ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE NA NASZE SZKOLENIA

piątek, 2016-08-19

Dofinansowanie do szkoleń 

Przedsiębiorca, który zawarł z marszałkiem województwa umowę o wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, może wystąpić do właściwego miejscowo starosty lub prezydenta miasta (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy) z wnioskiem o dofinansowanie do szkoleń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub którym obniżono wymiar czasu pracy.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do kosztów szkoleń regulują przepisy art. 18 - 24 ustawy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2015r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 168).

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają właściwe miejscowo Powiatowe Urzędy Pracy.

Chętnie służymy pomocą w doradztwie.

powrót


 
 

OK

OK