uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz
2) gdy jej eksploatacja obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodujących ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu

- opracowuje i przedkłada organowi właściwemu do wydania pozwolenia raport początkowy, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W pozwoleniu zintegrowanym zmienionym w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, określa się także sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sprawie ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, o której mowa w ust. 1, w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 195 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

O postępach nowelizacji Ustawy dowiedzą się Państwo z kolejnych wpisów na naszym Blogu!

Autor artykułu:

Ekspert Grupy CE2

Powiązane tematycznie szkolenia dostępne są tutaj.

Czytaj także na blogu:

Metody znormalizowane oznaczeń parametrów jakościowych węgla

Pozwolenia zintegrowane po nowemu - zmiany, zmiany, zmiany…

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel

Kształtowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy

Granica oznaczalności, zakres metody a wskaźnik narażenia zawodowego

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 2

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 1

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. emisji przemysłowych

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

Rola akredytowanych organizatorów badań biegłościPrawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

Od odpadów do energii – czysto i bezpiecznie. Ciepłownia na paliwo alternatywne - rozwiązanie dla lokalnych społeczności miejskich

Dylematy ewidencji odpadów

Laboratorium jednoosobowe a norma ISO 17025

Krzywa kalibracyjna krok po kroku

 

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o najnowszych artykułach i szkoleniach!

Zapisz się do naszego newslettera | Laboratoria | Ochrona środowiska
 
Dodaj komentarz Lista komentarzy:
Autor: specjalista (2014-07-23 11:31:11)
Konia z rzędem temu, kto coś zrozumiał z tego artykułu, nie będąc ekspertem w tej dziedzinie. Nie jest sztuką przepisanie artykułów z ustawy bez opisu czego one dotyczą i do czego się odnoszą.
Autor: Magdalena Snopczyńska - CE2 Centrum Edukacji (2014-07-23 15:17:15)
Dziękujemy za komentarz. Proszę wskazać, które kwestie są niezrozumiałe. Postaramy się je wyjaśnić.
Autor: ciekawski (2014-08-18 10:19:23)
Czy wiadomo kiedy ustawa zostanie ogłoszona i od kiedy liczymi 14 dniowy termin "wejścia w życie" ?
Autor: CE2 Centrum Edukacji (2014-08-21 15:13:11)
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw transponująca dyrektywę 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych, została w dniu 4 sierpnia 2014 r., podpisana przez Prezydenta.

Dlatego też nowe wymagania prawne dotyczące instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego zaczną prawdopodobnie obowiązywać już od września br.

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć nowe standardy emisyjne dla instalacji spalania paliw, wpływ Konkluzji BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych czy też obowiązki związane z koniecznością przygotowania tzw. raportów początkowych.

Ponadto obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego objęte zostaną nowe rodzaje instalacji dla, których przepisy prawa nie przewidywały dotychczas takiego obowiązku.
powrót


 
 

OK

OK