Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

piątek, 2014-09-12

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Problematykę administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia reguluje art.88-89 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.) Zgodnie z tymi regulacjami karę za nielegalną wycinkę wymierza wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości, z której usunięto zieleń. Generalnie pod pojęciem nielegalnej wycinki należy rozumieć usunięcie bez zezwolenia wydawanego zgodnie z art. 83 ww. ustawy drzew i krzewów ozdobnych w wieku powyżej 10 lat. Administracyjna kara pieniężna może być wymierzona posiadaczowi nieruchomości, z której usunięto zieleń bez zezwolenia, gdyż tylko posiadacz może złożyć wniosek zmierzający do wydania zezwolenia zgodnie z przepisami ustawy. Tak więc administracyjnej kary pieniężnej nie można wymierzyć jakiemuś innemu podmiotowi, który np. wyciął drzewa bez zgody posiadacza terenu a następnie przywłaszczył sobie drewno.

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia
 

Odpowiedzialność posiadacza nieruchomości za nielegalne wycięcie zieleni z jego terenu nie jest odpowiedzialnością absolutną - odpowiada on tylko wtedy, gdy bądź sam dokonał nielegalnej wycinki, bądź taką wycinkę zlecił - to znaczy odbyła się ona za jego wiedzą i zgodą, z jego polecenia, niemniej jednak organ administracji publicznej (a więc wspomniany wójt, burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany te okoliczności udowodnić. Same kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia sięgają niekiedy olbrzymich wręcz kwot, a sama ustawowa zasada wymierzania kar bez względu na okoliczności sprawy, stopień zawinienia sprawcy, działanie w tzw. stanie wyższej konieczności stała się przedmiotem skarg konstytucyjnych ukaranych podmiotów.

Na skutek rozpoznania połączonych spraw wyrokiem z dnia 1 lipca 2014 r. sygn. akt: SK 6/12 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 88 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) przez to, że przewidują obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na okoliczności tego czynu, są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te tracą mocobowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Tym samym potwierdzono zarzuty formułowane wobec przepisów ustawy o ochronie przyrody (jak wiadomo w prawie karnym i w prawie cywilnym występuje instytucja stanu wyższej konieczności) natomiast przepisy utracą moc dopiero po 18 miesiącach od publikacji wyroku w Dz.U. gdyż orzekając natychmiastową utratę mocy TK spowodowałby brak w polskim systemie prawnym przepisów umożliwiających karanie podmiotów za nielegalną wycinkę.

Do ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz jego odzwierciedleniu w najnowszych wyrokach sadów administracyjnych, wpływie na praktykę orzeczniczą organów administracji, konsekwencjach dla stron postępowania a także planowanej zmiany przepisów w tym zakresie będę jeszcze wracać.

Autor wpisu:

Agnieszka Masłowska - radca prawny, przez prawie 7 lat pracownik samorządowy, specjalista prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska, prawnych uwarunkowań procesu inwestycyjno-budowlanego, trener szkoleń prawnych, prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie.

Powiązane tematycznie szkolenia dostępne są w kategorii Prawo i OOŚ.

Czytaj także na blogu:

Metody znormalizowane oznaczeń parametrów jakościowych węgla

Pozwolenia zintegrowane po nowemu - zmiany, zmiany, zmiany…

Nowe obowiązki w zakresie pomiarów emisji rtęci do powietrza

Problematyka administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia

Analiza danych w laboratorium przy użyciu pakietu Excel

Kształtowanie bezpiecznych zachowań w środowisku pracy

Granica oznaczalności, zakres metody a wskaźnik narażenia zawodowego

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 2

Nadzór nad wyposażeniem pomiarowym / część 1

Prezydent podpisał nowelizację ustawy dot. emisji przemysłowych

Trzy podstawowe kryteria jakości w laboratorium badawczym

Prawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

Rola akredytowanych organizatorów badań biegłościPrawo Ochrony Środowiska - długo oczekiwane zmiany w ustawie

Od odpadów do energii – czysto i bezpiecznie. Ciepłownia na paliwo alternatywne - rozwiązanie dla lokalnych społeczności miejskich

Dylematy ewidencji odpadów

Laboratorium jednoosobowe a norma ISO 17025

Krzywa kalibracyjna krok po kroku

 

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o najnowszych artykułach i szkoleniach!

Zapisz się do naszego newslettera | Laboratoria | Ochrona środowiska
 
Dodaj komentarz
powrót


 
 

OK

OK